Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Om Våbenloven, klagesager og hvordan reglerne skal tolkes i praksis
Besvar
Brugeravatar
Marius
Admin
Admin
Indlæg: 4007
Tilmeldt: 3. jun 2004, 22:59
Interesser: jagt, skydning, natur
Geografisk sted: København
Has thanked: 380 times
Been thanked: 387 times

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Indlæg af Marius » 9. okt 2008, 22:37

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.
Kilde: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... ?id=142859

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer1)

Herved bekendtgøres lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 22. juni 2009, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 538 af 26. maj 2010, § 1 i lov nr. 413 af 9. maj 2011, lov nr. 274 af 27. marts 2012 og §§ 1 og 3 i lov nr. 564 af 18. juni 2012.
§ 1. Det er forbudt uden tilladelse af justitsministeren eller den, han dertil bemyndiger, at indføre eller fremstille, herunder samle:
1) Skydevåben samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil,
2) dele, der er specielt konstrueret eller modificeret til et skydevåben, og som er væsentlige for anvendelsen af våbnet, herunder aftagelige magasiner, bundstykker, baskyler, løb, låsestole, piber, rammer, slæder og tromler.
3) ammunition til skydevåben, derunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler,
4) håndgranater, bomber, miner og lignende våben, der virker ved en gennem eksplosion fremkaldt trykvirkning eller udslyngning af smålegemer,
5) patroner, ampuller og spraydåser samt lignende genstande, der ved spredning af stoffer er beregnet til at virke skadevoldende, bedøvende eller irriterende i kortere tid efter eksponeringen,
6) eksplosivstoffer (eksplosive stoffer og eksplosivstofholdige genstande),
7) armbrøster og slangebøsser,
8) signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben,
9) lyddæmpere, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben,
10) optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster.
Stk. 2. Undtaget fra forbuddet er:
a) Luft- og fjederbøsser, bortset fra de i stk. 1, nr. 7, nævnte, og ammunition hertil,
b) kulsyredrevne hardball- og paintballvåben,
c) indstikningspatroner af kaliber ikke over 4,5 mm og dertil hørende ammunition med kugleformet projektil og patronlængde ikke over 12 mm,
d) slagteapparater, der udelukkende kan anvendes til slagtning, og ammunition, der udelukkende kan anvendes dertil,
e) pyrotekniske artikler.
Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at våben, bortset fra bagladevåben til enhedspatroner, er undtaget fra forbuddet i stk. 1, nr. 1.
Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om undtagelse af deaktiverede skydevåben fra stk. 1, nr. 1, herunder om godkendelse af deaktiveringen.
Stk. 5. Justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at forbuddet i stk. 1 også skal gælde for andre luft- og fjederbøsser end armbrøster og slangebøsser. Justitsministeren kan samtidig fastsætte særlige bestemmelser for medlemmer af skytteforeninger og andre foreninger og for foreningerne som sådan.
Stk. 6. Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, herunder om disse stoffers fremstilling, mærkning, markedsføring, forhandling, indførsel, overførsel, udførsel, erhvervelse, besiddelse, opbevaring og anvendelse.
Stk. 7. Beredskabsstyrelsen er rådgivende for myndigheder og andre vedrørende de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, og fører tilsyn med virksomheder, der fremstiller de nævnte eksplosivstoffer.
§ 2. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, ved overdragelse at erhverve genstande eller stoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, eller at besidde, bære eller anvende sådanne genstande eller stoffer. Det samme gælder for personer under 18 år med hensyn til de genstande, der er omfattet af § 1, stk. 2, litra a-c.
Stk. 2. I tilfælde, hvor der efter stk. 1 gælder krav om tilladelse eller alder for at erhverve eller besidde genstande eller stoffer, er det forbudt at overdrage eller overlade andre besiddelsen af disse, medmindre erhververen eller modtageren foreviser den fornødne tilladelse eller godtgør at være fyldt 18 år. Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser herom.
Stk. 3. Foranstående bestemmelser skal dog ikke være til hinder for, at et skydevåbens pibe- eller låsedele eller dele af baskyler ved istandsættelse fornys. Tilsvarende gælder aftagelige magasiner til skydevåben.
Stk. 4. Det er forbudt at fremstille, herunder samle, skydevåben og de i § 1, stk. 1, nr. 1, nævnte genstande ved hjælp af dele, der er overført i strid med forbuddet i § 7 a, stk. 2, uanset om den pågældende er meddelt fremstillingstilladelse efter § 1, stk. 1, nr. 1.
§ 2 a. Indehavere af jagttegn og medlemmer af skytteforeninger, der har en våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på medlemsbeviset, kan uanset forbuddet i § 2, stk. 1, til eget brug erhverve, besidde, bære og anvende følgende genstande:
1) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm, der højst er af kaliber 12, og som ikke kan indeholde mere end 2 haglpatroner,
2) piber, baskyler og aftagelige magasiner til de haglgeværer, der er nævnt i nr. 1,
3) færdigladede haglpatroner til de haglgeværer, der er nævnt i nr. 1, såfremt haglene er løstliggende og har en diameter på højst 4 mm, samt omladehætter og halvladte eller tomme patronhylstre til de nævnte haglpatroner. Blyhaglpatroner er ikke omfattet af bestemmelsen.
Stk. 2. Indehavere af jagttegn og medlemmer af skytteforeninger, der har våbenpåtegning efter stk. 1 på medlemsbeviset, kan endvidere til eget brug erhverve og besidde andre glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm.
Stk. 3. De genstande, der er nævnt i stk. 1 eller stk. 2, må ikke overdrages eller overlades til andre, medmindre erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse, jagttegn eller medlemsbevis til en skytteforening med en våbenpåtegning efter stk. 1 og godtgør, at det tilhører den pågældende. Justitsministeren fastsætter nærmere regler herom.
Stk. 4. Tidligere indehavere af jagttegn, der opfylder betingelserne for at erhverve jagttegn, kan fortsat besidde de genstande, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2.
Stk. 5. Efter regler, der fastsættes af justitsministeren, kan skytteforeninger give våbenpåtegning efter stk. 1 på medlemsbeviser.
§ 2 b. Jagttegn kan kun udstedes med samtykke fra justitsministeren eller den, han bemyndiger hertil. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om behandlingen af sager om samtykke til udstedelse af jagttegn.
§ 2 c. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, skytteforeninger under Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger, skytteforeninger under Dansk Skytte Union og skytteforeninger under Dansk Firmaidrætsforbund kan give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser til skydevåben, der er optaget på Skytteforeningernes, Unionens eller Firmaidrætsforbundets skydeprogrammer.
Stk. 2. Medlemmer af skytteforeninger, der har våbenpåtegning på medlemsbeviset efter stk. 1, kan uanset forbuddet i § 2, stk. 1, til eget brug erhverve, besidde, bære og anvende de skydevåben, der er nævnt i våbenpåtegningen, samt piber og låsestole til de nævnte skydevåben og ammunition samt aftagelige magasiner dertil.
Stk. 3. De genstande, der er nævnt i stk. 2, må ikke overdrages eller overlades til andre, medmindre erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse eller medlemsbevis til en skytteforening med en våbenpåtegning efter stk. 1 og godtgør, at det tilhører den pågældende. Justitsministeren fastsætter nærmere regler herom.
§ 2 d. Den tilladelse, der er nævnt i § 2, stk. 1, jagttegn eller medlemsbevis til en skytteforening med våbenpåtegning, jf. § 2 a, stk. 1, eller § 2 c, skal medbringes, når våbenet bæres, og på forlangende forevises for politiet. Sammen med jagttegn eller et medlemsbevis som nævnt i 1. pkt. skal indehaveren endvidere medbringe yderligere legitimation, f.eks. kørekort eller ID-kort, og på forlangende forevise den for politiet.
§ 2 e. (Ophævet).
§ 2 f. Tilladelser og samtykker efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, kan til enhver tid tilbagekaldes.
§ 3. Justitsministeren kan, såfremt han finder det påkrævet, påbyde, at enhver, der er i besiddelse af genstande, der omfattes af forbuddet i § 1, skal gøre anmeldelse derom efter nærmere af justitsministeren fastsatte regler.
Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte sådanne bestemmelser vedrørende opbevaringen af og rådigheden over de i § 1 nævnte genstande og stoffer, som er påkrævet af hensyn til sikkerheden.
Stk. 3. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til kontrol af:
1) Våbensamlinger,
2) våbenlagre og våbenbøger hos våbenhandlere,
3) våbenbøger hos rederier,
4) krudtoplag hos personer og foreninger, der har tilladelse til at erhverve og besidde sortkrudt, fænghætter m.v.,
5) krudtoplag, arbejdslokaler og udstyr hos personer, der har tilladelse til genopladning af ammunition,
6) lokaler, hvor de i lovens § 9, stk. 2, nævnte skytteforeninger opbevarer våben.
Stk. 4. Beredskabsstyrelsen og politiet har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til virksomheder, der fremstiller, indfører, udfører, opbevarer, forhandler eller på anden måde er i besiddelse af de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, og kan i forbindelse hermed for den pågældendes regning udtage prøver af sådanne eksplosivstoffer og underkaste disse en teknisk undersøgelse. I tilfælde, hvor prøveudtagningen sker hos en detailhandler, godtgør Beredskabsstyrelsen eller politiet detailhandleren indkøbsprisen og opkræver beløbet hos importøren eller fabrikanten.
Stk. 5. Såfremt det under særlige omstændigheder er påkrævet af hensyn til den offentlige sikkerhed, kan justitsministeren bestemme, at genstande eller stoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, skal afstås til det offentlige mod fuld erstatning eller deponeres. Forinden der fastsættes sådanne bestemmelser vedrørende skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, skytteforeninger under Dansk Skytte Union og skytteforeninger under Dansk Firmaidrætsforbund, skal der så vidt muligt forhandles med Skytteforeningerne, Unionen og Firmaidrætsforbundet.
Stk. 6. I tilfælde, hvor der skal ydes erstatning i anledning af foranstaltninger efter stk. 5, fastsættes erstatningen i mangel af mindelig overenskomst af en for hele landet nedsat vurderingskommission, bestående af 4 medlemmer, nemlig et af præsidenten for Københavns byret udpeget medlem af nævnte ret som formand og tre våbenkyndige medlemmer, hvoraf et udnævnes af justitsministeren, et udpeges af Dansk Handel & Service1) og et udpeges af Danmarks Jægerforbund. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§ 3 a. Skydevåben og genstande omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, skal i forbindelse med fremstillingen af våbnet m.v. forsynes med et unikt mærke, der angiver fabrikantens navn, fremstillingsland eller -sted, fremstillingsår og serienummer, eller et andet unikt brugervenligt mærke med en numerisk eller alfanumerisk kode til identifikation af fremstillingslandet. Mærket skal placeres på våbnets låsemekanisme og på våbnets løb eller pibe.
Stk. 2. Mærket på skydevåben og genstande omfattet af stk. 1, der indføres fra et land uden for EU, skal tillige angive importland og importår. Er et våben m.v. ved indførslen fra et land uden for EU ikke mærket i overensstemmelse med stk. 1, skal våbnet m.v. af importøren forsynes med et sådant mærke. Mærkningskravene efter denne bestemmelse gælder ikke ved midlertidig indførsel, herunder transit.
Stk. 3. Skydevåben og genstande omfattet af stk. 1, der overgår fra statslig ejendom til permanent civil brug, skal endvidere forsynes med et mærke, der angiver det land, der foretager overdragelsen. Mærkningen skal forestås af den myndighed, der overdrager våbnet m.v.
Stk. 4. Ammunition til et skydevåben skal i forbindelse med fremstillingen forsynes med et mærke, der angiver ammunitionstype og -kaliber, fabrikantens navn og sendingens identifikationsnummer. Mærket skal placeres på hver pakke færdig ammunition.
Stk. 5. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan meddele dispensation fra de i stk. 1-4 nævnte bestemmelser.
Stk. 6. Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om den i stk. 1-4 nævnte mærkning, herunder om udførelsen af denne mærkning.
Stk. 7. Justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at der skal foretages mærkning af de i § 1 nævnte våben m.v. ud over de i stk. 1-4 nævnte tilfælde, og om udførelsen af denne mærkning.
§ 3 b. Det er forbudt at forvanske, ødelægge, ændre eller fjerne mærker, der er påført våben m.v. i henhold til § 3 a.
§ 4. På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende er det forbudt at bære eller besidde kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.
Stk. 2. Justitsministeren kan udstede regler om forbud mod at indføre, ved overdragelse at erhverve, at besidde, bære eller anvende, at overdrage eller at overlade andre besiddelsen af:
1) Skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm, knive med tværstillet greb beregnet til stød, springknive, springstiletter, faldknive, faldstiletter, enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret således, at de i normal stand kan foldes ud ved brug af én hånd, foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd, knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd, kastestjerner, kasteknive samt kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand.
2) Andre skarpe eller spidse våben, som ikke kan antages at have noget anerkendelsesværdigt formål.
3) Stoffer, der kan anvendes til fremstilling af de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, eller til indfyldning i de i § 1, stk. 1, nr. 5, nævnte genstande.
4) Våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende ved udladning af elektrisk strøm.
5) Laservåben, der er særligt beregnet til som eneste eller som en af flere våbenvirkninger at forårsage permanent blindhed på ubeskyttede øjne.
6) Slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lign.
§ 4 a. Justitsministeren kan fastsætte regler om forbud mod annoncering med salg af våben, som ikke må besiddes uden tilladelse. Dette gælder dog ikke jagt- og konkurrencevåben.
§ 4 b. Justitsministeren kan fastsætte regler om godkendelse af erhvervsdrivende og disses ansatte i relation til erhvervsmæssig handel med våben, ammunition mv.
§ 4 c. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan efter ansøgning meddele rederier generel tilladelse til at benytte civile bevæbnede vagter om bord på lastskibe, der fører dansk flag.
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter bestemmelser om vilkår og betingelser for udstedelse og anvendelse af tilladelser efter stk. 1, herunder om ansøgningens form og indhold, krav til våben- og ammunitionstyper og opbevaringen heraf, krav om føring m.v. af en våbenbog, vagternes egnethed, rapportering i tilfælde af overfald eller angreb og tilladelsens gyldighedstid.
§ 5. Det er forbudt at indføre, udføre, transportere, erhverve, overdrage, besidde, bære, anvende, fremstille, udvikle eller med henblik på udvikling at forske i kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben og fremføringsmidler, der er specielt udformet eller modificeret til sådanne våben, jf. dog stk. 3 og 4. Det samme gælder dele, der er specielt udformet eller modificeret til at indgå i sådanne våben og fremføringsmidler.
Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter med de begrænsninger, der følger af straffelovens §§ 7, 10, 10 a og 10 b,2) også handlinger foretaget i udlandet.
Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke transporter, der gennemføres uden for Danmark, herunder om bord på dansk indregistreret fartøj, i det omfang transporten sker i overensstemmelse med internationale aftaler om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben.
Stk. 4. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke de i § 1, stk. 1, nr. 5, og § 4, stk. 2, nr. 3, nævnte genstande og stoffer.
Stk. 5. Justitsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet i stk. 1.
§ 6. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, i hvert enkelt tilfælde at udføre
1) våben af enhver art med undtagelse af jagtvåben, jf. dog stk. 2, samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil,
2) ammunition med undtagelse af ammunition til jagtvåben,
3) materiel til krigsførelse,
4) militært simulations- og træningsudstyr,
5) maskiner, instrumenter, apparater og andre produktionsmidler, der er specielt konstrueret eller modificeret til fremstilling eller vedligeholdelse af de under nr. 1-4 nævnte genstande,
6) dele specielt konstrueret eller modificeret til de under nr. 1-5 nævnte genstande,
7) eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1,
8) software specielt konstrueret eller modificeret til udvikling, fremstilling eller anvendelse af de under nr. 1-7 nævnte genstande og
9) teknologi til udvikling, fremstilling eller anvendelse af de under nr. 1-8 nævnte genstande, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke udførsel af varer, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, til destinationer uden for EU's toldområde, jf. forordningens artikel 18.
Stk. 3. Forbuddet i stk. 1, nr. 9, gælder ikke
1) den teknologi, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af genstande, der er opnået udførselstilladelse til efter stk. 1, når teknologien udføres til samme modtager, som i henhold til udførselstilladelsen er modtager af de pågældende genstande,
2) teknologi, der er frit tilgængelig for offentligheden,
3) teknologi, som vedrører grundforskning, og
4) teknologi, som alene omfatter, hvad der som minimum kræves i forbindelse med patentansøgninger.
Stk. 4. Forbuddet i stk. 1 omfatter både fysisk flytning af genstande ud fra dansk område og ikkefysisk overførsel til udlandet ved hjælp af fax, telefon eller andet elektronisk medie. Mundtlig overførsel af teknologi pr. telefon eller lignende kommunikationsmiddel er dog kun omfattet, hvis teknologien er indeholdt i et dokument, hvoraf den relevante del oplæses eller beskrives på en sådan måde, at der i alt væsentligt opnås det samme resultat, som hvis oplæsning havde fundet sted.
Stk. 5. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan udstede en generel, global eller individuel tilladelse til udførsel til EU- eller EØS-lande af genstande, der er omfattet af stk. 1.
Stk. 6. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om vilkår og betingelser for udstedelse og anvendelse af generelle, globale og individuelle tilladelser efter stk. 5 og om indberetningskrav, dokumentationskrav og pligt til at føre registre over udførsel af genstande omfattet af stk. 1.
Stk. 7. Genstande omfattet af stk. 1, nr. 3-5, 8 og 9, og dele specielt konstrueret eller modificeret til de i stk. 1, nr. 3-5, nævnte genstande, der indføres fra et EU- eller EØS-land for straks at skulle udføres til et andet EU- eller EØS-land (transit), undtages fra kravet om tilladelse efter stk. 1. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om dokumentationskrav for transittilladelser og om, at andre genstande omfattet af stk. 1 på samme måde kan undtages fra kravet om transittilladelse.
Stk. 8. Justitsministeren kan bestemme, at dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, uden tilladelse kan udføres, hvis de er udformet til erhverv, husholdningsbrug, jagt, lystfiskeri eller sportsdykning.
Stk. 9. Justitsministeren kan udstede forbud mod, at der udføres våben og ammunition af enhver art.
§ 6 a. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser, hvorefter personer, der indrejser til landet for at deltage i jagt eller skydekonkurrencer, eller som udrejser herfra med sådant formål, uden tilladelse kan medføre jagt- og konkurrencevåben samt ammunition hertil.
§ 6 b. For indgivelse af ansøgning om tilladelse efter denne lov betales 840 kr., jf. dog stk. 7. For følgende tilladelser betales dog ikke:
1) Tilladelser til ammunition,
2) tilladelser til piber, låsestole, aftagelige magasiner og baskyler,
3) tilladelser til lyddæmpere og optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr,
4) ind- og udførselstilladelser,
5) tilladelser til genopladning,
6) tilladelser vedrørende de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1,
7) tilladelser til blankvåben,
8) tilladelser til handlende,
9) tilladelser til signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben,
10) tilladelser til tilskudsberettigede museer i henhold til museumsloven.
Stk. 2. Afgiften nedsættes til det halve, hvis ansøgeren i forvejen har en våbentilladelse, for hvilken der er betalt fuld afgift.
Stk. 3. En våbentilladelse kan kun omfatte ét våben. Justitsministeren kan dog fastsætte regler om, at visse tilladelser kan omfatte flere våben.
Stk. 4. Såfremt indehaveren af en våbentilladelse til et bestemt våben udskifter våbenet, skal der udstedes ny tilladelse.
Stk. 5. Skifter indehaveren af en våbentilladelse navn, adresse eller skytteforening, kan der afgiftsfrit udstedes ny våbentilladelse med samme gyldighed som den oprindelige tilladelse.
Stk. 6. Er en tilladelse beskadiget eller bortkommet, kan der udstedes tilladelse med samme gyldighed som den oprindelige tilladelse mod betaling af 200 kr.
Stk. 7. For meddelelse af tilladelse efter denne lovs § 4 c, stk. 1, betales 5.000 kr.
§ 6 c. Justitsministeren kan fastsætte regler om gebyr for meddelelse af samtykke efter loven eller de i medfør af denne udfærdigede bestemmelser.
§ 6 d. Tilladelse i henhold til lovens § 2, stk. 1, udstedes med en gyldighedstid på 5 år. Vedrørende tilladelse til pistol er gyldighedstiden dog kun 2 år.
Stk. 2. Tilladelser til våbensamlere og til riflede jagtvåben til jægere udstedes dog med en gyldighedstid på 10 år. Tilsvarende gælder tilladelser til signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben.
Stk. 3. Samtykke til udstedelse af jagttegn meddeles for et tidsrum svarende til jagttegnets gyldighedsperiode.
Stk. 4. Tilladelser til genopladning og tilladelse til indkøb af sortkrudt meddeles for 5 år.
§ 7. Indretning og anlæggelse af skydebaner skal, af hensyn til almensikkerheden, godkendes af politiet.
Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse.
§ 7 a. Justitsministeren kan efter forhandling med udenrigsministeren fastsætte bestemmelser om forbud mod transport af de i § 6, stk. 1, nævnte våben m.v. mellem andre lande end Danmark, når der er tale om nærmere bestemte modtagerlande.
Stk. 2. Det er forbudt at erhverve, sælge, levere, transportere eller på anden måde overføre de i stk. 1 nævnte våben m.v. fra ét land til et andet, hvis der ikke fra de kompetente myndigheder i afsender- og modtagerlandet og eventuelle transitlande foreligger de efter lovgivningen i vedkommende lande nødvendige tilladelser til henholdsvis udførsel, indførsel og transit, eller hvis våbnene ikke er mærket i overensstemmelse med lovgivningen i vedkommende lande. Forbuddet mod at erhverve, sælge, levere, transportere eller på anden måde overføre umærkede våben m.v. omfatter ikke midlertidig indførsel, herunder transit.
Stk. 3. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan meddele dispensation fra de i stk. 1 og 2 nævnte forbud.
Stk. 4. Justitsministeren kan bestemme, at stk. 1 og 2 skal gælde våben af enhver art.
§ 7 b. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,
1) som mellemmand at forhandle eller arrangere transaktioner, som indebærer overførsel af de i § 6, stk. 1, nævnte våben m.v. mellem lande uden for EU, eller
2) at købe eller sælge de i § 6, stk. 1, nævnte våben m.v. som led i en overførsel mellem lande uden for EU eller i øvrigt arrangere en sådan overførsel som ejer af de nævnte våben m.v.
Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke handlinger, som foretages i et andet EU-land. Forbuddet gælder heller ikke handlinger, som foretages uden for EU af personer med fast bopæl i udlandet.
Stk. 3. Justitsministeren kan bestemme, at stk. 1 skal gælde overførsel af våben og ammunition af enhver art.
§ 7 c. Det er forbudt at yde teknisk bistand, jf. stk. 2, uden for EU vedrørende kemiske, biologiske eller nukleare våben og missiler, der er specielt udformet eller modificeret til fremføring af sådanne våben, jf. dog stk. 3 og 4.
Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter enhver form for teknisk bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk service. Teknisk bistand kan tage form af instruktion, oplæring, overførsel af driftskendskab eller konsulentservice.
Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke
1) teknisk bistand, der ydes i de lande, som efter Rådets forordning om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse er omfattet af EU’s fællesskabsudførselstilladelse, og
2) teknisk bistand i form af overførsel af information, der er frit tilgængelig for offentligheden, eller som vedrører grundforskning.
Stk. 4. Justitsministeren kan dispensere fra forbuddet i stk. 1.
Stk. 5. Uanset bestemmelserne i straffelovens §§ 6-93) hører overtrædelse af forbuddet i stk. 1 dog under dansk straffemyndighed, hvis handlingen er foretaget af en person, der på gerningstidspunktet havde dansk indfødsret, var bosat i den danske stat eller havde lignende fast ophold her i landet, selv om handlingen ikke er strafbar efter lovgivningen i det pågældende statsområde.
§ 8. § 1, § 2, stk. 1 og 4, §§ 3-5 og § 7 gælder ikke for militære myndigheder.
Stk. 2. § 6, stk. 1, og § 7 a gælder ikke for militære styrker og militært personel som led i den militære tjenesteudøvelse. § 6, stk. 1, gælder endvidere ikke militære myndigheders midlertidige udførsel af udrustning og materiel med henblik på reparation og vedligeholdelse.
§ 9. § 2, stk. 1 og 4, og § 4 gælder ikke for civile statsmyndigheder. § 1, § 6, stk. 1, og § 7 a gælder endvidere ikke for politiet. Kommunale myndigheder skal ikke søge om tilladelse for så vidt angår indkøb og benyttelse af de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, til anvendelse ved vejarbejder og lignende.
Stk. 2. Skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, skytteforeninger under Dansk Skytte Union og skytteforeninger under Dansk Firmaidrætsforbund kan uanset § 2, stk. 1, anskaffe og besidde våben, der er optaget på Skytteforeningernes, Unionens eller Firmaidrætsforbundets skydeprogrammer, samt piber, låsestole og baskyler til de nævnte våben og ammunition og aftagelige magasiner dertil. Justitsministeren kan fastsætte regler herom samt om registrering af de nævnte våben mv.
Stk. 3. Under særlige omstændigheder kan justitsministeren midlertidigt ophæve stk. 1 og stk. 2 og træffe bestemmelse om, at forbuddet i § 1 og reglerne i § 2 og § 3, stk. 1 og 3-4, tillige skal omfatte de i § 1, stk. 2, nævnte våben mv.
§ 10. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder §§ 1-2 a, 2 c, 2 d, 3 a og 3 b, § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, § 7, § 7 b, stk. 1, og § 7 c, stk. 1. På samme måde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder § 2, stk. 4, og § 7 a, stk. 2.
Stk. 2. Overtrædelse af § 4, stk. 1, straffes med bøde, under skærpende omstændigheder dog med fængsel indtil 2 år.
Stk. 3. I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
Stk. 4. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
§ 11. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne, træder straks i kraft. Samtidig ophæves lov nr. 246 af 10. maj 1940 om handel med samt tilvirkning og besiddelse af våben mv., jf. lov nr. 477 af 1. oktober 1945 om ændring i samme lov.
Lov nr. 217 af 31. maj 1963 om ændring i lov om handel med samt tilvirkning og besiddelse af våben m.v.4) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Personer, der ved lovens ikrafttræden er i besiddelse af ikke-automatiske salongeværer af kaliber ikke over . 22 eller ammunition hertil, kan fortsat besidde de nævnte våben m.v., men må ikke bære eller anvende dem uden tilladelse.
Stk. 2. (Udelades).
§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 1963.
Lov nr. 297 af 6. juni 1984 om ændring af våbenloven og om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Kontrolordning for glatløbede haglgeværer m.v.)5) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3

Justitsministeren fastsætter efter forhandling med landbrugsministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden.6)
§ 4

Stk. 1. Personer, der ved lovens ikrafttræden er i besiddelse af glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm, piber eller baskyler til sådanne glatløbede haglgeværer, har ret til fortsat at besidde disse genstande, hvis besiddelsen anmeldes til politimesteren eller politidirektøren senest 1 år efter lovens ikrafttræden.
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om anmeldelsesordningen efter stk. 1, herunder om anmeldelsens form og indhold, og kan fastsætte regler om gebyr for behandlingen af anmeldelsen.
Lov nr. 861 af 23. december 1987 om ændring af våbenloven (Knive, slangebøsser m.v.)7) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 1988. Samtidig ophæves plakat af 24. december 1823 angående forbud mod at bære kårdestokke og andre deslige skjulte våben.
Stk. 2. I de regler, der fastsættes i medfør af § 1, nr. 3, kan det bestemmes, at personer, der ved reglernes ikrafttræden besidder våben, hvortil der efter de ændrede regler kræves tilladelse til besiddelse, har ret til fortsat at besidde disse våben, hvis besiddelsen anmeldes til politimesteren eller politidirektøren senest 1 år efter reglernes ikrafttræden.
Lov nr. 368 af 18. maj 1994 om ændring af våbenloven (Bestemmelser om eksplosivstoffer)8) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1995. § 1, nr. 5, træder dog i kraft ugedagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.9) § 1, nr. 3, træder i kraft efter justitsministerens bestemmelse.10)
Stk. 2. Lov om sprængstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 624 af 15. september 1986, ophæves den 1. januar 1995.
Stk. 3. Administrative forskrifter, der er udstedt i medfør af sprængstofloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 624 af 15. september 1986, ophæves, jf. dog stk. 4 og 5.
Stk. 4. Uanset stk. 2 og 3 forbliver følgende retsforskrifter i kraft:
1) Anordning nr. 93 af 22. juni 1899 om de forsigtighedsregler, der skulle iagttages ved transport af visse eksploderende stoffer.
2) Cirkulære af 27. september 1993 om overførsel m.v. af eksplosivstoffer og ammunition.
Stk. 5. Uanset stk. 2 og 3 forbliver tilladelser m.m. udstedt med hjemmel i lov om sprængstoffer i kraft. Overtrædelse af vilkår i sådanne tilladelser straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med hæfte. Tilladelserne kan til enhver tid tilbagekaldes.
Stk. 6. Overtrædelse af bestemmelserne i anordning nr. 93 af 22. juni 1899 straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med hæfte.
Stk. 7. (Udelades).
Lov nr. 363 af 2. juni 1999 om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer11) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.
Stk. 2. Personer, der ved lovens ikrafttræden er i besiddelse af signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben, har ret til fortsat at besidde disse våben, hvis besiddelsen anmeldes til politimesteren (politidirektøren) senest 1 år efter lovens ikrafttræden. De nævnte våben kan tillige fortsat bæres og anvendes, hvis den pågældende af politiet har tilladelse til indkøb af ammunition til våbenet efter lov om fyrværkeri og våbenet anvendes til det i tilladelsen anførte formål.
Stk. 3. Personer, der ved lovens ikrafttræden er i besiddelse af de i loven nævnte lyddæmpere og optisk elektroniske sigtemidler, har ret til fortsat at besidde, bære og anvende disse genstande, hvis besiddelsen anmeldes til politimesteren (politidirektøren) senest 1 år efter lovens ikrafttræden.
Stk. 4. Personer, der ved lovens ikrafttræden enten har våbentilladelse eller våbenpåtegning på medlemsbeviset til en skytteforening, har ret til fortsat at erhverve, besidde, bære og anvende aftagelige magasiner til de af tilladelsen eller våbenpåtegningen omfattede våben, så længe tilladelsen eller våbenpåtegningen er gyldig.
Stk. 5. Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om anmeldelsesordningen efter stk. 2 og 3, herunder om anmeldelsens form og indhold.
Lov nr. 490 af 17. juni 2008 om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Dansk straffemyndighed)12) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.
Lov nr. 500 af 17. juni 2008 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrkelse af indsatsen mod ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder)13) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.
Lov nr. 501 af 12. juni 2009 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven, lov om politiets virksomhed, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forvaltningsloven (Styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.)14) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juni 2009.
Stk. 2. (Udelades).
Stk. 3. (Udelades).
Lov nr. 538 af 26. maj 2010 om ændring af våbenloven og krigsmaterielloven (Mærkning af skydevåben m.v.)15) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 28. juli 2010.
Lov nr. 413 af 9. maj 2011 om lov om ændring af våbenloven og lov om krigsmateriel m.v. (Forenkling af fremgangsmåden ved meddelelse af udførselstilladelse m.v.)16) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 30. juni 2012, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Lovens § 1, nr. 2 og 3, våbenlovens § 6, stk. 8, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, samt lovens § 2, nr. 3 og 4, træder i kraft den 1. juli 2011.
Stk. 3. Loven finder anvendelse på tilladelser, der udstedes efter lovens ikrafttræden.
Lov nr. 274 af 27. marts 2012 om ændring af våbenloven (Straf for overtrædelse af knivforbuddet)17) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2012.
Lov nr. 564 af 18. juni 2012 om lov om ændring af våbenloven og lov om krigsmateriel m.v. (Civile bevæbnede vagter på danske lastskibe m.v.)18) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 30. juni 2012.
Justitsministeriet, den 22. oktober 2012
Morten Bødskov
/ Anette Arnsted
Officielle noter
1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/51/EF af 21. maj 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben, EU-Tidende 2008, nr. L 179, side 5, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet, EU-Tidende 2009, nr. L 146, side 1.
1) Dansk Handel & Service er med virkning fra 1. januar 2007 fusioneret med interesseorganisationen HTSI under navnet Dansk Erhverv.
2) Ved lov nr. 490 af 17. juni 2008 om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Dansk straffemyndighed) er gennemført en samlet revision af straffelovens almindelige bestemmelser om dansk straffemyndighed, hvorved straffelovens §§ 6-12 er ændret.
3) Se note 2.
4) Lovændringen vedrører § 1, stk. 2, § 2, stk. 1 og 2, § 3, stk. 2-4, § 4, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1 og 2, og § 10, stk. 2.
5) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1, nr. 1, § 1, stk. 2, litra a, § 2, stk. 1-3, §§ 2 a-d og § 6 b.
6) Ved bekendtgørelse nr. 528 af 11. december 1985 er det bestemt, at ændringen træder i kraft den 1. januar 1986.
7) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1, nr. 6, § 1, stk. 2, litra a, § 1, stk. 3 og 4, § 2, stk. 1 og 2, § 2 a, stk. 1-3 og 5, §§ 2 c-f, § 3, stk. 3, 2. pkt., § 4, stk. 1 og 2, § 4 a, § 8, § 9, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 9, stk. 2 og 3, og § 10.
8) Lovændringen vedrører titlen, § 1, stk. 1, nr. 5, § 1, stk. 2, litra d, § 1, stk. 5 og 6, § 2 a, stk. 1, nr. 3, § 3, stk. 4-6, § 4, stk. 2, nr. 5, § 6, stk. 1, nr. 5, § 6 b, stk. 1, nr. 5, § 9, stk. 1, 2. pkt., og § 10, stk. 3 og 4.
9) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 19. maj 1994.
10) Ved bekendtgørelse nr. 1143 af 21. december 1994 er det bestemt, at ændringen træder i kraft den 1. januar 1995.
11) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1, nr. 1, 3, 7, 8 og 9, § 2, stk. 3, § 2 a, stk. 1, nr. 2 og 3, § 2 c, stk. 2, § 2 e, § 3, stk. 1 og 6, § 4, stk. 3, § 4, stk. 3, nr. 1 og 6, § 4 b, § 6, stk. 1, § 6 b, stk. 1, nr. 1-10, § 6 b, stk. 6, § 6 d, stk. 1 og 2, § 7, stk. 2, § 8, § 9, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 9, stk. 2, 1. pkt., og § 10, stk. 1.
12) Lovændringen vedrører § 7 c, stk. 5.
13) Lovændringen vedrører § 1, stk. 2, § 2, stk. 1, 2. pkt., og § 10, stk. 2 og 3.
14) Lovændringen vedrører § 10, stk. 2.
15) Lovændringen vedrører fodnoten til lovens titel, § 1, stk. 1, § 1, stk. 1, nr. 1-10, § 1, stk. 2, litra a, § 1, stk. 4-7, § 2, stk. 4, § 3, stk. 1, § 3 a-b, § 4, stk. 2, nr. 3, § 5, stk. 1 og 4, § 6, stk. 1, nr. 1, § 7 a, stk. 1-2, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1.
16) Lovændringen vedrører fodnoten til lovens titel, § 3, stk. 3, nr. 3-5, og § 6, stk. 5-9.
17) Lovændringen vedrører § 10, stk. 2.
18) Lovændringen vedrører § 3, stk. 3, nr. 3-6, § 4 c, § 6, § 6 b, stk. 1, 1. pkt., og § 6 b, stk. 7Lovændringen vedrører § 10, stk. 2.
Senest rettet af Marius 13. nov 2013, 17:34, rettet i alt 2 gange.
Begrundelse: Opdateret

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2358
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 61 times
Been thanked: 87 times

Våbenbekendtgørelsen

Indlæg af HePe » 19. okt 2008, 13:03

Våbenbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 997 af 19. oktober 2009 om våben og ammunition mv.
Link til Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... 7786&exp=1

Senere ændringer, som er indarbejdet i denne NVF-udgave:
Bekendtgørelse nr. 941 af 23/07/2010. Link til Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... 2884&exp=1
Bekendtgørelse nr. 355 af 20/04/2012. Link til Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... 1530&exp=1
Se NVF-note nederst 1)


Bekendtgørelse om våben og ammunition mv.

I medfør af § 1, stk. 1, 3, 4 og 5, § 2, stk. 2, § 2 a, stk. 5, § 2 b, § 2 c, stk. 1, § 3, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, § 4 a, § 4 b, § 6, stk. 1 og 5, § 6 a, § 6 b, stk. 3, § 9, stk. 2, og § 10, stk. 3, i lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 22. juni 2009, som ændret senest ved lov nr. 274 af 27. marts 2012, samt i medfør af § 40, stk. 5, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009, fastsættes følgende:

Bestemmelser vedrørende våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1.

§ 1. Følgende våben undtages fra forbuddet i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1:

1) Forladevåben, der er fremstillet før 1870.
2) Bagladevåben, der er fremstillet før 1870, og som ikke kan anvende enhedspatroner.


§ 1 a. Luft- og fjedervåben med større kaliber end 4,5 mm er omfattet af forbuddet i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Piber og løb med større kaliber end 4,5 mm er omfattet af forbuddet i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke luft- og fjederdrevne hardball- og paintballvåben.

Stk. 4. Indehavere af jagttegn og medlemmer af skytteforeninger, der har en våbenpåtegning til luft- og fjedervåben på medlemsbeviset, kan til eget brug erhverve, besidde, bære og anvende luft- og fjedervåben med en kaliber større end 4,5 mm.

Stk. 5. Tidligere indehavere af jagttegn, der opfylder betingelserne for at erhverve jagttegn, kan fortsat besidde luft- og fjedervåben med en kaliber større end 4,5 mm.

Stk. 6. Luft- og fjedervåben er undtaget fra våbenlovens § 3 a, stk. 1-4.


Skydevåben

§ 2. Politidirektøren meddeler tilladelse efter våbenlovens § 1 og § 2, jf. dog nedenfor stk. 2-4, hvis tilladelsen vedrører:

1) håndskydevåben og ammunition hertil,
2) de dele til håndskydevåben og til ammunition, som er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2,
3) armbrøster,
4) signalvåben, kombinerede gas- og signalvåben samt bagladede salutkanoner, når salutkanonens kammerdybde ikke overstiger 50 mm,
5) lyddæmpere, hvis de er konstrueret til montering på skydevåben,
6) optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, hvis de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster,
7) slangebøsser eller
8) genopladning af ammunition og fremstilling af projektiler.

Stk. 2. Tilladelse til fremstilling af de våben mv., der er nævnt i stk. 1, nr. 1-7, meddeles af justitsministeren.

Stk. 3. Politidirektøren kan ikke give tilladelse til at indføre, erhverve, besidde, bære eller anvende maskinpistoler, fuldautomatiske rifler og maskingeværer samt dele og ammunition hertil omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 4. Politidirektøren kan ikke give tilladelse til at indføre, erhverve, besidde, bære eller anvende:
1) pistol- og revolverammunition med ekspanderende projektiler samt disse projektiler, der ikke anvendes til aktiviteter, som De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt, eller
2) panserbrydende ammunition, brisant- eller brandammunition samt projektiler til disse ammunitionstyper.

§ 3. Jagttegn kan kun udstedes med samtykke fra politiet. Anmodning om udstedelse af jagttegn skal rettes til Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

§ 4. Politidirektøren kan godkende, at skytte- og jagtforeninger, der har flugtskydning på programmet, kan give våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på foreningens medlemsbeviser.

Stk. 2. Skytte- og jagtforeninger kan kun godkendes til at give våbenpåtegning efter stk. 1, hvis:
1) medlemmerne af foreningens bestyrelse opfylder betingelserne i § 37,
2) foreningens vedtægter indeholder en bestemmelse om, at foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning, og
3) det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give godkendelsen.

Stk. 3. En skytte- og jagtforening, der er godkendt efter stk. 1, skal holde politidirektøren underrettet om bestyrelsens sammensætning og foreningens hjemsted.

§ 5. En våbenpåtegning efter § 4 kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politidirektøren i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 2. Ansøgning om samtykke til våbenpåtegning indgives på en særlig blanket. Ansøgningen sendes til politidirektøren.

Stk. 3. Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt for det pågældende våben. Dette skal fremgå af våbenpåtegningen.

Stk. 4. En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører, eller hvis foreningens godkendelse efter § 4, stk. 1, bortfalder. Foreningen kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en våbenpåtegning. Foreningen skal underrette politidirektøren, når en våbenpåtegning bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig slette denne.

§ 6. Politidirektøren kan godkende, at skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund kan give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser til skydevåben, der er omfattet af skydeprogrammet for den af de 3 hovedorganisationer, som skytteforeningen hører under. Skydevåbnet skal overholde den pågældende organisations tekniske specifikationer for det pågældende våben.

Stk. 2. § 4, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved politiets godkendelse efter stk. 1.

Stk. 3. § 4, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.


§ 7. En våbenpåtegning efter § 6 kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politidirektøren i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 2. Ansøgning om samtykke til våbenpåtegning indgives på en særlig blanket. Ansøgningen sendes til politidirektøren forsynet med en påtegning fra skytteforeningens hovedorganisation om, at det våben, ansøgningen vedrører, er omfattet af organisationens skydeprogrammer.

Stk. 3. Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt for det pågældende våben. Dette skal fremgå af våbenpåtegningen.

Stk. 4. Samtykke til våbenpåtegning kan kun meddeles, hvis ansøgeren godtgør, hvor våbnet stammer fra.

Stk. 5. § 5, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.


Transport

§ 8. Våben og ammunition mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1 og stk. 2, litra a-d, og i denne bekendtgørelses § 15, skal transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde.

Stk. 2. Skydevåben må kun i tilfælde af transport mellem opbevarings- og anvendelsessted og transport i forbindelse med køb, salg, reparation og andre lignende anerkendelsesværdige formål medbringes uden for det område, hvor de lovligt kan anvendes. Når skydevåben medbringes uden for det område, hvor de lovligt kan anvendes, skal skydevåbnene være indpakkede i lukket etui eller lignende. Skydevåben må ikke indeholde ammunition uden for disse områder. Skydevåben må ikke transporteres i side- eller skulderhylstre på kroppen.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for civile statsmyndigheder.

Stk. 4. Politidirektøren kan under særlige omstændigheder meddele dispensation fra bestemmelserne i stk. 2.

§ 9. Politidirektøren kan meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til med henblik på transport at besidde våben og ammunition mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 6-9, og denne bekendtgørelses § 15, stk. 1, nr. 1, hvis den erhvervsdrivende og de af dennes ansatte, der har adgang til våbnene, er fyldt 18 år og opfylder betingelserne i § 37, og det i øvrigt efter en konkret vurdering anses for ubetænkeligt at give tilladelse.

Stk. 2. En tilladelse efter stk. 1 kan ikke omfatte:
1) glatløbende haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm og
2) fuldautomatiske skydevåben.

Stk. 3. Politidirektøren kan for at sikre overholdelse af våbenloven og denne bekendtgørelse fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse efter stk. 1.

§ 10. De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union, Dansk Firmaidrætsforbund og Danmarks Jægerforbund kan hver meddele en generel transporttilladelse til 5 af deres medarbejdere med henblik på transport af våben og ammunition i forbindelse med udøvelse af organisationernes virksomhed, herunder kursusvirksomhed, våbenreparation, træning mv.

Stk. 2. En transporttilladelse efter stk. 1 kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politidirektøren. Transporttilladelsen udstedes på en særlig blanket til den pågældende medarbejder personligt. Udstedelsesdato, udløbsdato og formål skal fremgå af tilladelsen. Tilladelsen skal medbringes under transport af våbnene.

Stk. 3. En transporttilladelse efter stk. 1 bortfalder, når ansættelsesforholdet ophører, og kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes. De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union, Dansk Firmaidrætsforbund og Danmarks Jægerforbund skal underrette politidirektøren, når en transporttilladelse bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig slette denne.

§ 11. Et bestyrelsesmedlem for en skytteforening under De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund kan tillade, at medlemmer af foreningen til brug ved nærmere angivne skydekonkurrencer og øvelsesskydninger transporterer:
1) våben og ammunition tilhørende skytteforeningen,
2) våben og ammunition tilhørende skytteforeningens medlemmer,
3) våben og ammunition tilhørende andre skytteforeninger under samme hovedorganisation, og
4) våben og ammunition tilhørende medlemmer af andre skytteforeninger under samme hovedorganisation.

Stk. 2. En tilladelse efter stk. 1 kan kun gives, hvis bestyrelsesmedlemmet og medlemmet af foreningen er godkendt hertil af politidirektøren, jf. § 37, eller har våbenpåtegning. Tilladelsen udstedes på en særlig blanket til det pågældende medlem personligt. Udstedelsesdato, udløbsdato og formål skal fremgå af tilladelsen. Tilladelsen skal medbringes under transport af våbnene.

Stk. 3. En tilladelse efter stk. 1 bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører, og kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes.

Stk. 4. En skytteforening må kun give tilladelse efter stk. 1, hvis den holder politidirektøren underrettet om bestyrelsens sammensætning og foreningens hjemsted.


Særlige regler om skytteforeningsvåben

§ 12. En skytteforening skal godkendes af politidirektøren, før den kan anskaffe eller besidde våben efter våbenlovens § 9, stk. 2.

Stk. 2. En skytteforening kan kun godkendes efter stk. 1, hvis:
1) medlemmerne af foreningens bestyrelse opfylder betingelserne i § 37, og
2) det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give godkendelsen.

Stk. 3. En skytteforening, der er godkendt efter stk. 1, skal holde politidirektøren underrettet om bestyrelsens sammensætning og foreningens hjemsted.

§ 13. En skytteforening må kun anskaffe våben efter våbenlovens § 9, stk. 2, hvis den forud har indhentet godkendelse fra politidirektøren i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 2. En godkendelse efter stk. 1 kan kun gives, hvis våbnet er omfattet af skydeprogrammet for den af de 3 hovedorganisationer, som skytteforeningen hører under. Godkendelsen udstedes på en særlig blanket.


§ 14. Våben, som skytteforeninger anskaffer eller besidder efter våbenlovens § 9, stk. 2, eller våben, som skytteforeningerne meddeler våbenpåtegning til efter § 5, stk. 1, eller § 7, stk. 1, skal straks registreres af De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund, som løbende indberetter oplysningerne herom til Rigspolitichefen. Politiet har adgang til kontrol af skytteforeningernes våben, jf. § 25, nr. 3.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte registrering skal foretages på en sådan måde, at der kan ske identifikation af de enkelte våben ved optegnelse af type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 43. Der skal endvidere kunne ske identifikation af leverandør og erhverver eller besidder.


Blank-, slag-, stik-, stød-, el- og sprayvåben samt kemiske våben mv.

§ 15. Det er forbudt uden tilladelse fra politidirektøren at erhverve, besidde, bære eller anvende:
1) skarpe våben eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,
2) knive med tværstillet greb beregnet til stød (push daggers),
3) springknive og springstiletter,
4) faldknive og faldstiletter,
5) enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret således, at klingen i normal stand kan foldes ud ved brug af én hånd, og foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive),
6) knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd,
7) kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lignende,
8) kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand,
9) slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lignende,
10) våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende ved udladning af elektrisk strøm, og
11) spraydåser til selvforsvarsbrug, herunder tåregasampuller, -spraydåser og -patroner.

Stk. 2. De våben mv., der er nævnt i stk. 1, må kun overdrages til andre eller overlades til andre, hvis erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse fra politidirektøren.

Stk. 3. Dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, kan uanset stk. 1, nr. 1, uden tilladelse anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning, hvis de er udformet hertil. Tilsvarende gælder uanset stk. 1, nr. 9, for slagvåben til jagt eller lystfiskeri. De nævnte våben kan erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug. De kan endvidere overdrages eller overlades til andre, hvis det må antages, at erhververen eller modtageren kun vil anvende dem som anført.

§ 16. Det er forbudt at indføre, udvikle, fremstille, anvende, opbevare, forhandle, udføre eller på anden måde være i besiddelse af laservåben, der er særligt beregnet til som eneste eller som en af flere våbenvirkninger at forårsage permanent blindhed på ubeskyttede øjne.


Overdragelse eller overladelse til andre

§ 17. Genstande eller stoffer, der er omfattet af forbuddet i våbenlovens § 1, må kun overdrages eller overlades til andre, hvis erhververen eller modtageren foreviser fornøden våbentilladelse, jagttegn, medlemsbevis med våbenpåtegning, transporttilladelse i henhold til §§ 9, 10 eller 11 eller for skytteforeninger politiets godkendelse efter § 13, jf. dog § 21, stk. 9. Erhververen eller modtageren skal endvidere godtgøre, at tilladelsen, jagttegnet, våbenpåtegningen eller transporttilladelsen vedrører den pågældende ved personlig forevisning af original billedlegitimation eller på tilsvarende betryggende måde.

Stk. 2. De genstande, der er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 2, litra a-c, må kun overdrages eller overlades til personer, der godtgør at være fyldt 18 år ved personlig forevisning eller indsendelse af original billedlegitimation. Dette gælder dog ikke, hvis det er åbenbart, at erhververen eller modtageren er fyldt 18 år.

Stk. 3. Politidirektøren kan under særlige omstændigheder meddele dispensation fra bestemmelsen i stk. 1.

§ 18. Prøvesagkyndige, der beskikkes af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, kan overlade glatløbede haglgeværer til personer, der ikke har tilladelse til de pågældende våben, i forbindelse med at de pågældende personer aflægger jagtprøve eller deltager i instruktionskurser arrangeret af Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Lærere, der underviser ved kurser tilrettelagt af landsdækkende jagt- og flugtskydningsorganisationer eller kurser tilrettelagt af oplysningsforbund og ungdomsskoler, kan uden tilladelse overlade glatløbede haglgeværer til jagtprøveaspiranter, hvis:
1) læreren er godkendt som våbenkursuslærer af Skov- og Naturstyrelsen,
2) skydning finder sted på en bane eller skydeplads, der må anvendes til skydning med det pågældende våben, og
3) læreren forestår undervisningen.

Stk. 3. Riffelinstruktører kan uden tilladelse overlade eller overlades riflede jagtvåben, hvis:
1) instruktøren er godkendt af Skov- og Naturstyrelsen,
2) overladelsen alene sker i forbindelse med instruktion eller øvelse i riffelskydning, og
3) skydning finder sted på en bane eller skydeplads, der må anvendes til skydning med det pågældende våben.

Stk. 4. Flugtskydningsinstruktører kan uden tilladelse overlade eller overlades glatløbede jagtvåben, hvis:
1) instruktøren er godkendt af Skov- og Naturstyrelsen,
2) overladelsen alene sker i forbindelse med instruktion eller øvelse i flugtskydning, og
3) skydning finder sted på en bane eller skydeplads, der må anvendes til skydning med det pågældende våben.

§ 19. Skytte- og jagtforeninger kan overlade foreningens og dens medlemmers våben til brug på en skydebane eller skydeplads, der må anvendes til skydning med det pågældende våben.

Stk. 2. Politidirektøren godkender efter indstilling fra foreningen, hvilke af foreningens medlemmer der kan have adgang til våbnenes opbevaringssteder.

Stk. 3. En godkendelse efter stk. 2 kan kun gives, hvis medlemmet af foreningen er fyldt 18 år og opfylder betingelserne i § 37 eller har våbenpåtegning. Godkendelsen udstedes på en særlig blanket til det pågældende medlem personligt.

Stk. 4. Foreningen skal underrette politidirektøren, når en person, der er godkendt efter stk. 2, ophører med at være medlem af foreningen eller ikke længere har adgang til våbnenes opbevaringssteder, eller hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for personen udvikler sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende er godkendt efter stk. 2.

Stk. 5. Udlevering af våben, som opbevares i skytte- og jagtforeninger, kan kun finde sted ved en af de personer, der i medfør af stk. 2 er godkendt af politiet til at have adgang til opbevaringsstederne.

Stk. 6. Når en person har foreningens eller et medlems våben til disposition, jf. stk. 1, skal et medlem af foreningen, der i medfør af stk. 2 er godkendt af politiet, eller en person, som i medfør af §§ 10 eller 11 har tilladelse til at transportere de pågældende våben, altid være til stede.

Stk. 7. Politidirektøren kan meddele dispensation fra bestemmelsen i stk. 6.

§ 20. Brand- og redningskorps og dyrlæger, der har tilladelse til at bære, besidde eller anvende våben mv. i forbindelse med erhvervsudøvelse, kan overlade våben mv. til medarbejdere, der ikke har våbentilladelse, til medarbejderens selvstændige erhvervsmæssige brug i forbindelse med bedøvelse eller aflivning af syge eller tilskadekomne dyr. De pågældende medarbejdere skal være fyldt 18 år og skal have dokumenteret kendskab til brug af skydevåben.

Stk. 2. Tilladelsesindehaveren skal give politiet meddelelse om, hvilke medarbejdere der har adgang til at benytte våbnet. Politiet kan forbyde tilladelsesindehaveren at overlade våben til en medarbejder, hvis den pågældende medarbejder ikke opfylder betingelserne i § 37.


Opbevaring

§ 21. Våben og ammunition mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, og stk. 2, litra a-d, og i denne bekendtgørelses § 15, skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.

Stk. 2. Opbevaring af ammunition til skydevåben skal ske i sikringsskabe, boksrum mv., som opfylder betingelserne i stk. 3 og 4. Opbevaring kan ske sammen med skydevåben.

Stk. 3. Opbevaring af indtil 25 af de våben, der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller indtil 10 særligt farlige skydevåben, jf. stk. 8, skal ske i et sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 0 eller et sikringsniveau, der svarer hertil. Sikringsskabe med en vægt under 1.000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende.

Stk. 4. Opbevaring af flere end 25 af de våben, der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller af flere end 10 særligt farlige skydevåben, jf. stk. 8, skal finde sted efter følgende regler:
1) Opbevaringen skal ske i et støbt boksrum med et sikringsniveau, der svarer til en godkendelse i mindst EN 1143-1 grade 1, eller i et sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 1 eller et sikringsniveau, der svarer hertil. Sikringsskabe med en vægt under 1.000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende.
2) Der skal installeres automatisk indbrudsalarmeringsanlæg, hvorfra alarm skal indgå til en af Rigspolitiet godkendt døgnbemandet kontrolcentral.

Stk. 5. Nøgler til boksrum, sikringsskab mv. skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.

Stk. 6. Politidirektøren kan under henvisning til sikkerhedsmæssige forhold, herunder bl.a. mængden af opbevarede våben, bygningsmæssige forhold, tilkørselsforhold og udrykningsafstand, stille yderligere krav til våbenopbevaringen.

Stk. 7. Politidirektøren kan under særlige omstændigheder meddele dispensation fra bestemmelserne i stk. 3-4.

Stk. 8. Ved særligt farlige skydevåben forstås navnlig følgende våben:
1) Pistoler, herunder enkeltskudspistoler, selvladepistoler og revolvere, bortset fra forladevåben.
2) Halv- og fuldautomatiske skydevåben.
3) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindre end 55 cm.
4) Glatløbede haglgeværer, som er omfattet af våbenlovens § 2 a, stk. 2.

Stk. 9. Uanset bestemmelsen i § 17, stk. 1, kan personer, der tilhører samme husstand, benytte fælles sikringsskab, boksrum mv.

§ 22. Bestemmelserne i § 21, stk. 2-4, finder ikke anvendelse på midlertidig opbevaring af skydevåben i forbindelse med jagt, skydekonkurrence eller andet anerkendelsesværdigt formål. Midlertidig opbevaring af skydevåben må kun finde sted fra dagen før til dagen efter formålet er opfyldt. Skydevåben skal være under konstant tilsyn eller skal opbevares forsvarligt i et sikkert, aflåset gemme eller fastlåst til mur eller lignende og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende. Ammunition til skydevåben skal opbevares for sig i et aflåset gemme.

§ 23. Udstilling af våben og ammunition mv. i museer eller hos erhvervsdrivende, der har tilladelse efter §§ 31 eller 32, skal ske i lokaler, der er godkendt hertil af politidirektøren. Bestemmelserne i § 21, stk. 2-4, finder ikke anvendelse på skydevåben og ammunition, der udstilles i de pågældende lokaler.

§ 24. De våben mv., der er omfattet af forbuddet i våbenlovens § 1, stk. 1, og de genstande, der er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 2, litra c, må ikke udstilles i butiksvinduer, udhængsskabe eller lignende.

§ 25. Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til kontrol af:
1) våbensamlinger,
2) krudtoplaget hos personer, der har tilladelse til genopladning af ammunition eller køb af sortkrudt, fænghætter mv., og
3) lokaler, hvor de i våbenlovens § 9, stk. 2, nævnte skytteforeninger opbevarer våben.


Bortkomst af våben og våbentilladelser mv.

§ 26. Bortkomst af de våben mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, eller af de genstande, der kræver tilladelse efter denne bekendtgørelses § 15, skal straks anmeldes til politiet. Det samme gælder bortkomst af en gyldig våbentilladelse, et jagttegn, et medlemsbevis med våbenpåtegning eller en transporttilladelse, jf. §§ 9, 10 og 11.


Indførsel og udførsel

§ 27. Politidirektøren meddeler tilladelse til indførsel af skydevåben mv. efter § 2, stk. 1, jf. § 2, stk. 3 og 4.

Stk. 2. De våben, der er nævnt i § 15, stk. 1, må kun indføres med tilladelse fra politidirektøren.

Stk. 3. Dolke og knive, der er nævnt i § 15, stk. 3, kan dog indføres uden tilladelse.

§ 28. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren at udføre våben og ammunition af nogen art, jf. dog stk. 2 og 3, og §§ 29 og 30 samt Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 972 af 9. december 1992 om erhvervelse, besiddelse og transport af skydevåben for personer bosiddende i et EF-land.

Stk. 2. Politidirektøren meddeler tilladelse til udførsel til Færøerne og Grønland, de nordiske lande og EU-medlemslandene af blankvåben, paint- og hardballvåben, signalvåben, luft- og fjedervåben med en kaliber større end 4,5 mm, våben til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning og dele og ammunition hertil samt de i § 1 nævnte våben.

Stk. 3. Dolke og knive, der er nævnt i § 15, stk. 3, kan dog udføres uden tilladelse.

§ 29. Våben til brug ved jagt, fiskeri og konkurrenceskydning samt ammunition hertil i rimeligt omfang kan i forbindelse med gennemrejse eller ophold i indtil 3 måneder her i landet indføres fra lande, der ikke er medlem af EU, og besiddes, bæres, anvendes og genudføres uden tilladelse.

Stk. 2. Besidderen af våben mv. som nævnt i stk. 1 skal ved indrejse i landet over for nærmeste toldekspedition forevise en våbentilladelse fra hjemlandets myndigheder eller en erklæring fra hjemlandets myndigheder om, at en våbentilladelse er ufornøden.

Stk. 3. Ved indførsel af våben til brug for en konkurrence skal der endvidere forevises en indbydelse fra organisationen her i landet.

Stk. 4. Ved indrejse skal besidderen på en særlig blanket give oplysning om:
1) navn og adresse i hjemlandet,
2) eventuel adresse her i landet og
3) våbnets art, fabrikat eller model, kaliber og fabrikationsnummer.

Stk. 5. En kopi af den blanket, der er nævnt i stk. 4, skal under opholdet her i landet opbevares sammen med våbnet og skal på forlangende forevises for politiet. Ved udrejse skal kopien af blanketten afleveres til nærmeste toldekspedition.

Stk. 6. Stk. 2 og 3 finder dog ikke anvendelse ved indførsel af slangebøsser, der skal anvendes til fiskeri.

§ 30. Våben til brug ved jagt, fiskeri og konkurrenceskydning samt ammunition hertil i rimeligt omfang kan til brug under ophold i indtil 3 måneder i et land, der ikke er medlem af EU, udføres og genindføres. Det er dog en betingelse, at en særlig blanket afleveres til nærmeste toldekspedition ved ud- og indrejsen.

Stk. 2. Blanketten skal indeholde oplysning om:
1) navn, adresse og hjemstedspolitikreds her i landet,
2) eventuel adresse i udlandet og
3) våbnets art, fabrikat eller model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 43.

Stk. 3. Ind- og udførsel af våben til brug ved deltagelse i militære skydekonkurrencer her i landet eller i udlandet kan ske uden de blanketter og erklæringer, der er nævnt i stk. 1 og i § 29, stk. 2-4. Det er dog en betingelse, at der forevises en erklæring, der er udfærdiget af Forsvarets myndigheder, og som angiver formålet med rejsen og de medbragte våben mv. Erklæringen skal forevises nærmeste toldekspedition til påtegning såvel ved indførslen som ved udførslen.


Tilladelser til erhvervsmæssig handel mv.

§ 31. Politidirektøren kan meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til med henblik på videresalg at erhverve og besidde våben og ammunition mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 6-9, og denne bekendtgørelses § 15, stk. 1, nr. 1, hvis den erhvervsdrivende og dennes ansatte:
1) opfylder betingelserne i § 37,
2) har et rimeligt kendskab til våben og våbenhandel,
3) har mulighed for at opbevare og forhandle våbnene på betryggende måde, jf. § 23, og
4) det i øvrigt efter en konkret vurdering anses for ubetænkeligt at give tilladelse.

Stk. 2. En tilladelse efter stk. 1 kan ikke omfatte:
1) glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm og
2) fuldautomatiske skydevåben.

Stk. 3. En tilladelse efter stk. 1 omfatter kun erhvervelse fra danske fabrikanter, importører eller forhandlere af våben og ammunition. Rifler, glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm og de våben, der er nævnt i § 15, stk. 1, nr. 1, og § 40, nr. 3, 4 og 6, kan dog erhverves fra private. Ammunition kan endvidere erhverves fra private.

Stk. 4. Politidirektøren kan for at sikre overholdelse af våbenloven og denne bekendtgørelse fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse efter stk. 1.

§ 32. Politidirektøren kan meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til med henblik på reparation, service og anden erhvervsmæssig virksomhed at besidde våben mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 6-9, og denne bekendtgørelses § 15, stk. 1, nr. 1, hvis den erhvervsdrivende og dennes ansatte:
1) opfylder betingelserne i § 37,
2) har et rimeligt kendskab til våben,
3) har mulighed for at opbevare våbnene på betryggende måde, jf. § 23, og
4) det i øvrigt efter en konkret vurdering anses for ubetænkeligt at give tilladelse.

Stk. 2. En tilladelse efter stk. 1 kan ikke omfatte:
1) glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm og
2) fuldautomatiske skydevåben.

Stk. 3. Politidirektøren kan for at sikre overholdelse af våbenloven og denne bekendtgørelse fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse efter stk. 1.

§ 33. En erhvervsdrivende, der har tilladelse efter §§ 31 eller 32, skal føre en våbenbog, som er godkendt af politiet, over samtlige køb og salg af våben mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 6-9. Tilsvarende gælder for våben mv., som er indleveret til reparation, opbevaring eller er taget i kommission mv.

Stk. 2. Politiet har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til kontrol efter våbenlovens § 3, stk. 3, nr. 2.

Stk. 3. En erhvervsdrivende, der har tilladelse efter §§ 31 eller 32, skal til enhver tid på begæring af politiet udlevere faktura eller genpart heraf vedrørende en bestemt anden erhvervsdrivende.

Stk. 4. En erhvervsdrivende skal foretage sådanne optegnelser i våbenbogen, at der kan ske identifikation af de enkelte våben ved optegnelse af type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 43. Der skal endvidere kunne ske identifikation af leverandør, erhverver og den, som indgår aftale om reparation mv. Våbenbøgerne opbevares af den erhvervsdrivende. Ved ophør af den pågældendes erhvervsvirksomhed, eller når tilladelse efter §§ 31 eller 32 ophører, overdrages våbenbøgerne til politiet.

Stk. 5. En erhvervsdrivende skal efter politiets nærmere bestemmelse løbende indberette de oplysninger, som er indført i våbenbogen, til politiet.

Stk. 6. (Ophævet)

Stk. 7. (Ophævet)

§ 34. En erhvervsdrivende, der har tilladelse efter §§ 31 eller 32, skal sikre, at eventuelle medarbejdere under 18 år kun foretager ekspedition af våben mv. under opsyn af tilladelsesindehaveren eller en af dennes medarbejdere, der er over 18 år.


Våben og ammunition mv. i dødsboer og konkursboer

§ 35. Våben og ammunition mv., som indgår i et dødsbo eller et konkursbo, kan uden særskilt tilladelse besiddes af arvingerne, den som varetager boet på arvingernes vegne eller kurator i indtil 4 uger efter dødsfaldet eller konkursdekretets afsigelse.

Stk. 2. Inden udløbet af den i stk. 1 fastsatte frist skal der til politidirektøren indgives ansøgning om tilladelse, jf. § 2, eller ske afhændelse.

Stk. 3. Politidirektøren kan bestemme, at våben og ammunition mv., som indgår i et dødsbo eller et konkursbo, skal deponeres hos politiet eller en anden myndighed.

Stk. 4. Politidirektøren kan under særlige omstændigheder fastsætte en længere frist end anført i stk. 1.


Forbud mod annoncering med salg af visse våben

§ 36. Der må ikke annonceres med salg af våben mv., som er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, eller denne bekendtgørelses § 15, stk. 1.

Stk. 2. Stk. 1 finder dog ikke anvendelse på:
1) våben mv., som er omfattet af våbenlovens § 2 a, stk. 1,
2) dolke og knive, som er omfattet af denne bekendtgørelses § 15, stk. 3,
3) jagtrifler og
4) våben mv., der anvendes som konkurrencevåben i skytte- og jagtforeninger.


Vandel

§ 37. Våbentilladelse, samtykke til våbenpåtegning og jagttegn samt andre tilladelser eller godkendelser efter våbenloven og denne bekendtgørelse kan kun gives til personer, om hvis personlige forhold og hidtidige vandel, der ikke foreligger oplysninger, som gør det betænkeligt at imødekomme ansøgningen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte tilladelser mv. kan endvidere kun gives til juridiske personer, herunder selskaber, foreninger, private museer og lignende, hvis den eller de ansvarlige opfylder kravet i stk. 1.


Gyldighedstid mv.

§ 38. Tilladelse i henhold til våbenlovens § 2, stk. 1, og denne bekendtgørelses § 15, stk. 1, udstedes med en gyldighedstid på 5 år. Vedrører tilladelsen pistoler, er gyldighedstiden dog kun 2 år.

Stk. 2. Tilladelser til våbensamlere og til riflede jagtvåben til jægere udstedes med en gyldighedstid på 10 år. Tilsvarende gælder tilladelser til signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben.

Stk. 3. Samtykke til udstedelsen af jagttegn meddeles for et tidsrum svarende til jagttegnets gyldighedsperiode.

Stk. 4. Nedenstående typer af tilladelser mv. meddeles for 5 år:
1) Tilladelse til indkøb af sortkrudt efter § 2, stk. 1, nr. 2.
2) Tilladelser til genopladning og fremstilling af projektiler efter § 2, stk. 1, nr. 8.
3) Godkendelse af en skytte- eller jagtforening efter § 4, stk. 1, og § 6, stk. 1.
4) Samtykke til meddelelse af våbenpåtegning efter § 5, stk. 1, eller § 7, stk. 1.
5) Samtykke til meddelelse af transporttilladelse efter § 10, stk. 2.
6) Godkendelse af et bestyrelsesmedlem eller et medlem af en skytteforening efter § 11, stk. 2.
7) Godkendelse af en skytteforening efter § 12, stk. 1.
8) Godkendelse af foreningsmedlemmer efter § 19, stk. 2.
9) Tilladelse til erhvervsdrivende og deres ansatte efter §§ 9, 31 eller 32.

§ 39. Udløber eller tilbagekaldes en tilladelse, et samtykke eller en godkendelse efter våbenloven eller denne bekendtgørelse kan politidirektøren meddele tilladelse til, at der inden udløbet af en frist på indtil 4 uger på ny indgives ansøgning om tilladelse, samtykke eller godkendelse eller sker afhændelse. Politidirektøren kan bestemme, at våben og ammunition mv. straks skal deponeres hos politiet eller en anden myndighed.

Stk. 2. Tilbagekaldes eller bortfalder en våbenpåtegning, som er meddelt efter § 5, stk. 1, eller § 7, stk. 1, fastsætter skytte- eller jagtforeningen en frist på indtil 4 uger til at afhænde våben og ammunition mv. omfattet af våbenpåtegningen. Politidirektøren kan bestemme, at våben og ammunition mv. straks skal deponeres hos politiet eller en anden myndighed.


Våbentilladelser uden antalsmæssig begrænsning

§ 40. En våbentilladelse kan kun omfatte et våben. Tilladelse til følgende våben gives dog uden begrænsning i antal:
1) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm.
2) Blankvåben.
3) Skydevåben med model- eller fremstillingsår senest 1890 samt dansk pistol model 1910 og model 1910/21, marinerevolver model 1891, Schouboe-pistol model 1903 og dansk militærgevær model 1867/93, 1867/96 og 1867/97.
4) Paint- og hardballvåben.
5) Aftagelige magasiner.
6) Signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben af særlig teknisk eller historisk interesse.
7) Luft- og fjedervåben med større kaliber end 4,5 mm.


Registrering af glatløbede haglgeværer samt luft- og fjedervåben

§ 41. Personer, der erhverver glatløbede haglgeværer omfattet af våbenlovens § 2 a, stk. 1 og 2, eller luft- og fjedervåben med større kaliber end 4,5 mm omfattet af § 1 a, stk. 4, skal inden 8 dage fra erhvervelsen foretage anmeldelse herom til politidirektøren.

Stk. 2. Anmeldelsen skal ske på en særlig blanket udformet af politiet. Anmeldelsen skal angive våbnets type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 43, samt indeholde oplysning om, fra hvem våbnet er erhvervet.

Stk. 3. Anmelderen får af politiet udleveret en kvittering for anmeldelsen, der på forlangende skal forevises for politiet.


Registrering af civile statsmyndigheders våben mv.

§ 42. Civile statsmyndigheder, der erhverver skydevåben mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 7, skal inden 8 dage fra erhvervelsen foretage anmeldelse herom til politidirektøren. Anmeldelsen skal angive våbnets type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 43, samt indeholde oplysning om, fra hvem våbnet er erhvervet.

Stk. 2. Registrering efter stk. 1 af våben tilhørende politiet varetages af Rigspolitichefen.


Mærkning af skydevåben og ammunition

§ 42 a. Ved importør i våbenlovens § 3 a, stk. 2, forstås enhver fysisk eller juridisk person.

Stk. 2. Ved midlertidig indførsel i våbenlovens § 3 a, stk. 2, forstås indførsler i forbindelse med demonstration, reparation, jagt, konkurrenceskydning, transit og andre lignende verificerbare lovlige formål, hvor de indførte skydevåben og genstande omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, er bestemt til efterfølgende genudførsel.

§ 42 b. Mærkning af skydevåben efter våbenlovens § 3 a, stk. 1-3, skal ske ved, at mærket indhugges eller indgraveres i våbnets låsemekanisme og på våbnets løb eller pibe.

Stk. 2. Mærket efter våbenlovens § 3 a, stk. 1, 1. pkt., skal indeholde oplysninger efter nr. 1 eller nr. 2. Oplysningerne skal påføres våbnet i den oplistede rækkefølge.
1) Oplysning om
a) fabrikantens navn eller en numerisk kode til identifikation af fabrikanten,
b) fremstillingslandets officielle navn eller landekode,
c) våbnets fremstillingsår (firecifret) og
d) våbnets serienummer.
2) Oplysning om fremstillingslandets officielle navn eller landekode.

Stk. 3. Den numeriske kode efter stk. 2, nr. 1, litra a), tildeles efter ansøgning fabrikanter, der er hjemmehørende her i landet. Ansøgningen indgives til Justitsministeriet, der fører et elektronisk register over de tildelte koder.

Stk. 4. Mærket i henhold til våbenlovens § 3 a, stk. 2, 1. pkt., skal i forlængelse af oplysningerne efter stk. 2 indeholde oplysning om
1) importlandets officielle navn eller landekode og
2) importåret (firecifret).

Stk. 5. Mærket i henhold til våbenlovens § 3 a, stk. 3, 1. pkt., skal i forlængelse af oplysningerne efter stk. 2 indeholde oplysning om overdragelseslandets officielle navn eller landekode.

§ 43. Politidirektøren kan pålægge indehavere af skydevåben mv., som er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 7, og som ikke har et fabrikationsnummer, at forsyne disse med et identifikationsnummer efter politidirektørens nærmere bestemmelse.


Deaktivering af skydevåben

§ 43 a. Skydevåben omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, og deaktiveres ved gennemskæring af hele våbnet på langs med undtagelse af skæftet og kolben.

Stk. 2. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan undtagelsesvist godkende, at skydevåben deaktiveres på anden vis end efter stk. 1, hvis våbnet varigt gøres funktionsudygtigt.

Stk. 3. Skydevåben, der er deaktiveret i overensstemmelse med stk. 1 og 2, er ikke omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1.

§ 43 b. Politidirektøren godkender, om den gennemførte deaktivering er sket i overensstemmelse med § 43 a, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Politidirektøren udsteder på forespørgsel eller som kontrol ved deaktivering udført som vilkår for en meddelt våbentilladelse en attest som bevis for godkendt deaktivering.


Straf

§ 44. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder § 4, stk. 3, § 5, stk. 1, 3 og 4, § 6, stk. 3, § 7, stk. 1, 3 og 5, § 8, stk. 1 og 2, § 10, § 11, stk. 1, 2 og 4, § 12, stk. 1 og 3, § 13, stk. 1, § 14, § 15, stk. 2, § 16, § 17, stk. 1 og 2, § 19, stk. 4-6, § 20, stk. 2, § 21, stk. 1-5, §§ 22-24, § 26, § 27, stk. 2, § 28, stk. 1, § 29, stk. 2-5, § 30, stk. 2 og 3, § 33, stk. 1 og 3-5, § 34, § 35, stk. 2, § 36, stk. 1, § 41, § 46, stk. 5, og § 47.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der overtræder et vilkår for en våbentilladelse eller våbenpåtegning mv., der er udfærdiget i medfør af bekendtgørelsen.

Stk. 3. På samme måde som anført i stk. 1 straffes den, der ikke efterkommer afgørelser truffet i medfør af § 20, stk. 2, § 33, stk. 5 og 7, § 35, stk. 3, § 39 og § 43.

Stk. 4. Overtrædelse af § 15, stk. 1, straffes med bøde. Er den pågældende tidligere mere end en gang straffet for overtrædelse af § 15, stk. 1, er straffen fængsel indtil 2 år, under særligt formildende omstændigheder dog bøde.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.


Ikrafttræden

§ 45. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 2005 om våben og ammunition mv. ophæves.

§ 46. Personer, der den 31. januar 1988 var i besiddelse af skydevåben som nævnt i § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 530 af 11. december 1985 om våben, har ret til fortsat at besidde disse våben, hvis besiddelsen er anmeldt til politidirektøren senest den 31. januar 1989.

Stk. 2. Personer, der den 1. januar 2000 var i besiddelse af signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben, har ret til fortsat at besidde disse våben, hvis besiddelsen er anmeldt til politidirektøren senest den 1. januar 2001. De nævnte våben kan tillige fortsat bæres og anvendes, hvis den pågældende af politiet har tilladelse til indkøb af ammunition til våbnet efter lov om fyrværkeri, og våbnet anvendes til det i tilladelsen anførte formål.

Stk. 3. Personer, der den 1. januar 2000 var i besiddelse af de af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 8 og 9, nævnte lyddæmpere og optisk elektroniske sigtemidler, har ret til fortsat at besidde, bære og anvende disse genstande, hvis besiddelsen er anmeldt til politidirektøren senest den 1. januar 2001.

Stk. 4. Personer, der den 1. januar 2000 enten havde våbentilladelse eller våbenpåtegning på medlemsbeviset til en skytteforening, har ret til fortsat at erhverve, besidde, bære og anvende aftagelige magasiner til de af tilladelsen eller våbenpåtegningen omfattede våben, så længe tilladelsen eller våbenpåtegningen er gyldig.

Stk. 5. Kvitteringen for anmeldelsen skal opbevares sammen med våbnet mv. og på forlangende forevises for politiet.

§ 47. Personer, der efter § 23, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 438 af 19. juli 1988 eller § 6 i bekendtgørelse nr. 530 af 11. december 1985 om våben har anmeldt besiddelse af våben til politidirektøren, skal opbevare en genpart af anmeldelsen sammen med våbnet mv. Genparten skal på forlangende forevises for politiet.

§ 48. Tilladelser og samtykker mv., der er meddelt før den 10. februar 2000, bevarer deres gyldighed.

§ 49. Ammunition til skydevåben kan uanset § 21, stk. 2, opbevares i andet aflåset gemme end sikringsskab, boksrum mv. indtil den 1. marts 2010.

Stk. 2. Museer og erhvervsdrivende, der den 15. november 2009 i henhold til § 22 i bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 2005 opbevarer ikke udstillede skydevåben og ammunition i lokaler godkendt hertil af politiet, har uanset bestemmelserne i § 21, stk. 2-4, ret til at fortsætte opbevaringen på uændrede vilkår, så længe godkendelsen er gyldig, dog ikke længere end til den 15. november 2014.


Justitsministeriet, den 19. oktober 2009

Brian Mikkelsen
/ Anette Arnsted

1) NVF-note vedr. bekendtgørelse nr. 355 af 20/04/2012:
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2012.

Overgangsordning i henhold til bekendtgørelsens § 3:

§ 3. Personer, der ved denne bekendtgørelses ikrafttræden er i besiddelse af luft- og fjedervåben med større kaliber end 4,5 mm, har ret til fortsat at besidde disse genstande, men må ikke bære eller anvende dem. Besiddelsen skal anmeldes til politiet senest 1 år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 skal ske til politiet på en særlig blanket.

Stk. 3. Anmelderen får af politiet udleveret en kvittering for anmeldelsen, der skal opbevares sammen med våbnet og på forlangende forevises for politiet.

Stk. 4. Luft- og fjedervåben med større kaliber end 4,5 mm skal senest 1 år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden opbevares efter bestemmelserne i § 21, stk. 3 eller 4.

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2358
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 61 times
Been thanked: 87 times

Våbencirkulæret

Indlæg af HePe » 19. okt 2008, 13:12

Våbencirkulæret

CIR nr. 8 af 26/01/2000
Link til Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... =726&exp=1

Senere ændringer til cirkulæret, som er indarbejdet i denne NVF-udgave:
BEK nr. 294 af 23/04/2004 § 25, stk. 3
CIR nr. 64 af 15/07/2004
CIR nr. 59 af 29/10/2008


Cirkulære om våben og ammunition mv.

Kapitel 1

Tilladelser til privatpersoner, foreninger, museer mv.

§ 1. Efter bekendtgørelse nr. 66 af 26. januar 2000 om våben og ammunition mv. kan politimesteren (politidirektøren) give tilladelse til nærmere angivne våben mv. For tilladelse, samtykke og godkendelse, der gives af politimesteren (politidirektøren) efter våbenbekendtgørelsen, gælder nedenstående bestemmelser.

Stk. 2. Våbentilladelse, samtykke og godkendelse gives af politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted. En skytte- eller jagtforening har hjemsted i den politikreds, hvor foreningen opbevarer våben eller i øvrigt må antages at have størst tilknytning.

Stk. 3. Våbentilladelse, samtykke og godkendelse til ansøgere, der ikke har bopæl eller hjemsted i Danmark, gives af politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvor ansøgeren har sit faste opholdssted, eller, hvis ansøgeren ikke har fast opholdssted, af politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvor våbnet opbevares. Tilladelse mv. kan kun gives, hvis ansøgeren har et tilstrækkeligt behov herfor, og det må anses for ubetænkeligt, bl.a. under hensyn til de sikkerhedsmæssige forhold omkring opbevaringen af våbnet.

§ 2. Tilladelser efter våbenbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1-2, bortset fra de våben mv., der er nævnt i dette cirkulæres §§ 19-20, kan gives til:
1) Medlemmer af skytte- og jagtforeninger, som har adgang til at anvende våbnet på foreningens skydebane.
2) Skytte- og jagtforeninger til brug for foreningens medlemmer. Tilladelse må kun gives til foreninger, der disponerer over en skydebane, hvor våbnet kan anvendes, og over sådanne lokaler, at våben og ammunition kan opbevares forsvarligt.
3) Foreninger, der arrangerer fugle- og skiveskydning. Tilladelse må kun gives til foreninger, der disponerer over en skydebane, hvor våbnet kan anvendes, og over sådanne lokaler, at våben og ammunition kan opbevares forsvarligt. Medlemmer af sådanne foreninger kan gives tilladelse til dansk militærgevær, mrk. Remington 1867/96 og 1867/97, jf. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 5. maj 1989.
4) Personer, der har jagttegn.
5) Personer, der har brug for våbnet til erhvervsmæssige formål.
6) Museer, offentlige samlinger og lignende.
7) Personer, der har en ganske særlig interesse i at besidde jagtvåben, f.eks. med henblik på senere overdragelse til livsarvinger, der endnu er mindreårige.

Stk. 2. Til konkurrenceskydningsformål kan der kun gives tilladelse til skydevåben, der er omfattet af skydeprogrammerne for De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund, og som overholder de af organisationerne fastsatte tekniske specifikationer for det pågældende våben. Det skal fremgå af våbentilladelsen, at tilladelsen alene giver adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt for det pågældende våben.

Stk. 3. Til skytteforeninger under Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger og til medlemmer af en sådan skytteforening kan der gives våbentilladelse til forladevåben efter reglerne i stk. 1, nr. 1 og 2. Tilladelse til replikaer af forladevåben kan dog kun gives, hvis våbnet er godkendt af Rigspolitichefen efter forhandling med det ovenfor nævnte forbund.

Stk. 4. Tilladelse til paintballvåben og hardballvåben gives i henhold til bestemmelserne i kapitel 3.

Stk. 5. Herudover kan tilladelse kun gives i særlige tilfælde, hvor ansøgeren har en rimelig interesse i våbenbesiddelse.

§ 3. Tilladelse til kulsyre- eller gasdrevne harpuner kan gives til aktive medlemmer af sportsdykkerforeninger samt til personer, der har erhvervet nordisk sportsdykkerbevis eller andet tilsvarende uddannelsesbevis.

§ 4. Tilladelse til armbrøster kan gives til aktive medlemmer af foreninger, der har som formål at udøve øvelses- og konkurrenceskydning med våbnet, og som har adgang til en bane, hvor våbnet kan anvendes.

§ 5. Tilladelse til slangebøsser kan kun gives i særlige tilfælde, f.eks. til personer, der godtgør at have brug for våbnet til medefiskeri eller til hundetræning.

§ 6. Tilladelse til signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben kan kun gives i særlige tilfælde, f.eks. til personer, der godtgør at have brug for våbnet til nødsignalafgivelse, hundetræning, sportsarrangementer, salutering mv.

§ 7. Tilladelse til lyddæmpere, der er konstrueret til montering på skydevåben, kan kun gives i særlige tilfælde.

§ 8. Tilladelse til optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, der er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster, kan kun gives i særlige tilfælde.

§ 9. Tilladelse til blyhaglpatroner kan kun gives til personer, der godtgør at skulle anvende blyhaglpatroner til flugtskydning i de afdelinger under Dansk Flugtskydnings Forbund, der har dispensation fra Miljøstyrelsen til at anvende blyhaglpatroner på deres skydebaneanlæg.


Genopladning

§ 10. Tilladelse til genopladning af ammunition kan kun gives til medlemmer af skytte- og jagtforeninger eller personer, der er i besiddelse af gyldigt jagttegn. Det er endvidere en betingelse, at ansøgeren har gennemgået et kursus i genopladning, der er godkendt af justitsministeren. Det skal fremgå af tilladelsen, at den giver adgang til indkøb af røgsvagt krudt, fænghætter og projektiler samt til fremstilling af projektiler.

Stk. 2. Tilladelse gives på en særlig blanket, der er godkendt af justitsministeren. Ved ansøgning om genopladningstilladelse til eget eller privat brug kan der maksimalt gives tilladelse til opbevaring af 2 kg røgsvagt krudt. Der kan endvidere maksimalt gives tilladelse til opbevaring af 5000 fænghætter.

Stk. 3. Ansøgninger om tilladelse til erhvervsmæssig genopladning samt ansøgninger om tilladelse til genopladning til eget og privat brug, der overskrider grænserne i stk. 2, skal forelægges Beredskabsstyrelsen til udtalelse.

Stk. 4. For opbevaring mv. af eksplosivstof, herunder røgsvagt krudt, gælder bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse om eksplosivstoffer.


Sortkrudt

§ 11. Tilladelse til indkøb af sortkrudt og fænghætter samt fremstilling af projektiler kan gives til:
1) aktivt skydende medlemmer af skytteforeninger som nævnt i § 2, stk. 3, hvis ansøgeren er fyldt 20 år og har været medlem af foreningen i mindst 2 år,
2) medlemmer af Danske Forladerjægere, hvis ansøgeren er fyldt 20 år og har haft jagttegn i 2 år.

Stk. 2. Tilladelse til indkøb af sortkrudt mv. kan endvidere gives til salutering.

Stk. 3. For en tilladelse efter stk. 1 og 2 skal der fastsættes som vilkår:
1) at der ved hvert indkøb af sortkrudt skal ske afstempling af tilladelsen med angivelse af købsdato og kvantum,
2) at der ikke sker oplag af mere end 500 g sortkrudt, og
3) at politiet til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse har adgang til kontrol af krudtoplaget.

Stk. 4. Til medlemmer af skytteforeninger, som nævnt i § 2, stk. 3, og medlemmer af Danske Forladerjægere kan der gives særskilt tilladelse til indkøb af fænghætter og fremstilling af projektiler, uanset om ansøgeren har tilladelse til indkøb af sortkrudt efter stk. 1.

Stk. 5. Til medlemmer af bestyrelsen for en forening, som nævnt i § 2, stk. 3, og til medlemmer af bestyrelsen i Danske Forladerjægere kan der gives tilladelse til indkøb af sortkrudt med henblik på salg til foreningens medlemmer i forbindelse med jagt, øvelses- og konkurrenceskydning.

Stk. 6. For en tilladelse efter stk. 5 skal der fastsættes som vilkår:
1) at der ved hvert indkøb af sortkrudt skal ske afstempling af tilladelsen med angivelse af købsdato og kvantum,
2) at der ikke sker oplag af mere end 5 kg sortkrudt,
3) at salg af sortkrudt kun må ske til medlemmer af foreningen,
4) at udlevering af sortkrudt skal ske i afmålte kvanta á 1 skud, og
5) at politiet til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse har adgang til kontrol af krudtoplaget.

Stk. 7. Til medlemmer af sortkrudtskytteforeninger kan der gives tilladelse til genopladning af sortkrudtpatroner, hvis ansøgeren har gennemgået et kursus i genopladning, der er godkendt af justitsministeren, og har personlig tilladelse til indkøb af sortkrudt.

Stk. 8. For opbevaring mv. af sortkrudt, gælder bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse om eksplosivstoffer.


Blank-, slag-, stik-, stød-, el- samt sprayvåben mv.

§ 12. Tilladelser til de våben, der er omfattet af våbenbekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 1, kan gives til:
1) sportsforeninger eller seriøse foreninger, der opfører middelalderspil eller lignende, til brug for foreningens medlemmer og
2) aktive medlemmer af sportsforeninger eller seriøse foreninger, der opfører middelalderspil eller lignende.

Stk. 2. Til de våben, der er omfattet af våbenbekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 2-10, kan tilladelse kun gives undtagelsesvist, og hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder.


Våbensamlere mv.

§ 13. Til personer, der godtgør at være våbensamlere, kan der gives tilladelse til at erhverve og besidde følgende våben:
1) skydevåben med model- eller fremstillingsår senest 1890 samt dansk pistol model 1910 og model 1910/21, marinerevolver model 1891, Schouboe-pistol model 1903 og dansk militærgevær model 1867/93, 1867/96 og 1867/97,
2) glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm,
3) signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben af særlig historisk eller teknisk interesse,
4) andre skydevåben af særlig historisk eller teknisk interesse,
5) armbrøster af særlig historisk eller teknisk interesse,
6) blankvåben og
7) aftagelige magasiner.

Stk. 2. § 19, stk. 1, stk. 2 og stk. 6 finder tilsvarende anvendelse på særligt farlige skydevåben, der er omfattet af stk. 1, nr. 4.

Stk. 3. Til våben, der er nævnt i stk. 1, nr. 6, kan der endvidere gives tilladelse til dekorativt formål.

Stk. 4. Til de våben, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 2, 3, 6 og 7, kan der til våbensamlere gives tilladelse uden angivelse af det enkelte våben og antallet af våben.

Stk. 5. For alle tilladelser efter stk. 1 skal der fastsættes som vilkår, at politiet til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse har adgang til kontrol af samlingen.

Stk. 6. For en tilladelse til skydevåben efter stk. 1, nr. 1-4, skal der fastsættes som vilkår, at tilladelsen ikke omfatter ammunition eller dele heraf.

Stk. 7. For en tilladelse til skydevåben efter stk. 4 skal der endvidere fastsættes som vilkår:
1) at samleren fører en liste indeholdende oplysninger om type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer for hvert enkelt skydevåben,
2) at listen til enhver tid er ført ajour, og
3) at listen en gang årligt, ved til- eller afgang af våben til samlingen samt i øvrigt på begæring skal indsendes til politiet.

§ 14. Der kan gives tilladelse til etablering af patronsamlinger mv., hvis samlingen omfatter afladte patroner mv. af historisk eller teknisk interesse. Tilladelse til etablering af samlinger af ladte patroner kan kun gives i særlige tilfælde, og kun når samlingen omfatter patroner mv. af særlig historisk eller teknisk interesse, eller til undervisningsbrug. Tilladelse til etablering af samlinger af ladte patroner mv. kan kun gives efter høring af Rigspolitichefen.


Stk. 2. En ansøgning om tilladelse til etablering af samling af afladte patroner skal som udgangspunkt imødekommes.

Stk. 3. For en tilladelse efter stk. 2 skal der fastsættes som vilkår:
1) at afladning af patronerne af sikkerhedsmæssige hensyn skal udføres af en person, der kan dokumentere at have gennemført et kursus i genladning af ammunition, og personen skal i forbindelse med afladningen opfylde sikkerhedskravene om opbevaring af eksplosivstoffer i Justitsministeriets bekendtgørelse om eksplosivstoffer, og
2) at ansøgeren fremlægger dokumentation for, at afladning er sket på den foreskrevne måde.

Stk. 4. Ansøgeren skal selv afholde eventuelle udgifter ved den i stk. 3, nr. 1, foreskrevne afladning. En ansøgning om tilladelse til samling af afladte patroner skal indeholde oplysninger om navn og adresse på den person, der skal foretage afladningen. Ved afladningen skal der iagttages følgende fremgangsmåde:
1) Ved afladning af patroner med centraltænding skal projektilet udtages ved brug af specialværktøj (f.eks. speciel hammer), hvorefter krudtladningen udtages og destrueres. Fænghætten afskydes herefter med et anvendeligt skydevåben. Forefindes et sådant ikke, skal fænghætten afskydes i en særlig holder, hvorefter projektilet atter kan indsættes.
2) Ved afladning af patroner med randtænding skal projektilet udtages ved brug af specialværktøj (f.eks. speciel hammer), hvorefter krudtladningen udtages og destrueres. Fængladningen afskydes herefter med et anvendeligt skydevåben. Forefindes et sådant ikke, skal fængladningen affyres i en særlig holder. Derefter kan projektilet atter indsættes.
3) Ved afladning af haglpatroner skal toplukningen åbnes, eller hylstret skal gennemskæres vinkelret på hylstrets længderetning, hvorefter haglladning og krudtladning udtages. Fænghætten skal afskydes. Krudtladningen destrueres. Haglladningen med haglbæger eller filtpropper kan eventuelt genanbringes.


Våben fra besættelsestiden

§ 15. Modtager politiet en ansøgning om tilladelse til at besidde et våben, der må formodes at hidrøre fra besættelsestiden, skal ansøgeren opfordres til at dokumentere sin adkomst til våbnet. Må det formodes, at våbnet er undergivet statens ejendomsret, skal sagen forelægges for Justitsministeriet.


Personer under 18 år

§ 16. Til personer under 18 år kan der gives tilladelse til skydevåben, hvis ansøgeren:
1) er medlem af en skytte- eller jagtforening og er fyldt 16 år eller
2) har erhvervet jagttegn.

Stk. 2. Våbentilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan kun gives til våben, der anvendes i skytte- eller jagtforeningen.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1 må kun gives, hvis forældremyndighedens indehavere skriftligt giver samtykke dertil og påtager sig at sørge for våbnets opbevaring. Forinden tilladelse gives, skal politiet sikre sig, at forældremyndighedens indehavere har erklæret sig bekendt med de rettigheder og pligter, der er knyttet til en våbentilladelse, og opfylder betingelserne i våbenbekendtgørelsens § 36.


Stk. 4. Tilladelse efter politivedtægten til teltholdere til afholdelse af skydning ved skydeborde kan indeholde en bestemmelse om, at teltholderen kan overlade luft- og fjederbøsser til personer under 18 år, der er under stadigt opsyn.


Overdragelse eller overladelse til andre

§ 17. Dispensation fra bestemmelsen i våbenbekendtgørelsen § 16, stk. 1, kan navnlig gives med henblik på overladelse af våben mv. til:
1) Personer, der skal anvende våben til teater- og filmbrug eller lignende.
2) Ansatte hos forsikringsselskaber, der som led i deres arbejde skal transportere våben mv.

Stk. 2. Politimesteren (politidirektøren) kan kun give dispensation, hvis den, til hvem våbnet skal overlades, er fyldt 18 år og opfylder betingelserne i våbenbekendtgørelsens § 36.

Stk. 3. Vedrører ansøgningen overladelse til personer som nævnt i stk. 1, nr. 1, skal ansøgningen indeholde oplysninger om, hvornår våbnet skal anvendes, og af hvem våbnet skal anvendes. Det bør fastsættes som vilkår for dispensationen, at våbentilladelsens indehaver altid skal være tilstede ved anvendelse af våbnet.

§ 18. Dispensation fra bestemmelsen i våbenbekendtgørelsen § 16, stk. 1, kan endvidere gives til en erhvervsdrivende, der har tilladelse efter § 30, med henblik på overladelse af et skydevåben og ammunition hertil til en person, der ikke har tilladelse til det pågældende våben, i forbindelse med prøveskydning heraf.

Stk. 2. Politimesteren (politidirektøren) kan kun give dispensation, hvis den, til hvem våbnet skal overlades, er fyldt 18 år og opfylder betingelserne i våbenbekendtgørelsens § 36.

Stk. 3. Det bør fastsættes som vilkår for dispensationen, at skydning kun må finde sted på en bane eller skydeplads, der må anvendes til skydning med det pågældende våben, og at skydning skal overværes af den erhvervsdrivende.

Stk. 4. Dispensation efter stk. 1 kan ikke gives med henblik på prøveskydning af særligt farlige skydevåben, jf. § 19.


Kapitel 2

Bestemmelser om særligt farlige skydevåben, herunder pistoler

§ 19. Våbentilladelse kan kun under ganske særlige omstændigheder gives til:
1) glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm,
2) pistoler, herunder enkeltskudspistoler, selvladepistoler og revolvere,
3) halvautomatiske rifler og
4) andre lignende særligt farlige skydevåben.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan kun gives, hvis ansøgeren er fyldt 20 år og er kendt som en absolut pålidelig person.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1, nr. 3, kan kun gives til jagt. Det skal fremgå af en tilladelse til halvautomatisk riffel, der er konstrueret til at indeholde mere end to patroner, at riflen kun må anvendes til jagt i Danmark, hvis den er forsynet med en permanent anordning, der sikrer, at den højst kan indeholde to patroner.

Stk. 4. Det skal fremgå af en tilladelse efter stk. 1, nr. 1, 2 og 4, at våbnet alene må anvendes til de aktiviteter, som De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt for det pågældende våben.

Stk. 5. § 20, stk. 3, nr. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på våben, der er omfattet af stk. 1, nr. 2.

Stk. 6. Tilladelse til pistoler med større kaliber end 9 mm (.38/.357) kan kun gives efter forudgående forelæggelse for Justitsministeriet. Dette gælder dog ikke forladepistoler som nævnt i § 20, stk. 8.

§ 20. Til aktivt skydende medlemmer af skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund kan der gives våbentilladelse til pistoler, hvis
1) ansøgeren er fyldt 20 år,
2) ansøgeren er kendt som en absolut pålidelig person, og
3) ansøgeren i mindst 2 år har været aktivt skydende medlem af en skytteforening som nævnt ovenfor eller en skytteforening under forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger.

Stk. 2. Formanden for ansøgerens skytteforening skal skriftligt bekræfte, at stk. 1, nr. 3, er opfyldt.

Stk. 3. En tilladelse efter stk. 1 kan kun angå våben:
1) der er omfattet af skydeprogrammerne for den organisation, ansøgeren tilhører,
2) som har en totallængde på mindst 210 mm målt uden eventuelt ortopædisk skæfte eller afskruelige dele, og
3) som er godkendt af Rigspolitichefen efter forhandling med de organisationer, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Ved ansøgninger om tilladelse til pistoler, hvor ansøgeren i forvejen har tilladelse til minimum to pistoler med samme eller tilsvarende kaliber som det våben, der ansøges om tilladelse til, skal ansøgeren afkræves en begrundelse for, at ansøgeren har behov for endnu en pistol. Tilladelse kan kun meddeles, hvis der foreligger særlige grunde, navnlig af sportslig karakter.

Stk. 5. Ved ansøgninger om tilladelse til pistoler med større kaliber end 7,65 mm (.32) skal ansøgeren herudover have minimum 6 måneders erfaring med skydning med pistol med samme eller tilsvarende kaliber som det våben, der søges om tilladelse til.

Stk. 6. Tilladelse til flere end 6 pistoler med større kaliber end 5,6 mm (.22) kan kun gives undtagelsesvist, og hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Dette gælder dog ikke forladepistoler som nævnt i stk. 8.

Stk. 7. Tilladelse til pistoler med større kaliber end 9 mm (.38/.357) kan kun gives efter forudgående forelæggelse for Justitsministeriet. Dette gælder dog ikke forladepistoler som nævnt i stk. 8.

Stk. 8. Medlemmer af en skytteforening under forbundet af Danske Sortkrudtskytteforeninger kan få våbentilladelse til forladepistoler. Stk. 1, stk. 2 og stk. 3, nr. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 9. Medlemmer af de skytteforeninger, som er nævnt i stk. 1, kan fra de er fyldt 18 år gives transporttilladelse til foreningens pistoler til brug i forbindelse med konkurrenceskydning, stævner mv. Medlemmerne skal opfylde vandelskravene i våbenbekendtgørelsens § 36.

Stk. 10. Det skal fremgå af tilladelsen, at våbnet alene må anvendes til de aktiviteter, som De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt for det pågældende våben.


Kapitel 3

Paintballvåben, hardballvåben og overlevelsesspil

§ 21. Paintballvåben og hardballvåben, der anvender kulsyre som drivmiddel, er omfattet af forbudet i våben- og eksplosivstoflovens § 1, stk. 1. Ammunition til paintballvåben bestående af en skal af gelatine mv., der indeholder farvestof, er ikke omfattet af våben- og eksplosivstofloven. Tilsvarende gælder for ammunition til hardballvåben bestående af hård plastik. Kulsyrebeholdere og kulsyrepatroner er ikke omfattet af våben- og eksplosivstofloven.

Stk. 2. Tilladelser til paintballvåben og hardballvåben, der anvender kulsyre som drivmiddel, gives uden begrænsning i antal.

Stk. 3. Paintballvåben og hardballvåben, der anvender luft som drivmiddel, er ikke omfattet af forbudet i våben- og eksplosivstoflovens § 1, stk. 1, jf. våben- og eksplosivstoflovens § 1, stk. 2, litra a.

§ 22. Til paintballskytteforeninger og hardballskytteforeninger kan der ved dennes formand gives våbentilladelse til paintballvåben og hardballvåben, der anvender kulsyre som drivmiddel. Tilladelse må kun gives til foreninger, der har adgang til en godkendt skydebane eller skydeterræn. Skytteforeningen skal endvidere have adgang til lokaler, hvor våbnene kan opbevares forsvarligt, jf. våbenbekendtgørelsens § 20.

Stk. 2. Medlemmer af paintballskytteforeninger og hardballskytteforeninger kan gives tilladelse til paintballvåben og hardballvåben. Medlemmer af paintballskytteforeninger og hardballskytteforeninger, der er under 18 år, kan gives våbentilladelse i overensstemmelse med bestemmelserne i § 16.

§ 23. Til personer eller selskaber mv., der på kommerciel basis driver overlevelsesspil, kan der gives våbentilladelse til paintballvåben og hardballvåben, der anvender kulsyre som drivmiddel, til brug for deltagere i spillet. Ansøgeren skal have adgang til en godkendt skydebane eller skydeterræn. Ansøgeren skal endvidere have adgang til lokaler, hvor våbnene kan opbevares forsvarligt.

§ 24. (Ophævet ved BEK nr. 294 af 23/04/2004 § 25, stk. 3)


Kapitel 4

Tilladelse til erhvervsmæssig handel mv.

§ 25. Tilladelse efter våbenbekendtgørelsens § 30 kan gives til våbenhandlere, våbengrossister og auktionsledere.

Stk. 2. Tilladelse efter våbenbekendtgørelsens § 31 kan gives til bøssemagere, våbenmekanikere og personer, der i øvrigt har brug for våben i deres erhvervsmæssige virksomhed.

§ 26. For godkendelse af lokaler efter våbenbekendtgørelsens § 22 skal det fastsættes som vilkår:
1) at der i forretningens åbningstid i forretningslokalet kun må udstilles det antal våben, der er nødvendigt i relation til forretningens udvalg,
2) at udstillede skydevåben skal være forsvarligt fastlåst til mur eller lignende, og
3) at bundstykker til udstillede rifler skal opbevares for sig i sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 0 eller et sikringsniveau, der svarer hertil, og kun må fremtages i forbindelse med demonstration eller salg af det pågældende skydevåben.

Stk. 2. Det bør endvidere fastsættes som vilkår, at ammunition skal opbevares for sig i sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 0 eller et sikringsniveau, der svarer hertil, og kun må fremtages i forbindelse med salg.


Kapitel 5

Bestemmelser angående indførsel og udførsel

§ 27. Indførselstilladelse gives med en gyldighedstid på ikke over 3 måneder. For tilladelse til erhvervsdrivende kan gyldighedstiden dog være 6 måneder. Tilladelsen skal indeholde en angivelse af det, der skal indføres. For så vidt angår tilladelser til indførsel fra lande, der ikke er medlem af EU, skal det fremgå af tilladelsen, at den skal forevises for told- og skatteregionen til afstempling ved indførselen.

Stk. 2. Har ansøgeren ikke en våbentilladelse, kan indførselstilladelse kun gives, hvis ansøgeren har anmodet om våbentilladelse og opfylder betingelserne herfor. Indførselstilladelse kan dog gives på betingelse af, at våbnet deponeres hos politiet med henblik på senere udførsel eller afhændelse.

§ 28. Udførselstilladelse efter våbenbekendtgørelsens § 27, stk. 1, kan kun gives, hvis ansøgeren foreviser modtagerens indførselstilladelse eller en erklæring fra modtagerlandets kompetente myndighed om, at man ikke har indvendinger imod, at danske myndigheder giver udførselstilladelse.

Stk. 2. Udførselstilladelse efter stk. 1 gives med en gyldighedstid på ikke over 6 måneder. Tilladelsen skal indeholde en angivelse af det, der skal udføres, og af modtageren. For så vidt angår tilladelser til udførsel til lande, der ikke er medlem af EU, skal det endvidere fremgå, at tilladelsen skal forevises for told- og skatteregionen til afstempling ved udførselen. Tilladelsen skal senest ved gyldighedstidens udløb tilbagesendes til udstederen.

Stk. 3. Ved ansøgning om udførsel af mere end 100 rifler eller 10.000 stk. riffelammunition til lande, der er nævnt i våbenbekendtgørelsens § 27, stk. 2, skal ansøgeren aflevere et internationalt importcertifikat samt en behørigt udfyldt »stor erklæring« i overensstemmelse med Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 7. februar 1990. Ansøgeren skal endvidere indsende et modtagelsesbevis (delivery verification), når varerne er modtaget i det pågældende land. I tilfælde, hvor der skal afleveres et internationalt importcertifikat, skal der ikke tillige forevises en indførselstilladelse eller en erklæring i henhold til stk. 1.

Stk. 4. Politimesteren (politidirektøren) sender straks en genpart af tilladelsen til Rigspolitichefen, Interpol, med henblik på underretning af modtagerlandets myndigheder. Der henvises herved til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 24. oktober 1989 med bilag vedrørende den europæiske konvention af 28. juni 1978 om kontrol med enkeltpersoners erhvervelse og besiddelse af skydevåben.


Kapitel 6

Tilladelsens form og indhold mv.

§ 29. Våbentilladelser skal udfærdiges skriftligt.

Stk. 2. Det skal af tilladelsen fremgå, at den til enhver tid kan tilbagekaldes, og at den skal tilbagesendes til politimesteren (politidirektøren), hvis den ikke længere benyttes.

Stk. 3. Tilladelser registreres af politiet. Genpart af tilladelsen opbevares af politimesteren (politidirektøren). Opbevaring af genparten finder sted ved edb-registrering.

§ 30. Tilladelse til indkøb af våben gives med en gyldighedstid på ikke over 3 måneder. Det skal af tilladelsen fremgå, at vedkommende forhandler skal tilbagesende tilladelsen til politimesteren (politidirektøren), efter at den er forsynet med påtegning om de stedfundne leveringer. For skydevåben skal påtegningen angive de leverede våbens fabrikat, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer.

Stk. 2. For tilladelse til indkøb af ammunition kan der fastsættes en længere gyldighedstid. Tilladelsen skal begrænses til indkøb af ammunition til eget brug.

§ 31. En våbentilladelse kan i hvert enkelt tilfælde begrænses nærmere under hensyn til formålet med tilladelsen eller andre forhold, der taler for en begrænsning. Det skal fremgå af tilladelsen, i hvilket omfang den tillige giver adgang til at erhverve og besidde ammunition til våbnet.

Stk. 2. Det skal af tilladelsen fremgå, at våbnet skal opbevares i overensstemmelse med reglerne herom i våbenbekendtgørelsen, og at bortkomst af våbnet eller ammunition dertil straks skal anmeldes til politiet.

§ 32. Er en våbentilladelse beskadiget eller bortkommet kan der efter våben- og eksplosivstoflovens § 6 b, stk. 6, udstedes en tilladelse med samme gyldighed som den oprindelige mod betaling af 200 kr.

Stk. 2. Inden udstedelse af en erstatningstilladelse efter stk. 1 skal ansøgeren redegøre for, hvorledes tilladelsen er bortkommet. Er tilladelsen bortkommet i forbindelse med tyveri, er det tilstrækkeligt, at ansøgeren foreviser kopi af anmeldelse til politiet. Ansøgeren skal endvidere redegøre for, om der eventuelt er sket misbrug af tilladelsen.


Kapitel 7

Særlige bestemmelser om kontrolordningen for glatløbede haglgeværer mv.

§ 33. Våbentilladelse til glatløbede haglgeværer mv. til jagtbrug gives efter reglerne i kapitel 1 og 6.

§ 34. Samtykke til udstedelsen af jagttegn efter våbenbekendtgørelsens § 3 gives maskinelt af Rigspolitichefen. Samtykke gives dog af politimesteren (politidirektøren), hvis ansøgeren er registreret for kriminelle forhold begået efter den 1. januar 1986, der gør det tvivlsomt, om samtykke kan gives.

§ 35. Ved vurderingen af om en person, der ansøger om samtykke til udstedelse af jagttegn eller til våbenpåtegning på et medlemsbevis, opfylder kravet i våbenbekendtgørelsens § 36, ses der bort fra kriminelle forhold, der er begået før den 1. januar 1986.

Stk. 2. Politiet vejleder efter anmodning personer, der påtænker at ansøge om jagttegn eller om våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer, om deres udsigt til at få politiets samtykke hertil.

§ 36. § 16 finder tilsvarende anvendelse ved meddelelse af samtykke til personer under 18 år til udstedelse af jagttegn og til våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer.

§ 37. Samtykke til våbenpåtegning på et medlemsbevis kan gives på en særlig blanket.


Kapitel 8

Særlige bestemmelser om skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund

§ 38. § 16 og § 35, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for samtykke til våbenpåtegning efter våbenbekendtgørelsens § 7.

§ 39. Samtykke vedrørende pistoler kan kun gives, hvis betingelserne i § 20 er opfyldt.

§ 40. Våbenpåtegning gives på en særlig blanket, der er godkendt af Rigspolitichefen.

§ 41. Hvert medlem af skytteforeningerne under De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund med våbenpåtegning eller våbentilladelse har adgang til at erhverve og besidde 1000 stk. langdistance- samt 5000 stk. kortdistancepatroner. Politiet kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at et medlem med våbenpåtegning eller våbentilladelse besidder større mængder ammunition.


Kapitel 9

Særlige bestemmelser om blyhaglpatroner

§ 42. Personer, der ikke har tilladelse til besiddelse og anvendelse af blyhaglpatroner, kan indtil den 30. september 2000 aflevere blyhaglpatroner til politiet, uden at der i den anledning rejses tiltale for overtrædelse af våbenloven.


Kapitel 10

Registrering og ikrafttræden mv.

§ 43. Meddelelse, nægtelse og tilbagekaldelse af samtykke til våbenpåtegning efter våbenbekendtgørelsens § 5, stk. 1, og § 7, stk. 1, og våbentilladelse registreres af politimesteren (politidirektøren) i Politiets Våben- og Jagttegnsregister.

§ 44. Cirkulæret træder i kraft den 10. februar 2000. Samtidig ophæves cirkulæreskrivelse af 28. marts 1996 om blyhaglpatroner, cirkulæreskrivelse af 15. september 1997 om behandling af ansøgninger om etablering af patronsamlinger, cirkulæreskrivelse af 23. december 1999 om ændring af våbenloven og udstedelse af nye administrative forskrifter på våbenområdet og cirkulære nr. 138 af 29. august 1995 om våben og ammunition mv.

§ 45. Tilladelser og samtykker mv., der er meddelt før den 10. februar 2000, bevarer deres gyldighed.


Justitsministeriet, den 26. januar 2000

Frank Jensen
/Christian Strøyer

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2358
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 61 times
Been thanked: 87 times

Bekendtgørelse om eksplosivstoffer

Indlæg af HePe » 19. okt 2008, 23:03

Bekendtgørelse om eksplosivstoffer

BEK nr. 362 af 15/05/2008
Link til Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... 6308&exp=1

Vedrørende bekendtgørelsens bilag henvises til ovenstående link til Retsinformation.

Senere ændring til bekendtgørelsen:
BEK nr. 270 af 26/03/2009 træder i kraft den 5. april 2012
Ved BEK nr. 320 af 30/03/2012 er BEK nr. 270 af 26/03/2009 ophævet den 5. april 2012.

BEK nr. 363 af 23/04/2012 træder i kraft den 5. april 2013 (visse bestemmelser dog først den 5. april 2015)
Link til Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... 1553&exp=1


Bekendtgørelse om eksplosivstoffer 1)

I medfør af § 1, stk. 5, og § 10, stk. 4, i lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1316 af 26. november 2007, fastsættes:

Anvendelsesområde mv.

§ 1. Denne bekendtgørelse regulerer de eksplosivstoffer (eksplosive stoffer og eksplosivstofholdige genstande), der er opført i klasse 1 i De Forenede Nationers henstillinger vedrørende transport af farligt gods (United Nations Recommendations on Transport of Dangerous Goods), med undtagelse af ammunition og pyrotekniske artikler.

Stk. 2. Ved forenelighedsgruppe forstås en kategorisering af et eksplosivstof, som i henhold til afsnit 2.1.2. i De Forenede Nationers henstillinger vedrørende transport af farligt gods benyttes til at afgøre, hvilke andre eksplosivstoffer det kan transporteres sammen med.

Stk. 3. Ved underklasse forstås en kategorisering, der i afsnit 2.1.1.4. i De Forenede Nationers henstillinger vedrørende transport af farligt gods, benyttes til at beskrive et eksplosivstofs overordnede farlige egenskaber.

Stk. 4. Ved plastiske sprængstoffer forstås eksplosivstoffer i bøjelig eller elastisk pladeform, som beskrevet i det tekniske bilag til konvention af 1. marts 1991 om mærkning af plastiske sprængstoffer med henblik på afsløring, jf. bekendtgørelse nr. 63 af 26. august 1999.


EU-regulering

§ 2. Bestemmelserne i Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug med senere ændringer finder anvendelse her i landet. Direktivet er optrykt som bilag 1 til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Bestemmelserne i Kommissionens direktiv 2004/57/EF af 23. april 2004 om identificering af pyrotekniske artikler og visse former for ammunition i henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug finder anvendelse her i landet. Direktivet er optrykt som bilag 2 til bekendtgørelsen.


Indførsel og fremstilling

§ 3. Plastiske sprængstoffer, der indføres eller fremstilles her i landet, jf. våben- og eksplosivstoflovens § 1, stk. 1, skal opfylde kravene om mærkning i Konvention af 1. marts 1991 om mærkning af plastiske sprængstoffer med henblik på afsløring, jf. § 1, stk. 4.

Stk. 2. I forbindelse med konkrete forsøg på universiteter og højere læreanstalter samt ved statslige myndigheder kan eksplosivstoffer fremstilles i mindre mængder uden tilladelse. Fremstillingen skal finde sted under ledelse af en person med de fornødne faglige kvalifikationer. Eksplosivstoffet skal efterfølgende destrueres.


Forhandling og markedsføring

§ 4. Det er forbudt uden tilladelse fra politidirektøren at forhandle eller markedsføre eksplosivstoffer.

Stk. 2. Tilladelser efter stk. 1 omfatter kun eksplosivstoffer, som opfylder kravene i direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993, jf. art. 2-4, art. 7 og bilag I, II og IV, og det tekniske bilag til Konvention af 1. marts 1991 om mærkning af plastiske sprængstoffer med henblik på afsløring.


Opbevaring

§ 5. Det er forbudt uden tilladelse fra politidirektøren at opbevare eksplosivstoffer.

Stk. 2. Eksplosivstoffer skal opbevares på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.

Stk. 3. Eksplosivstoffer skal opbevares, så de ikke udsættes for stød, friktion, opvarmning eller anden påvirkning, som kan få dem til at eksplodere eller brænde, og i et miljø som ikke forcerer eksplosivstoffernes ældning eller på anden måde forårsager ændringer i deres egenskaber.

Stk. 4. Opbevaring af eksplosivstoffer må ikke finde sted i boliger eller opholdsrum, herunder kælder- og loftsrum, skurvogne, garager og udhuse mv., der anvendes til ophold. Det samme gælder for rum, der er sammenbygget med opholdsrum.

Stk. 5. Uanset stk. 4 kan der i boliger, opholdsrum og rum, der er sammenbygget med opholdsrum, opbevares indtil 2 kg røgsvagt krudt (underklasse 1.3). Hvis flere personer har tilladelse til opbevaring af røgsvagt krudt på samme adresse, og den samlede opbevarede mængde udgør mere end 2 kg, skal hver person dog opbevare sit krudt i et separat lokale. Vægge og døre i lokalet skal have en brandmodstandsevne på mindst 60 minutter. Døre skal holdes lukkede, når der ikke er nogen til stede i lokalet.

Stk. 6. Eksplosivstoffer skal opbevares i lukkede originale transportemballager. Emballagerne må kun åbnes i forbindelse med udtagning af enheder. Eventuelt spild skal omgående fjernes og tilintetgøres.


§ 6. For opbevaring af indtil 500 g eksplosivstoffer i underklasse 1.1, 1.2, 1.5 og 1.6 og for opbevaring af indtil 5 kg eksplosivstoffer i underklasse 1.3 og 1.4 gælder foruden bestemmelserne i § 5 følgende:

1) Der skal benyttes en boks eller et skab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 0 eller et tilsvarende sikringsniveau. Sikringsbokse eller -skabe med en vægt under 1.000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende.

2) Boksen eller skabet skal holdes aflåst, når der ikke indsættes eller udtages eksplosivstoffer.

3) Tændmidler i andre underklasser end 1.4 og forenelighedsgruppe S kan kun opbevares sammen med andre eksplosivstoffer, hvis de er adskilt med en indbyrdes afstand på 100 mm luft samt en stålplade eller med en indbyrdes afstand på 100 mm luft og en 10 mm træplade.

4) Opbevaring skal finde sted i en afstand af mindst 5 m fra naboskel og vejmidte, medmindre der er tale om røgsvagt krudt i en mængde, der ikke overstiger 2 kg.

5) Der må ikke findes brandfarlige væsker, F-gas eller andet brandfarligt i samme rum som eksplosivstoffer.

6) På boks- eller skabsdøren skal der opsættes et tydeligt og holdbart sikkerhedsskilt med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild, som opfylder forskrifterne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.


§ 7. For opbevaring af mere end 500 g eksplosivstoffer i underklasse 1.1, 1.2, 1.5 og 1.6 eller mere end 5 kg eksplosivstoffer i underklasse 1.3 og 1.4 på én adresse, jf. dog stk. 2, gælder foruden bestemmelserne i § 5 følgende:

1) Opbevaringsstedet skal godkendes af politiet.

2) Sikkerhedsafstandene for opbevaring, som anført i bilag 3, skal være opfyldt.

3) Der skal benyttes et støbt boksrum med et sikringsniveau, der svarer til en godkendelse i mindst EN 1143-1 grade 1, eller et sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 1 eller et tilsvarende sikringsniveau. Sikringsskabe med en vægt under 1.000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende.

4) Boksrummet eller skabet skal holdes aflåst, når der ikke indsættes eller udtages eksplosivstoffer.

5) Opbevaringsstedet skal sikres effektivt mod tyveri, herunder forsynes med automatisk indbrudsalarmeringsanlæg, hvorfra alarm indgår til en af Rigspolitiet godkendt døgnbemandet kontrolcentral.

6) Opbevaringsstedet må ikke anvendes til andre opbevaringsformål.

7) Eksplosivstoffer i én forenelighedsgruppe må kun opbevares sammen med eksplosivstoffer og ammunition i andre forenelighedsgrupper i følgende tilfælde:


a) Eksplosivstoffer i forenelighedsgruppe S kan opbevares sammen med eksplosivstoffer og ammunition i alle andre forenelighedsgrupper, bortset fra A og L.

b) Eksplosivstoffer i forenelighedsgrupperne C, D og E kan opbevares sammen med andre eksplosivstoffer og ammunition i disse forenelighedsgrupper.


8) Elektriske installationer i opbevaringsrum, hvori der kan forekomme aflejringer af uemballeret eksplosivstof i pulverform, skal være indrettet til brug i eksplosionsfarligt område, zone 22, temperaturklasse T4, i overensstemmelse med Boligministeriets (nu Økonomi- og Erhvervsministeriets) bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.

9) Motordrevne redskaber, herunder trucks, der benyttes i opbevaringsrum, hvori der kan forekomme aflejringer af uemballeret eksplosivstof i pulverform, skal være indrettet til brug i eksplosionsfarligt område, zone 22, temperaturklasse T4, i overensstemmelse med Boligministeriets (nu Økonomi- og Erhvervsministeriets) bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.

10) I opbevaringsrum og udvendigt på alle døre hertil samt ved oplag i det fri skal der opsættes tydelige og holdbare sikkerhedsskilte med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild og advarsel om eksplosionsfarlige stoffer som opfylder forskrifterne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

11) Der skal opstilles brandslukningsmateriel efter aftale med det kommunale redningsberedskab.


Stk. 2. Ved opbevaring af røgsvagt krudt i overensstemmelse med § 5, stk. 5, finder bestemmelserne i § 6 anvendelse, uanset om den samlede mængde røgsvagt krudt på én adresse overstiger 5 kg.


Overførsel (flytning)

§ 8. Overførsel (enhver fysisk flytning med undtagelse af flytninger inden for samme anlæg) af eksplosivstoffer i Danmark er forbudt uden tilladelse fra politidirektøren.

Stk. 2. Opbevaring af eksplosivstoffer som led i et transportforløb i op til 48 timer i sammenhæng, dog 60 timer i sammenhæng på godsterminal, skal ske under konstant opsyn. Opbevaring i sammenhængende perioder af længere varighed samt jævnlig midlertidig henstilling skal ske i overensstemmelse med reglerne i §§ 5-7.


Erhvervelse og anvendelse

§ 9. Det er forbudt uden tilladelse fra politidirektøren at erhverve eller anvende eksplosivstoffer.

Stk. 2. For anvendelse af eksplosivstoffer gælder følgende:

1) Sprængningsopgaver må kun udføres af personer, som har de fornødne faglige kundskaber hertil, jf. § 12, stk. 3.

2) Sprængning skal udføres således, at der ikke sker skade på personer, nærliggende bygninger og installationer mv.

3) Der må i forbindelse med sprængningsarbejde kun medbringes den mængde eksplosivstoffer, som er nødvendig for udførelsen af den pågældende dags sprængningsarbejde.

4) Medbragte eksplosivstoffer skal være under konstant opsyn. Det skal endvidere sikres, at uvedkommende ikke har adgang til eksplosivstofferne.

5) Ikke-forbrugt eksplosivstof og rester af eksplosivstoffer fra sprængningsopgaver skal samme dag overføres til et opbevaringssted, der opfylder bestemmelserne i §§ 5-7, eller tilintetgøres.


Eksplosivstoffortegnelse

§ 10. Enhver fysisk eller juridisk person har pligt til at føre en fortegnelse over til- og afgang af eksplosivstoffer. Fortegnelsen skal endvidere indeholde oplysning om, hvor eksplosivstofferne opbevares. Det skal herudover fremgå, hvilke personer, der til enhver tid er i besiddelse af eksplosivstoffer.

Stk. 2. Oplysninger opbevares i en periode på mindst 3 år fra udgangen af det kalenderår, hvor den registrerede transaktion fandt sted. Hvis virksomheden ikke længere driver forretning, skal oplysningerne straks overgives til det stedlige politi.

Stk. 3. Ved udgangen af hvert kalenderår indsendes kopi af den i stk. 1 nævnte fortegnelse for så vidt angår det pågældende kalenderår til politiet.

Stk. 4. Oplysningerne skal i øvrigt efter anmodning omgående stilles til rådighed for Justitsministeriet eller politiet.


Fælles bestemmelser

§ 11. Indførsel, fremstilling, forhandling, markedsføring, opbevaring, overførsel, erhvervelse og anvendelse af eksplosivstoffer skal finde sted på forsvarlig vis, så skade på liv, helbred, miljø eller materielle værdier forebygges.

Stk. 2. Eksplosivstoffer må alene overlades til personer, der kan fremvise den fornødne tilladelse.

Stk. 3. Bortkomst af eksplosivstoffer skal omgående anmeldes til politiet.


§ 12. Tilladelser efter denne bekendtgørelse kan kun meddeles til personer, herunder juridiske personer, der har en rimelig interesse i at få tilladelse til eksplosivstoffer, og kun til erhvervsmæssig brug, jf. dog stk. 5, og § 14, stk. 3.

Stk. 2. Tilladelse til eksplosivstoffer kan kun meddeles til personer, som kan fremlægge bevis for gennemførelse af et af Justitsministeriet godkendt grundkursus i eksplosivstoffer, eller som i øvrigt kan godtgøre at have de fornødne faglige kundskaber. Personer, som har erhvervet deres faglige kundskaber i udlandet, skal have kendskab til gældende danske regler om eksplosivstoffer.

Stk. 3. Tilladelse til eksplosivstoffer kan kun meddeles, hvis der ikke foreligger oplysninger, herunder oplysninger om personlige forhold og hidtidige vandel, der gør det betænkeligt at meddele tilladelse. Tilladelser kan ikke meddeles til personer under 18 år.

Stk. 4. Juridiske personer skal udpege en fysisk person, der sammen med den juridiske person er ansvarlig for, at eksplosivstofbestemmelserne overholdes. Den fysiske person skal opfylde betingelserne i stk. 2 og 3. Ansatte med adgang til eksplosivstoffer skal opfylde betingelserne i stk. 3.

Stk. 5. Ansøgning om tilladelse til røgsvagt krudt, fænghætter og sortkrudt til genopladning af ammunition og fremstilling af projektiler behandles efter reglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse om våben og ammunition mv.


§ 13. Justitsministeriet og politidirektøren kan i tilladelser, som meddeles efter henholdsvis våben- og eksplosivstoflovens § 1, stk. 1, nr. 5, og denne bekendtgørelse, fastsætte yderligere vilkår af hensyn til sikkerheden.


Dispensation

§ 14. Politidirektøren kan under særlige omstændigheder meddele dispensation fra kravene i §§ 6, 7 og 9, stk. 2, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Dispensation fra de i § 7, stk. 1, nr. 2, nævnte sikkerhedsafstande forudsætter, at ansøgeren ved en risikoanalyse godtgør, at opbevaringsstedet er forsvarligt. Politiet forelægger ansøgninger om dispensation fra sikkerhedsafstandene for Beredskabsstyrelsen til godkendelse.

Stk. 3. Rigspolitiet kan i særlige tilfælde meddele privatpersoner tilladelse til at erhverve, anvende, opbevare og overføre eksplosivstoffer.


Straf og ikrafttræden

§ 15. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder §§ 2-7, §§ 8-11 og § 12, stk. 4.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der overtræder et vilkår for en tilladelse, der er udfærdiget i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kap. 5.


§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 601 af 30. juni 1994 om eksplosivstoffer og anordning nr. 93 af 22. maj 1899 om de Forsigtighedsregler, der skulle iagttages ved Transport af visse eksploderende Stoffer, ophæves.

Stk. 3. Tilladelser udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 601 af 30. juni 1994 om eksplosivstoffer bevarer deres gyldighed, indtil de udløber.


Justitsministeriet, den 15. maj 2008

Lene Espersen
/ Anette Arnsted


Officielle noter:
1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 (EF-Tidende 1993 nr. L 121, s. 20) og Kommissionens direktiv 2004/57/EF af 23. april 2004 (EU-Tidende nr. L 127, s. 73).

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2358
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 61 times
Been thanked: 87 times

Cirkulære om eksplosivstoffer

Indlæg af HePe » 19. okt 2008, 23:30

Cirkulære om eksplosivstoffer

CIR nr. 11240 af 30/06/1994
Link til Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... x?id=58431

Cirkulæret er ophævet med virkning fra den 1. november 2008,
jf. Cirkulære nr. 58 af 29/10/2008.
Link til Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... ?id=121846

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2358
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 61 times
Been thanked: 87 times

Bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Indlæg af HePe » 12. jul 2009, 14:21

BEK nr. 899 af 16/08/2011 om udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Link til Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... 8297&exp=1

Bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer 1)

I medfør af § 4, stk. 2, nr. 3, og § 10, stk. 3, i lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 22. juni 2009, fastsættes følgende:

§ 1. Det er forbudt at indføre, erhverve, besidde og anvende følgende stoffer og produkter, jf. dog stk. 2:
1) Koncentreret hydrogenperoxid (H2O2) og kemiske produkter, der indeholder mere end 12 masseprocent hydrogenperoxid.
2) Koncentreret svovlsyre (H2SO4) og kemiske produkter, der indeholder mere end 50 masseprocent svovlsyre.
3) Koncentreret salpetersyre (HNO3) og kemiske produkter, der indeholder mere end 30 masseprocent salpetersyre.
4) Ren nitromethan (CH3NO2) og kemiske produkter, der indeholder mere end 40 masseprocent nitromethan.
5) Salte af chlorat eller perchlorat (ClO3- eller ClO4-) og kemiske produkter med mere end 40 masseprocent chlorat eller perchlorat eller blandinger heraf.
6) Pulvere med en partikelstørrelse, der er mindre end 200 µm, af metallisk aluminium, magnesium, zink, titan, zirkonium, jern (Al, Mg, Zn, Ti, Zr, Fe) og blandinger eller legeringer heraf samt kemiske produkter, hvoraf sådant pulver udgør mere end 70 masseprocent.
7) Elementært svovl (S) og kemiske produkter, der indeholder mere end 85 masseprocent svovl.
8) Elementært phosphor (P) og kemiske produkter, der indeholder mere end 50 masseprocent elementært phosphor.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke
1) pyrotekniske artikler,
2) handlinger, som foretages af offentlige myndigheder, og
3) indførelse, erhvervelse, besiddelse, og anvendelse af de i stk. 1 nævnte stoffer og produkter til erhvervsmæssige formål.

§ 2. Politidirektøren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra bestemmelsen i § 1, stk. 1.

§ 3. Stoffer og produkter, der er omfattet af § 1, stk. 1, må kun overdrages eller overlades til
1) offentlige myndigheder,
2) virksomheder, der kan sandsynliggøre, at det pågældende stof eller produkt skal indgå i virksomhedens drift eller produktion,
3) transportvirksomheder, der har til opgave at levere det pågældende stof eller produkt til en offentlig myndighed eller en virksomhed som nævnt i nr. 2, og
4) personer, der foreviser original dispensation efter § 2 og legitimerer sig som dispensationens adressat.

Stk. 2. Hvis den i stk. 1, nr. 1 eller 2, nævnte overdragelse eller overladelse sker uden for den pågældende myndigheds eller en virksomheds hjemsted til dennes repræsentant, skal repræsentanten godtgøre sit tilhørsforhold til myndigheden eller virksomheden ved fremvisning af identitetskort, CVR-bevis eller lignende, inden overdragelsen eller overladelsen må gennemføres.

§ 4. De i § 1, stk. 1, nævnte stoffer og produkter skal opbevares forsvarligt og i et aflåst lokale eller skab, der er utilgængeligt for uvedkommende.
Stk. 2. Nøgler til de i stk. 1 nævnte opbevaringslokaler eller -skabe skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

§ 5. Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 3 og § 4 straffes med bøde.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2011.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2010 om udgangsstoffer til eksplosivstoffer ophæves.
Stk. 3. Dispensationer udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2010 bevarer deres gyldighed, indtil de udløber.

Justitsministeriet, den 16. august 2011
Lars Barfoed
/Freja Sine Thorsboe

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2358
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 61 times
Been thanked: 87 times

Re: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Indlæg af HePe » 30. okt 2009, 15:32

OBS!

Den 15. november 2009 træder en ny våbenbekendtgørelse i kraft:
Bekendtgørelse nr. 997 af 19. oktober 2009 om våben og ammunition mv.

Link til våbenbekendtgørelsen: Emne: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Den nye bekendtgørelse indebærer bl.a., at politiet bemyndiges til at udstede generelle tilladelser til erhvervsmæssig transport af våben og ammunition mv., og at ammunition til skydevåben skal opbevares i sikringsskab eller boksrum.
Bekendtgørelsen indebærer endvidere, at museer og våbenhandlere skal opfylde våbenbekendtgørelsens almindelige krav til opbevaring af våben, hvis våbnene ikke er under udstilling

OBS! Bemærk bekendtgørelsens § 49:
§ 49. Ammunition til skydevåben kan uanset § 21, stk. 2, opbevares i andet aflåset gemme end sikringsskab, boksrum mv. indtil den 1. marts 2010.

Stk. 2. Museer og erhvervsdrivende, der den 15. november 2009 i henhold til § 22 i bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 2005 opbevarer ikke udstillede skydevåben og ammunition i lokaler godkendt hertil af politiet, har uanset bestemmelserne i § 21, stk. 2-4, ret til at fortsætte opbevaringen på uændrede vilkår, så længe godkendelsen er gyldig, dog ikke længere end til den 15. november 2014.

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2358
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 61 times
Been thanked: 87 times

Ny bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Indlæg af HePe » 10. apr 2010, 01:35

Ny bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2010 om udgangsstoffer til eksplosivstoffer er offentliggjort i Lovtidende den 26. marts 2010 og træder i kraft den 1. maj 2010.

Link til Retsinformation:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... 0738&exp=1

Bekendtgørelsens § 5, stk. 1 indeholder nu en hjemmel til at pålægge bødestraf for overtrædelse af bekendtgørelsens krav om forsvarlig opbevaring af udgangsstoffer.

Bekendtgørelsen er en videreførelse af bekendtgørelse nr. 339 af 27. april 2009 om udgangsstoffer til eksplosivstoffer, der trådte i kraft den 1. september 2009.

Brugeravatar
Lycon
Admin
Admin
Indlæg: 11454
Tilmeldt: 26. jan 2004, 11:56
Interesser: Jagt, W.W.II.
Geografisk sted: Nordsjælland
Has thanked: 1047 times
Been thanked: 828 times
Kontakt:

Re: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Indlæg af Lycon » 10. apr 2010, 07:17

Tak for den update.
"When cryptography is outlawed only outlaws will have privacy."

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2358
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 61 times
Been thanked: 87 times

Ny bekendtgørelse om eksplosivstoffer

Indlæg af HePe » 31. maj 2010, 07:05

Ny bekendtgørelse nr. 518 af 17. maj 2010 om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer.

Bekendtgørelsen indfører mulighed for opbevaring af sortkrudtserstatning i underklasse 1.3 og op til 5.000 stk. fænghætter på samme vilkår som opbevaring af røgsvagt krudt i underklasse 1.3.

Fremover er det politidirektørerne der giver tilladelse til private og foreninger til at anvende, erhverve, opbevare og overføre sortkrudt.

Det præciseres, at bekendtgørelsen ikke regulerer færdigladet ammunition.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2010.

Link til ny bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... 2016&exp=1

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2358
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 61 times
Been thanked: 87 times

Re: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Indlæg af HePe » 28. jul 2010, 12:49

Med virkning fra den 28. juli 2010 er våbenloven og våbenbekendtgørelsen ændret. Ændringerne er indarbejdet i NVF's ovenstående udgave af våbenlovgivningen.

Link til Retsinformation:

Lov nr. 538 af 26/05/2010 § 1 – Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... 1906&exp=1
Bekendtgørelse nr. 941 af 23/07/2010 – Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... 2884&exp=1


Desuden forventes der ændringer til våbencirkulæret. Se Emne: Høringer

Brugeravatar
Refraktorius
Admin
Admin
Indlæg: 15482
Tilmeldt: 23. maj 2006, 11:13
Interesser: Skydning, dimser og alu-bats
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 208 times
Been thanked: 1532 times

Re: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Indlæg af Refraktorius » 2. aug 2010, 21:19

OK, som jeg kan se af ændringer der er væsentlige:

- våben skal mærkes på pibe og låsestol.... som de er det nu i de fleste til fælde.
Ved import til EU skal det fremgå af stempling hvor og hvornår det blev importeret (den er ny... og tangerer teknisk handelshindring, specielt hvis man indfører besværlig/dyr procedure for det. Det vil klart øge prisen på amerikanske våben)
- ammunition skal mærkes med producent, kaliber og LOT på æskerne.... som det allerede er det i de fleste tilfælde.
- deaktivering er ved "gennemskæring på langs" :shock: men de har stadig ikke sagt tydeligt om der derved menes " et snit til kernelinien" eller "flækning i to lige store stykker af metallet".

»1) Skydevåben samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil,«
er en underlig gummiparagraf!
Lige netop den kunne jeg godt frygte gav åbning for meget sære fortolkninger!
»Stk. 4. Det er forbudt at fremstille, herunder samle, skydevåben og de i § 1, stk. 1, nr. 1, nævnte genstande ved hjælp af dele, der er overført i strid med forbuddet i § 7 a, stk. 2, uanset om den pågældende er meddelt fremstillingstilladelse efter § 1, stk. 1, nr. 1.«
.... man må ikke samle et våben af ulovlige dele, det burde ikke være overraskende, men den kan måske skyldes juridisk ordkløveri?
"Det tager kun 2 minutter at læse opslagene øverst i et forum."

Brugeravatar
Fast Fumble
Moderator
Moderator
Indlæg: 6377
Tilmeldt: 13. feb 2004, 08:52
Interesser: Pistoler, IPSC, motorsport
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 299 times
Been thanked: 779 times
Kontakt:

Re: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Indlæg af Fast Fumble » 2. aug 2010, 21:52

Refraktorius skrev:Ved import til EU skal det fremgå af stempling hvor og hvornår det blev importeret (den er ny... og tangerer teknisk handelshindring, specielt hvis man indfører besværlig/dyr procedure for det. Det vil klart øge prisen på amerikanske våben)
Skal importsted/tid fremgå af stemplingen, eller blot af registrering?
Jeg er da glad for at jeg HAR fået importeret de amerikanske våben jeg har brug for, det ser da ikke ud til at blive nemmere...
Mvh.
Fast Fumble

Brugeravatar
Refraktorius
Admin
Admin
Indlæg: 15482
Tilmeldt: 23. maj 2006, 11:13
Interesser: Skydning, dimser og alu-bats
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 208 times
Been thanked: 1532 times

Re: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Indlæg af Refraktorius » 3. aug 2010, 22:56

jeg læser den som at man skal stemple kode for land/importør/tidspunkt i våbnet.
:???:
"Det tager kun 2 minutter at læse opslagene øverst i et forum."

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2358
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 61 times
Been thanked: 87 times

Re: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Indlæg af HePe » 4. aug 2010, 14:19

Refraktorius skrev:jeg læser den som at man skal stemple kode for land/importør/tidspunkt i våbnet.
:???:
Vedrørende mærkning af skydevåbnets låsemekanisme og våbnets løb/pibe er der tale om i alt tre typer mærker, jf. våbenlovens § 3 a, stk. 1-3.

Det mærke, der er tale om i forbindelse med import (indførsel) fra et land uden for EU, jf. våbenlovens § 3 a, stk. 2, skal angive importland og importår.

Jf. våbenbekendtgørelsens § 42 b, stk. 4, skal dette mærke indeholde oplysning om
1) importlandets officielle navn eller landekode og
2) importåret (4-cifret)

Altså f.eks. "DK2010".

Brugeravatar
Fast Fumble
Moderator
Moderator
Indlæg: 6377
Tilmeldt: 13. feb 2004, 08:52
Interesser: Pistoler, IPSC, motorsport
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 299 times
Been thanked: 779 times
Kontakt:

Re: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Indlæg af Fast Fumble » 4. aug 2010, 14:49

Tak, HePe, for afklaringen.

Det lyder som en overkommelig opgave, men de stempler kan næppe sættes under fremstillingen, og vil derfor skulle tilføjes efter finishen er færdig. Det bliver sikkert en importør opgave at sætte dem, så for os brugere, kommer det bare til at lægge lidt på prisen.
Mvh.
Fast Fumble

Brugeravatar
Lycon
Admin
Admin
Indlæg: 11454
Tilmeldt: 26. jan 2004, 11:56
Interesser: Jagt, W.W.II.
Geografisk sted: Nordsjælland
Has thanked: 1047 times
Been thanked: 828 times
Kontakt:

Re: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Indlæg af Lycon » 4. aug 2010, 14:57

Fast Fumble skrev: Det bliver sikkert en importør opgave at sætte dem, så for os brugere, kommer det bare til at lægge lidt på prisen.
Og det visuelle, det er en bummer at have importeret en Welrod, Colibri, Colt Peacemaker et. og så skal have sjoflet sit samlervåben til på den måde. :evil:
"When cryptography is outlawed only outlaws will have privacy."

Brugeravatar
Charlie don't surf
Silver Member
Silver Member
Indlæg: 375
Tilmeldt: 7. maj 2007, 12:25
Interesser: Samlervåben og Sortkrudt
Geografisk sted: Thy - og det staves kun med 3 bogstaver
Has thanked: 12 times
Been thanked: 3 times

Re: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Indlæg af Charlie don't surf » 29. aug 2010, 20:49

Lycon skrev:
Fast Fumble skrev: Det bliver sikkert en importør opgave at sætte dem, så for os brugere, kommer det bare til at lægge lidt på prisen.
Og det visuelle, det er en bummer at have importeret en Welrod, Colibri, Colt Peacemaker et. og så skal have sjoflet sit samlervåben til på den måde. :evil:
Kunne ikke være mere enig. På sprit nye våben, ville jeg kunne acceptere det, men på gamle våben, NEJ.
Det samme er tilfældet i USA, hvor alle importerede våben får et ekstra nummer/kode påtrykt.

Våben i Tyskland får vist også påtrykt kaliber.
Charlie Lima Lima

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2358
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 61 times
Been thanked: 87 times

Re: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Indlæg af HePe » 25. apr 2012, 13:24

Justitsminister Morten Bødskov har d. 20. april 2012 ændret våbenbekendtgørelsen, så visse såkaldte "kraftige" luft- og fjedervåben med en kaliber større end 4,5 mm (.177) omfattes af våbenlovens kontrolordning med virkning fra d. 1. juni 2012.

De nærmere bestemmelser om anmeldelse af disse luftvåben samt registrering og overgangsordning fremgår af bekendtgørelse nr. 355 af 20. april 2012, retsinformation:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... 1530&exp=1

Nærmere information og forklaring er givet på Justitsministeriets hjemmeside:
http://www.justitsministeriet.dk/index.php?id=666

Se også debattråd på NVF:
Emne: ny våbenlov (kraftige luftvåben)

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2358
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 61 times
Been thanked: 87 times

Re: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Indlæg af HePe » 11. jun 2012, 22:51

Opsamling vedrørende luftvåbenbekendtgørelsen:

Luftvåbenbekendtgørelsen
Link til Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... 1530&exp=1

Luftvåbenbekendtgørelsen er indarbejdet i NVF's udgave af våbenbekendtgørelsen:
Se Emne: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Justitsministeriets webside om luftvåben:
http://www.justitsministeriet.dk/luftog ... aaben.html

Rigspolitiets webside om luftvåben:
http://www.politi.dk/da/aktuelt/nyheder ... vaaben.htm


Se justitsminister Morten Bødskov's svar på Retsudvalgets spørgsmål:
Emne: Ny våbenlov (kraftige luftvåben)
Emne: Ny våbenlov (kraftige luftvåben)
Emne: Ny våbenlov (kraftige luftvåben)

Retsudvalgets åbne samråd med justitsminister Morten Bødskov fredag d. 22. juni 2012 kl. 10:00 om luftvåbenbekendtgørelsen
Link: http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_del ... kendt.aspx

High Standard
Silver Member
Silver Member
Indlæg: 458
Tilmeldt: 9. jan 2009, 10:38
Interesser: Pistolskydning
Geografisk sted: Midtjylland
Has thanked: 15 times
Been thanked: 57 times

Re: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Indlæg af High Standard » 12. jun 2012, 07:54

Hej
Er der noget nyt om opbevaring af patronhylstre? Jeg har talt med det lokale våbenkontor om det et par gange, men får hvergang et nyt svar. Sidste melding var at nu skulle alt i skab - og på mit spørgsmål om hvad man så gjorde på flugtskydningsbaner eller andre skydebaner for den sags skyld begyndte hun blot at mumle uforståeligt.

Hilsen

High Standard

Brugeravatar
HePe
Platin Member
Platin Member
Indlæg: 2358
Tilmeldt: 13. feb 2004, 11:09
Interesser: våben- og jagtlovgivningen
Geografisk sted: Hovedstaden
Has thanked: 61 times
Been thanked: 87 times

Re: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Indlæg af HePe » 12. jun 2012, 18:13

High Standard skrev:Er der noget nyt om opbevaring af patronhylstre? Jeg har talt med det lokale våbenkontor om det et par gange, men får hvergang et nyt svar. Sidste melding var at nu skulle alt i skab - og på mit spørgsmål om hvad man så gjorde på flugtskydningsbaner eller andre skydebaner for den sags skyld begyndte hun blot at mumle uforståeligt.
Se Emne: "hvordan skal" Tomme hylstre "opbevares?"

... og alle de andre tråde og indlæg om emnet:
Emne: Logik hos nogle sheriffer......
Emne: Skal de tomme hylstre låses inde..?
Emne: Tomme hylstre – lovgivning
Emne: Politiet: Tomme hylstre skal i sikringsboks

Brugeravatar
Marius
Admin
Admin
Indlæg: 4007
Tilmeldt: 3. jun 2004, 22:59
Interesser: jagt, skydning, natur
Geografisk sted: København
Has thanked: 380 times
Been thanked: 387 times

Re: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Indlæg af Marius » 13. nov 2013, 17:37

Bekendtgørelse om våben og ammunition mv.1)

Kilde https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... ?id=158805

I medfør af § 1, stk. 1, 3, 4 og 5, § 2, stk. 2, § 2 a, stk. 5, § 2 b, § 2 c, stk. 1, § 3, stk. 1-3, § 4, stk. 2, § 4 a, § 4 b, § 6, stk. 1 og 5-9, § 6 a, stk. 1 og 2, § 6 b, stk. 3, § 9, stk. 2, og § 10, stk. 3, i lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22. oktober 2012, som ændret ved lov nr. 431 af 1. maj 2013, og § 40, stk. 5, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 14. juni 2013, fastsættes følgende:
Bestemmelser vedrørende våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1
§ 1. Følgende våben undtages fra forbuddet i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1:
1) Forladevåben, der er fremstillet før 1870.
2) Bagladevåben, der er fremstillet før 1870, og som ikke kan anvende enhedspatroner.
§ 2. Luft- og fjedervåben med større kaliber end 4,5 mm er omfattet af forbuddet i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1.
Stk. 2. Piber og løb med større kaliber end 4,5 mm er omfattet af forbuddet i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 2.
Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke luft- og fjederdrevne hardball- og paintballvåben.
Stk. 4. Indehavere af jagttegn og medlemmer af skytteforeninger, der har en våbenpåtegning til luft- og fjedervåben på medlemsbeviset, kan til eget brug erhverve, besidde, bære og anvende luft- og fjedervåben med en kaliber større end 4,5 mm.
Stk. 5. Tidligere indehavere af jagttegn, der opfylder betingelserne for at erhverve jagttegn, kan fortsat besidde luft- og fjedervåben med en kaliber større end 4,5 mm.
Stk. 6. Luft- og fjedervåben er undtaget fra våbenlovens § 3 a, stk. 1-4.
Skydevåben
§ 3. Politidirektøren meddeler tilladelse efter våbenlovens § 1 og § 2, jf. dog nedenfor stk. 3-5, hvis tilladelsen vedrører:
1) håndskydevåben og ammunition hertil,
2) de dele til håndskydevåben og til ammunition, som er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 2 og 3,
3) armbrøster,
4) signalvåben, kombinerede gas- og signalvåben samt bagladede salutkanoner, når salutkanonens kammerdybde ikke overstiger 50 mm,
5) lyddæmpere, hvis de er konstrueret til montering på skydevåben,
6) optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, hvis de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster,
7) slangebøsser eller
8) genopladning af ammunition og fremstilling af projektiler.
Stk. 2. Politiets Efterretningstjeneste meddeler tilladelse efter våbenlovens § 1 og § 2, jf. dog nedenfor stk. 3-5, til ansatte ved herværende udenlandske ambassader, hvis tilladelsen er til brug for ansættelsesforholdet og vedrører:
1) håndskydevåben og ammunition hertil eller
2) de dele til håndskydevåben og til ammunition, som er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 2 og 3.
Stk. 3. Tilladelse til fremstilling af de våben mv., der er nævnt i stk. 1, nr. 1-7, meddeles af justitsministeren.
Stk. 4. Politidirektøren og Politiets Efterretningstjeneste kan ikke give tilladelse til at indføre, erhverve, besidde, bære eller anvende maskinpistoler, fuldautomatiske rifler og maskingeværer samt dele og ammunition hertil omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1-3.
Stk. 5. Politidirektøren og Politiets Efterretningstjeneste kan ikke give tilladelse til at indføre, erhverve, besidde, bære eller anvende:
1) pistol- og revolverammunition med ekspanderende projektiler samt disse projektiler, der ikke anvendes til aktiviteter, som DGI, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt, eller
2) panserbrydende ammunition, brisant- eller brandammunition samt projektiler til disse ammunitionstyper.
§ 4. Jagttegn kan kun udstedes med samtykke fra politiet. Anmodning om udstedelse af jagttegn skal rettes til Miljøministeriet, Naturstyrelsen.
§ 5. Politidirektøren kan godkende, at skytte- og jagtforeninger, der har flugtskydning på programmet, kan give våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på foreningens medlemsbeviser.
Stk. 2. Skytte- og jagtforeninger kan kun godkendes til at give våbenpåtegning efter stk. 1, hvis:
1) medlemmerne af foreningens bestyrelse opfylder betingelserne i § 46,
2) foreningens vedtægter indeholder en bestemmelse om, at foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning, og
3) det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give godkendelsen.
Stk. 3. En skytte- og jagtforening, der er godkendt efter stk. 1, skal holde politidirektøren underrettet om bestyrelsens sammensætning og foreningens hjemsted.
§ 6. En våbenpåtegning efter § 5 kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politidirektøren i hvert enkelt tilfælde.
Stk. 2. Ansøgning om samtykke til våbenpåtegning indgives på en særlig blanket. Ansøgningen sendes til politidirektøren.
Stk. 3. Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som DGI, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt for det pågældende våben. Dette skal fremgå af våbenpåtegningen.
Stk. 4. En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører, eller hvis foreningens godkendelse efter § 5, stk. 1, bortfalder. Foreningen kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en våbenpåtegning. Foreningen skal underrette politidirektøren, når en våbenpåtegning bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig slette denne.
§ 7. Politidirektøren kan godkende, at skytteforeninger under DGI, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund kan give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser til skydevåben, der er omfattet af skydeprogrammet for den af de 3 hovedorganisationer, som skytteforeningen hører under. Skydevåbnet skal overholde den pågældende organisations tekniske specifikationer for det pågældende våben.
Stk. 2. § 5, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved politiets godkendelse efter stk. 1.
Stk. 3. § 5, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.
§ 8. En våbenpåtegning efter § 7 kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politidirektøren i hvert enkelt tilfælde.
Stk. 2. Ansøgning om samtykke til våbenpåtegning indgives på en særlig blanket. Ansøgningen sendes til politidirektøren forsynet med en påtegning fra skytteforeningens hovedorganisation om, at det våben, ansøgningen vedrører, er omfattet af organisationens skydeprogrammer.
Stk. 3. Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som DGI, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt for det pågældende våben. Dette skal fremgå af våbenpåtegningen.
Stk. 4. Samtykke til våbenpåtegning kan kun meddeles, hvis ansøgeren godtgør, hvor våbnet stammer fra.
Stk. 5. § 6, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.
Transport
§ 9. Våben og ammunition mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1 og stk. 2, litra a-d, og i denne bekendtgørelses § 16, skal transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde.
Stk. 2. Skydevåben må kun i tilfælde af transport mellem opbevarings- og anvendelsessted og transport i forbindelse med køb, salg, reparation og andre lignende anerkendelsesværdige formål medbringes uden for det område, hvor de lovligt kan anvendes. Når skydevåben medbringes uden for det område, hvor de lovligt kan anvendes, skal skydevåbnene være indpakkede i lukket etui eller lignende. Skydevåben må ikke indeholde ammunition uden for disse områder. Skydevåben må ikke transporteres i side- eller skulderhylstre på kroppen.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for civile statsmyndigheder.
Stk. 4. Politidirektøren kan under særlige omstændigheder meddele dispensation fra bestemmelserne i stk. 2.
§ 10. Politidirektøren kan meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til med henblik på transport at besidde våben og ammunition mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1-3 og 7-10, og denne bekendtgørelses § 16, stk. 1, nr. 1, hvis den erhvervsdrivende og de af dennes ansatte, der har adgang til våbnene, er fyldt 18 år og opfylder betingelserne i § 46, og det i øvrigt efter en konkret vurdering anses for ubetænkeligt at give tilladelse.
Stk. 2. En tilladelse efter stk. 1 kan ikke omfatte:
1) glatløbende haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm og
2) fuldautomatiske skydevåben.
Stk. 3. Politidirektøren kan for at sikre overholdelse af våbenloven og denne bekendtgørelse fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse efter stk. 1.
§ 11. DGI, Dansk Skytte Union, Dansk Firmaidrætsforbund og Danmarks Jægerforbund kan hver meddele en generel transporttilladelse til 5 af deres medarbejdere med henblik på transport af våben og ammunition i forbindelse med udøvelse af organisationernes virksomhed, herunder kursusvirksomhed, våbenreparation, træning mv.
Stk. 2. En transporttilladelse efter stk. 1 kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politidirektøren. Transporttilladelsen udstedes på en særlig blanket til den pågældende medarbejder personligt. Udstedelsesdato, udløbsdato og formål skal fremgå af tilladelsen. Tilladelsen skal medbringes under transport af våbnene.
Stk. 3. En transporttilladelse efter stk. 1 bortfalder, når ansættelsesforholdet ophører, og kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes. DGI, Dansk Skytte Union, Dansk Firmaidrætsforbund og Danmarks Jægerforbund skal underrette politidirektøren, når en transporttilladelse bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig slette denne.
§ 12. Et bestyrelsesmedlem for en skytteforening under DGI, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund kan tillade, at medlemmer af foreningen til brug ved nærmere angivne skydekonkurrencer og øvelsesskydninger transporterer:
1) våben og ammunition tilhørende skytteforeningen,
2) våben og ammunition tilhørende skytteforeningens medlemmer,
3) våben og ammunition tilhørende andre skytteforeninger under samme hovedorganisation, og
4) våben og ammunition tilhørende medlemmer af andre skytteforeninger under samme hovedorganisation.
Stk. 2. En tilladelse efter stk. 1 kan kun gives, hvis bestyrelsesmedlemmet og medlemmet af foreningen er godkendt hertil af politidirektøren, jf. § 46, eller har våbenpåtegning. Tilladelsen udstedes på en særlig blanket til det pågældende medlem personligt. Udstedelsesdato, udløbsdato og formål skal fremgå af tilladelsen. Tilladelsen skal medbringes under transport af våbnene.
Stk. 3. En tilladelse efter stk. 1 bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører, og kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes.
Stk. 4. En skytteforening må kun give tilladelse efter stk. 1, hvis den holder politidirektøren underrettet om bestyrelsens sammensætning og foreningens hjemsted.
Særlige regler om skytteforeningsvåben
§ 13. En skytteforening skal godkendes af politidirektøren, før den kan anskaffe eller besidde våben efter våbenlovens § 9, stk. 2.
Stk. 2. En skytteforening kan kun godkendes efter stk. 1, hvis:
1) medlemmerne af foreningens bestyrelse opfylder betingelserne i § 46, og
2) det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give godkendelsen.
Stk. 3. En skytteforening, der er godkendt efter stk. 1, skal holde politidirektøren underrettet om bestyrelsens sammensætning og foreningens hjemsted.
§ 14. En skytteforening må kun anskaffe våben efter våbenlovens § 9, stk. 2, hvis den forud har indhentet godkendelse fra politidirektøren i hvert enkelt tilfælde.
Stk. 2. En godkendelse efter stk. 1 kan kun gives, hvis våbnet er omfattet af skydeprogrammet for den af de 3 hovedorganisationer, som skytteforeningen hører under. Godkendelsen udstedes på en særlig blanket.
§ 15. Våben, som skytteforeninger anskaffer eller besidder efter våbenlovens § 9, stk. 2, eller våben, som skytteforeningerne meddeler våbenpåtegning til efter § 6, stk. 1, eller § 8, stk. 1, skal straks registreres af DGI, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund, som løbende indberetter oplysningerne herom til Rigspolitichefen. Politiet har adgang til kontrol af skytteforeningernes våben, jf. § 26, nr. 3.
Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte registrering skal foretages på en sådan måde, at der kan ske identifikation af de enkelte våben ved optegnelse af type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 54. Der skal endvidere kunne ske identifikation af leverandør og erhverver eller besidder.
Blank-, slag-, stik-, stød-, el- og sprayvåben samt kemiske våben mv.
§ 16. Det er forbudt uden tilladelse fra politidirektøren at erhverve, besidde, bære eller anvende:
1) skarpe våben eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,
2) knive med tværstillet greb beregnet til stød (push daggers),
3) springknive og springstiletter,
4) faldknive og faldstiletter,
5) enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret således, at klingen i normal stand kan foldes ud ved brug af én hånd, og foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive),
6) knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd,
7) kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lignende,
8) kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand,
9) slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lignende,
10) våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende ved udladning af elektrisk strøm, og
11) spraydåser til selvforsvarsbrug, herunder tåregasampuller, -spraydåser og -patroner.
Stk. 2. De våben mv., der er nævnt i stk. 1, må kun overdrages til andre eller overlades til andre, hvis erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse fra politidirektøren.
Stk. 3. Dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, kan uanset stk. 1, nr. 1, uden tilladelse anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning, hvis de er udformet hertil. Tilsvarende gælder uanset stk. 1, nr. 9, for slagvåben til jagt eller lystfiskeri. De nævnte våben kan erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug. De kan endvidere overdrages eller overlades til andre, hvis det må antages, at erhververen eller modtageren kun vil anvende dem som anført.
§ 17. Det er forbudt at indføre, udvikle, fremstille, anvende, opbevare, forhandle, udføre eller på anden måde være i besiddelse af laservåben, der er særligt beregnet til som eneste eller som en af flere våbenvirkninger at forårsage permanent blindhed på ubeskyttede øjne.
Overdragelse eller overladelse til andre
§ 18. Genstande eller stoffer, der er omfattet af forbuddet i våbenlovens § 1, må kun overdrages eller overlades til andre, hvis erhververen eller modtageren foreviser fornøden våbentilladelse, jagttegn, medlemsbevis med våbenpåtegning, transporttilladelse i henhold til §§ 10, 11 eller 12 eller for skytteforeninger politiets godkendelse efter § 14, jf. dog § 22, stk. 9. Erhververen eller modtageren skal endvidere godtgøre, at tilladelsen, jagttegnet, våbenpåtegningen eller transporttilladelsen vedrører den pågældende ved personlig forevisning af original billedlegitimation eller på tilsvarende betryggende måde.
Stk. 2. De genstande, der er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 2, litra a-c, må kun overdrages eller overlades til personer, der godtgør at være fyldt 18 år ved personlig forevisning eller indsendelse af original billedlegitimation. Dette gælder dog ikke, hvis det er åbenbart, at erhververen eller modtageren er fyldt 18 år.
Stk. 3. Politidirektøren kan under særlige omstændigheder meddele dispensation fra bestemmelsen i stk. 1.
§ 19. Jagtprøvesagkyndige, der beskikkes af Miljøministeriet, Naturstyrelsen, kan overlade glatløbede haglgeværer til personer, der ikke har tilladelse til de pågældende våben, i forbindelse med at de pågældende personer aflægger jagtprøve eller deltager i instruktionskurser arrangeret af Naturstyrelsen.
Stk. 2. Lærere, der underviser ved det obligatoriske jagttegnskursus, kan uden tilladelse overlade glatløbede haglgeværer og uladte riflede jagtvåben til jagtprøveaspiranter, hvis:
1) læreren er godkendt som jagttegnskursuslærer af Naturstyrelsen,
2) overladelsen af uladte riflede jagtvåben alene sker i forbindelse med teoretisk undervisning, og
3) overladelsen af glatløbede haglgeværer alene sker i forbindelse med instruktion eller øvelse i skydning med glatløbede haglgeværer.
Stk. 3. Riffelinstruktører kan uden tilladelse overlade eller overlades riflede jagtvåben, hvis:
1) instruktøren er godkendt af Naturstyrelsen, og
2) overladelsen alene sker i forbindelse med instruktion eller øvelse i riffelskydning.
Stk. 4. Flugtskydningsinstruktører kan uden tilladelse overlade eller overlades glatløbede jagtvåben, hvis:
1) instruktøren er godkendt af Naturstyrelsen, og
2) overladelsen alene sker i forbindelse med instruktion eller øvelse i flugtskydning.
Stk. 5. Skydning som nævnt i stk. 2, nr. 3, stk. 3, nr. 2, og stk. 4, nr. 2, skal finde sted på en bane eller skydeplads, der er godkendt til det pågældende våben.
§ 20. Skytte- og jagtforeninger kan overlade foreningens og dens medlemmers våben til brug på en skydebane eller skydeplads, der må anvendes til skydning med det pågældende våben.
Stk. 2. Politidirektøren godkender efter indstilling fra foreningen, hvilke af foreningens medlemmer der kan have adgang til våbnenes opbevaringssteder.
Stk. 3. En godkendelse efter stk. 2 kan kun gives, hvis medlemmet af foreningen er fyldt 18 år og opfylder betingelserne i § 46 eller har våbenpåtegning. Godkendelsen udstedes på en særlig blanket til det pågældende medlem personligt.
Stk. 4. Foreningen skal underrette politidirektøren, når en person, der er godkendt efter stk. 2, ophører med at være medlem af foreningen eller ikke længere har adgang til våbnenes opbevaringssteder, eller hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for personen udvikler sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende er godkendt efter stk. 2.
Stk. 5. Udlevering af våben, som opbevares i skytte- og jagtforeninger, kan kun finde sted ved en af de personer, der i medfør af stk. 2 er godkendt af politiet til at have adgang til opbevaringsstederne.
Stk. 6. Når en person har foreningens eller et medlems våben til disposition, jf. stk. 1, skal et medlem af foreningen, der i medfør af stk. 2 er godkendt af politiet, eller en person, som i medfør af §§ 11 eller 12 har tilladelse til at transportere de pågældende våben, altid være til stede.
Stk. 7. Politidirektøren kan meddele dispensation fra bestemmelsen i stk. 6.
§ 21. Brand- og redningskorps og dyrlæger, der har tilladelse til at bære, besidde eller anvende våben mv. i forbindelse med erhvervsudøvelse, kan overlade våben mv. til medarbejdere, der ikke har våbentilladelse, til medarbejderens selvstændige erhvervsmæssige brug i forbindelse med bedøvelse eller aflivning af syge eller tilskadekomne dyr. De pågældende medarbejdere skal være fyldt 18 år og skal have dokumenteret kendskab til brug af skydevåben.
Stk. 2. Tilladelsesindehaveren skal give politiet meddelelse om, hvilke medarbejdere der har adgang til at benytte våbnet. Politiet kan forbyde tilladelsesindehaveren at overlade våben til en medarbejder, hvis den pågældende medarbejder ikke opfylder betingelserne i § 46.
Opbevaring
§ 22. Våben og ammunition mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, og stk. 2, litra a-d, og i denne bekendtgørelses § 16, skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.
Stk. 2. Opbevaring af ammunition til skydevåben skal ske i sikringsskabe, boksrum mv., som opfylder betingelserne i stk. 3 og 4. Opbevaring kan ske sammen med skydevåben.
Stk. 3. Opbevaring af indtil 25 af de våben, der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller indtil 10 særligt farlige skydevåben, jf. stk. 8, skal ske i et sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 0 eller et sikringsniveau, der svarer hertil. Sikringsskabe med en vægt under 1.000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende.
Stk. 4. Opbevaring af flere end 25 af de våben, der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller af flere end 10 særligt farlige skydevåben, jf. stk. 8, skal finde sted efter følgende regler:
1) Opbevaringen skal ske i et støbt boksrum med et sikringsniveau, der svarer til en godkendelse i mindst EN 1143-1 grade 1, eller i et sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 1 eller et sikringsniveau, der svarer hertil. Sikringsskabe med en vægt under 1.000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende.
2) Der skal installeres automatisk indbrudsalarmeringsanlæg, hvorfra alarm skal indgå til en af Rigspolitiet godkendt døgnbemandet kontrolcentral.
Stk. 5. Nøgler til boksrum, sikringsskab mv. skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.
Stk. 6. Politidirektøren kan under henvisning til sikkerhedsmæssige forhold, herunder bl.a. mængden af opbevarede våben, bygningsmæssige forhold, tilkørselsforhold og udrykningsafstand, stille yderligere krav til våbenopbevaringen.
Stk. 7. Politidirektøren kan under særlige omstændigheder meddele dispensation fra bestemmelserne i stk. 3-4.
Stk. 8. Ved særligt farlige skydevåben forstås navnlig følgende våben:
1) Pistoler, herunder enkeltskudspistoler, selvladepistoler og revolvere, bortset fra forladevåben.
2) Halv- og fuldautomatiske skydevåben.
3) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindre end 55 cm.
4) Glatløbede haglgeværer, som er omfattet af våbenlovens § 2 a, stk. 2.
Stk. 9. Uanset bestemmelsen i § 18, stk. 1, kan personer, der tilhører samme husstand, benytte fælles sikringsskab, boksrum mv.
§ 23. Bestemmelserne i § 22, stk. 2-4, finder ikke anvendelse på midlertidig opbevaring af skydevåben i forbindelse med jagt, skydekonkurrence eller andet anerkendelsesværdigt formål. Midlertidig opbevaring af skydevåben må kun finde sted fra dagen før til dagen efter formålet er opfyldt. Skydevåben skal være under konstant tilsyn eller skal opbevares forsvarligt i et sikkert, aflåset gemme eller fastlåst til mur eller lignende og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende. Ammunition til skydevåben skal opbevares for sig i et aflåset gemme.
§ 24. Udstilling af våben og ammunition mv. i museer eller hos erhvervsdrivende, der har tilladelse efter §§ 40 eller 41, skal ske i lokaler, der er godkendt hertil af politidirektøren. Bestemmelserne i § 22, stk. 2-4, finder ikke anvendelse på skydevåben og ammunition, der udstilles i de pågældende lokaler.
§ 25. De våben mv., der er omfattet af forbuddet i våbenlovens § 1, stk. 1, og de genstande, der er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 2, litra c, må ikke udstilles i butiksvinduer, udhængsskabe eller lignende.
§ 26. Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til kontrol af:
1) våbensamlinger,
2) krudtoplaget hos personer, der har tilladelse til genopladning af ammunition eller køb af sortkrudt, fænghætter mv., og
3) lokaler, hvor de i våbenlovens § 9, stk. 2, nævnte skytteforeninger opbevarer våben.
Bortkomst af våben og våbentilladelser mv.
§ 27. Bortkomst af de våben mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, eller af de genstande, der kræver tilladelse efter denne bekendtgørelses § 16, skal straks anmeldes til politiet. Det samme gælder bortkomst af en gyldig våbentilladelse, et jagttegn, et medlemsbevis med våbenpåtegning eller en transporttilladelse, jf. §§ 10, 11 og 12.
Indførsel og udførsel
§ 28. Politidirektøren meddeler tilladelse til indførsel af skydevåben mv. efter § 3, stk. 1, jf. § 3, stk. 4 og 5.
Stk. 2. Politiets Efterretningstjeneste meddeler tilladelse til indførsel af skydevåben mv. efter § 3, stk. 2, jf. § 3, stk. 4 og 5.
Stk. 3. De våben, der er nævnt i § 16, stk. 1, må kun indføres med tilladelse fra politidirektøren.
Stk. 4. Dolke og knive, der er nævnt i § 16, stk. 3, kan dog indføres uden tilladelse.
§ 29. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren at udføre våben og ammunition af nogen art, jf. dog stk. 2-4, og §§ 30-39 samt Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 972 af 9. december 1992 om erhvervelse, besiddelse og transport af skydevåben for personer bosiddende i et EF-land.
Stk. 2. Politidirektøren meddeler tilladelse til udførsel til Færøerne og Grønland og EU- og EØS-medlemslandene af blankvåben, paint- og hardballvåben, signalvåben luft- og fjedervåben, våben til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning og dele og ammunition hertil samt de i § 1 nævnte våben. Politidirektøren kan dog ikke give tilladelse til at udføre skydevåben til jagt og konkurrenceskydning til Færøerne og Grønland.
Stk. 3. Politiets Efterretningstjeneste meddeler tilladelse til udførsel af skydevåben mv., som besiddes i henhold til en tilladelse udstedt efter § 3, stk. 2.
Stk. 4. Dolke og knive, der er nævnt i § 16, stk. 3, kan udføres uden tilladelse.
§ 30. Våben til brug ved jagt, fiskeri og konkurrenceskydning samt ammunition hertil i rimeligt omfang kan i forbindelse med gennemrejse eller ophold i indtil 3 måneder her i landet indføres fra lande, der ikke er medlem af EU, og besiddes, bæres, anvendes og genudføres uden tilladelse.
Stk. 2. Besidderen af våben mv. som nævnt i stk. 1 skal ved indrejse i landet over for nærmeste toldekspedition forevise en våbentilladelse fra hjemlandets myndigheder eller en erklæring fra hjemlandets myndigheder om, at en våbentilladelse er ufornøden.
Stk. 3. Ved indførsel af våben til brug for en konkurrence skal der endvidere forevises en indbydelse fra organisationen her i landet.
Stk. 4. Ved indrejse skal besidderen på en særlig blanket give oplysning om:
1) navn og adresse i hjemlandet,
2) eventuel adresse her i landet og
3) våbnets art, fabrikat eller model, kaliber og fabrikationsnummer.
Stk. 5. En kopi af den blanket, der er nævnt i stk. 4, skal under opholdet her i landet opbevares sammen med våbnet og skal på forlangende forevises for politiet. Ved udrejse skal kopien af blanketten afleveres til nærmeste toldekspedition.
Stk. 6. Stk. 2 og 3 finder dog ikke anvendelse ved indførsel af slangebøsser, der skal anvendes til fiskeri.
§ 31. Våben til brug ved jagt, fiskeri og konkurrenceskydning samt ammunition hertil i rimeligt omfang kan til brug under ophold i indtil 3 måneder i et land, der ikke er medlem af EU, udføres og genindføres. Det er dog en betingelse, at en særlig blanket afleveres til nærmeste toldekspedition ved ud- og indrejsen.
Stk. 2. Blanketten skal indeholde oplysning om:
1) navn, adresse og hjemstedspolitikreds her i landet,
2) eventuel adresse i udlandet og
3) våbnets art, fabrikat eller model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 54.
Stk. 3. Ind- og udførsel af våben til brug ved deltagelse i militære skydekonkurrencer her i landet eller i udlandet kan ske uden de blanketter og erklæringer, der er nævnt i stk. 1 og i § 30, stk. 3-5. Det er dog en betingelse, at der forevises en erklæring, der er udfærdiget af forsvarets myndigheder, og som angiver formålet med rejsen og de medbragte våben mv. Erklæringen skal forevises nærmeste toldekspedition til påtegning såvel ved indførslen som ved udførslen.
Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke for midlertidig udførsel omfattet af artikel 9, stk. 1, litra a, nr. i, i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012. Ved sådanne udførsler skal den pågældende jæger eller konkurrenceskytte fremvise et europæisk skydevåbenpas. Jægere og konkurrenceskytter med bopæl i Danmark kan dog i stedet for et europæisk skydevåbenpas vælge at aflevere en blanket i overensstemmelse med stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, eller at fremvise en erklæring i overensstemmelse med stk. 3, 2. pkt. En udførsel er midlertidig, hvis der er tale om forsendelse ud af Unionens toldområde af skydevåben, som er bestemt til genindførsel inden for en periode, der ikke overskrider 24 måneder.
§ 32. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, at foretage genudførsel efter midlertidig indførsel og midlertidig udførsel omfattet af artikel 9, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012.
Stk. 2. En ansøgning om tilladelse til genudførsel efter midlertidig indførsel efter stk. 1 skal indeholde følgende oplysninger:
1) Eksportørens navn og adresse,
2) modtagerens navn og adresse,
3) en beskrivelse af de skydevåben mv., som skal udføres, herunder eventuelle identifikationsnumre,
4) dokumentation for, at den anførte modtager er den samme, som de pågældende skydevåben mv. oprindeligt blev importeret fra, og
5) en skriftlig erklæring fra ansøgeren om, at de pågældende skydevåben mv. kun vil blive udført til den anførte modtager.
Stk. 3. En ansøgning om tilladelse til midlertidig udførsel efter stk. 1 skal indeholde følgende oplysninger:
1) Eksportørens navn og adresse,
2) modtagerens navn og adresse,
3) en beskrivelse af de skydevåben, som skal udføres, herunder eventuelle identifikationsnumre,
4) dokumentation for, at udførslen sker til et af de i artikel 9, stk. 2, nævnte formål, og
5) en skriftlig erklæring om, at de pågældende skydevåben kun vil blive udført til den anførte modtager.
§ 33. Produkter omfattet af de kategorier fra Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr, der er opført i bilag 1 til denne bekendtgørelse, kan udføres til et andet EU- eller EØS-land (generel tilladelse), hvis:
1) Modtageren er en statsmyndighed i det pågældende EU- eller EØS-land,
2) modtageren er en virksomhed, der er certificeret i overensstemmelse med artikel 9 i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2009/43/EF om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet,
3) modtageren er etableret i et EU- eller EØS-land, der deltager i et mellemstatsligt samarbejdsprogram med Danmark vedrørende udvikling, produktion eller anvendelse af det eller de pågældende produkter,
4) udførslen er midlertidig, herunder med henblik på demonstration, vurdering, afprøvning, udstilling, vedligeholdelse eller reparation, eller
5) udførslen sker inden for rimelig tid efter ophør af det formål, der begrundede indførslen, herunder med henblik på demonstration, vurdering, afprøvning, udstilling, vedligeholdelse eller reparation i Danmark.
Stk. 2. En juridisk eller fysisk person, der for første gang udfører produkter i medfør af stk. 1, skal senest fem hverdage før udførslen skriftligt underrette Justitsministeriet herom.
Stk. 3. En underretning efter stk. 2 skal indeholde følgende oplysninger:
1) Identifikation af den juridiske eller fysiske person, der udfører produkter i medfør af stk. 1, herunder navn, adresse, evt. CVR-nummer, kontaktperson og kontaktoplysninger,
2) navn og adresse på modtager og
3) dokumentation for, at udførslen er omfattet af stk. 1, nr. 1-5.
Stk. 4. Produkter udført efter stk. 1, nr. 4, skal returneres til Danmark, når formålet med udførslen har fundet sted, dog senest 24 måneder efter udførslen har fundet sted.
Stk. 5. Der kan dog ikke udføres produkter i medfør af stk. 1, hvis de pågældende produkter udføres til sanktionsramte entiteter, eller hvis den fysiske eller juridiske person, der udfører produkterne, er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive videreudført til et land, der er underlagt en våbenembargo vedtaget i FN, OSCE eller EU, eller til andre sanktionsramte entiteter.
Stk. 6. Der kan endvidere ikke udføres produkter i medfør af stk. 1, hvis de pågældende produkter udføres i strid med Danmarks internationale forpligtelser, eller hvis den fysiske eller juridiske person, der udfører produkterne, er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive videreudført i strid med Danmarks internationale forpligtelser.
Stk. 7. Der kan endvidere ikke udføres produkter i medfør af stk. 1, hvis den fysiske eller juridiske person, der udfører produkterne, er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive videreudført til en slutbruger uden for et EU-, EØS- eller NATO-land.
Stk. 8. En juridisk eller fysisk person, der udfører produkter i medfør af stk. 1, er forpligtet til at oplyse modtage ren om de vilkår og betingelser, der til enhver tid gælder for tilladelsen.
§ 34. Justitsministeren kan meddele tilladelse til, at en juridisk eller fysisk person udfører produkter omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, uden antalsmæssig begrænsning til en eller flere modtagere i et eller flere EU- eller EØS-lande (global tilladelse).
Stk. 2. En ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal indeholde følgende oplysninger:
1) Identifikation af leverandør, herunder navn, adresse, evt. CVR-nummer, kontaktperson og kontaktoplysninger,
2) navn og adresse på alle modtagere af de produkter, der skal udføres, samt slutbrugere, hvis disse er kendt,
3) beskrivelse af de produkter, der ansøges om tilladelse til at udføre, herunder så vidt muligt kategori på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr og angivelse af oplysninger om slutprodukt,
4) en skriftlig erklæring (lille erklæring) på tro og love fra ansøger om, at produkterne kun vil blive udført til de anførte modtagere, og at ansøger er bekendt med, at afgivelse af urigtige oplysninger såvel som overtrædelse af de for udførslen fastsatte vilkår og i øvrigt gældende bestemmelser medfører strafansvar,
5) en skriftlig erklæring fra modtager om, at denne har til hensigt at modtage produkter omfattet af en tilladelse efter stk. 1 og
6) en skriftlig erklæring fra ansøger om, at modtager vil blive gjort bekendt med de gældende vilkår og betingelser i tilladelsen.
Stk. 3. Justitsministeriet fastsætter i hver global tilladelse, hvilke produkter eller kategorier af produkter der er omfattet af tilladelsen, samt hvilke modtagere produkterne kan udføres til.
Stk. 4. Midlertidig udførsel af produkter omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, til et EU- eller EØS-land undtages fra kravene i stk. 2, nr. 5 og 6.
Stk. 5. En tilladelse efter stk. 1 udstedes med en gyldighedstid på 3 år, der kan forlænges efter ansøgning herom.
§ 35. Justitsministeren kan meddele tilladelse til, at en juridisk eller fysisk person ved en eller flere leveringer udfører et bestemt antal produkter omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, til en bestemt modtager i et EU- eller EØS-land (individuel tilladelse).
Stk. 2. En ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal indeholde følgende oplysninger:
1) Identifikation af leverandør, herunder navn, adresse, evt. CVR-nummer, kontaktperson og kontaktoplysninger,
2) navn og adresse på modtager af de produkter, der skal udføres, samt slutbruger, hvis denne er kendt,
3) beskrivelse, mængde og værdi af de produkter, der ansøges om tilladelse til at udføre, herunder så vidt muligt kategori på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr og angivelse af oplysninger om slutprodukt,
4) en skriftlig erklæring (lille erklæring) på tro og love fra ansøger om, at produkterne kun vil blive udført til de anførte modtagere, og at ansøger er bekendt med, at afgivelse af urigtige oplysninger såvel som overtrædelse af de for udførslen fastsatte vilkår og i øvrigt gældende bestemmelser medfører strafansvar,
5) en skriftlig erklæring fra modtager om, at denne har til hensigt at modtage produkter omfattet af en tilladelse efter stk. 1 og
6) en skriftlig erklæring fra ansøger om, at modtager vil blive gjort bekendt med de gældende vilkår og betingelser i tilladelsen.
Stk. 3. Midlertidig udførsel af produkter omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, til et EU- eller EØS-land undtages fra kravene i stk. 2, nr. 5 og 6.
Stk. 4. En tilladelse efter stk. 1 udstedes med en gyldighedstid på 2 år, der kan forlænges efter ansøgning herom.
§ 36. En juridisk eller fysisk person, der udfører produkter i medfør af § 33, § 34 eller § 35, skal føre et register, der indeholder følgende oplysninger:
1) Beskrivelse af den udførte genstand og så vidt muligt angivelse af kategori på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr,
2) mængde og værdi af produkterne,
3) dato for udførslen,
4) leverandørens og modtagerens navn og adresse,
5) slutproduktet og slutbruger, hvis disse kendes, og
6) dokumentation for, at oplysninger vedrørende en udførselsbegrænsning, der er fastsat som vilkår for udførselstilladelsen, er givet til modtageren af den udførte genstand.
Stk. 2. Oplysninger efter stk. 1 vedrørende udførsel af produkter foretaget det foregående år indsendes til Justitsministeriet en gang årligt inden den 1. februar. Oplysningerne indsendes elektronisk i et skema udarbejdet af Justitsministeriet.
Stk. 3. Oplysninger efter stk. 1 skal opbevares i 5 år regnet fra afslutningen af det kalenderår, hvori udførslen fandt sted.
§ 37. Det påhviler en juridisk eller fysisk person, der har modtaget produkter fra et andet EU- eller EØS-land, forinden produkterne eksporteres ud af EU eller EØS i forbindelse med indgivelse af ansøgning om tilladelse efter våbenlovens § 6, stk. 1, at erklære over for Justitsministeriet, at eventuelle eksportbegrænsninger, der var knyttet til udførselstilladelsen fra oprindelseslandet, er overholdt.
§ 38. En ansøgning om tilladelse til at indføre genstande omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, samt dele specielt konstrueret eller modificeret hertil, fra et EU- eller EØS-land for straks at udføre genstandene til et andet EU- eller EØS-land (transit) skal indeholde følgende oplysninger:
1) Identifikation af ansøger, herunder navn, adresse, evt. CVR-nummer, kontaktperson og kontaktoplysninger,
2) navn og adresse på afsender og modtager af de produkter, der ansøges om tilladelse til at ind- og udføre til og fra Danmark,
3) beskrivelse og mængde af de produkter, der ansøges om tilladelse til at ind- og udføre til og fra Danmark, og
4) skriftlig erklæring fra modtager om, at denne har til hensigt at modtage de pågældende produkter, kopi af indførselstilladelse, internationalt importcertifikat eller myndighedserklæring fra de respektive myndigheder i det EU- eller EØS-land, hvortil genstanden indføres, om, at indførsel ikke kræver tilladelse. Den nævnte dokumentation er ikke påkrævet, hvis modtageren er en statslig myndighed.
§ 39. Bestemmelserne §§ 33-38 finder ikke anvendelse på udførsel af blankvåben, paint- og hardballvåben, signalvåben, luft- og fjedervåben, våben til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning og dele og ammunition hertil samt de i § 1 nævnte våben til EU- og EØS-lande, som er reguleret ved denne bekendtgørelses § 29, stk. 2.
Stk. 2. Bestemmelserne §§ 33-38 finder endvidere ikke anvendelse på udførsel af produkter omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, som foretages af forsvaret.
Tilladelser til erhvervsmæssig handel mv.
§ 40. Politidirektøren kan meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til med henblik på videresalg at erhverve og besidde våben og ammunition mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1-3 og 7-10, og denne bekendtgørelses § 16, stk. 1, nr. 1, hvis den erhvervsdrivende og dennes ansatte:
1) opfylder betingelserne i § 46,
2) har et rimeligt kendskab til våben og våbenhandel,
3) har mulighed for at opbevare og forhandle våbnene på betryggende måde, jf. § 24, og
4) det i øvrigt efter en konkret vurdering anses for ubetænkeligt at give tilladelse.
Stk. 2. En tilladelse efter stk. 1 kan ikke omfatte:
1) glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm og
2) fuldautomatiske skydevåben.
Stk. 3. En tilladelse efter stk. 1 omfatter kun erhvervelse fra danske fabrikanter, importører eller forhandlere af våben og ammunition. Rifler, glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm og de våben, der er nævnt i § 16, stk. 1, nr. 1, og § 49, nr. 3, 4 og 6, kan dog erhverves fra private. Ammunition kan endvidere erhverves fra private.
Stk. 4. Politidirektøren kan for at sikre overholdelse af våbenloven og denne bekendtgørelse fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse efter stk. 1.
§ 41. Politidirektøren kan meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til med henblik på reparation, service og anden erhvervsmæssig virksomhed at besidde våben mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 7-10, og denne bekendtgørelses § 16, stk. 1, nr. 1, hvis den erhvervsdrivende og dennes ansatte:
1) opfylder betingelserne i § 46,
2) har et rimeligt kendskab til våben,
3) har mulighed for at opbevare våbnene på betryggende måde, jf. § 24, og
4) det i øvrigt efter en konkret vurdering anses for ubetænkeligt at give tilladelse.
Stk. 2. En tilladelse efter stk. 1 kan ikke omfatte:
1) glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm og
2) fuldautomatiske skydevåben.
Stk. 3. Politidirektøren kan for at sikre overholdelse af våbenloven og denne bekendtgørelse fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse efter stk. 1.
§ 42. En erhvervsdrivende, der har tilladelse efter §§ 40 eller 41, skal føre en våbenbog, som er godkendt af politiet, over samtlige køb og salg af våben mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 7-10. Tilsvarende gælder for våben mv., som er indleveret til reparation, opbevaring eller er taget i kommission mv.
Stk. 2. Politiet har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til kontrol efter våbenlovens § 3, stk. 3, nr. 2.
Stk. 3. En erhvervsdrivende, der har tilladelse efter §§ 40 eller 41, skal til enhver tid på begæring af politiet udlevere faktura eller genpart heraf vedrørende en bestemt anden erhvervsdrivende.
Stk. 4. En erhvervsdrivende skal foretage sådanne optegnelser i våbenbogen, at der kan ske identifikation af de enkelte våben ved optegnelse af type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 54. Der skal endvidere kunne ske identifikation af leverandør, erhverver og den, som indgår aftale om reparation mv. Våbenbøgerne opbevares af den erhvervsdrivende. Ved ophør af den pågældendes erhvervsvirksomhed, eller når tilladelse efter §§ 40 eller 41 ophører, overdrages våbenbøgerne til politiet.
Stk. 5. En erhvervsdrivende skal efter politiets nærmere bestemmelse løbende indberette de oplysninger, som er indført i våbenbogen, til politiet.
§ 43. En erhvervsdrivende, der har tilladelse efter §§ 40 eller 41, skal sikre, at eventuelle medarbejdere under 18 år kun foretager ekspedition af våben mv. under opsyn af tilladelsesindehaveren eller en af dennes medarbejdere, der er over 18 år.
Våben og ammunition mv. i dødsboer og konkursboer
§ 44. Våben og ammunition mv., som indgår i et dødsbo eller et konkursbo, kan uden særskilt tilladelse besiddes af arvingerne, den som varetager boet på arvingernes vegne eller kurator i indtil 4 uger efter dødsfaldet eller konkursdekretets afsigelse.
Stk. 2. Inden udløbet af den i stk. 1 fastsatte frist skal der til politidirektøren indgives ansøgning om tilladelse, jf. § 3, eller ske afhændelse.
Stk. 3. Politidirektøren kan bestemme, at våben og ammunition mv., som indgår i et dødsbo eller et konkursbo, skal deponeres hos politiet eller en anden myndighed.
Stk. 4. Politidirektøren kan under særlige omstændigheder fastsætte en længere frist end anført i stk. 1.
Forbud mod annoncering med salg af visse våben
§ 45. Der må ikke annonceres med salg af våben mv., som er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, eller denne bekendtgørelses § 16, stk. 1.
Stk. 2. Stk. 1 finder dog ikke anvendelse på:
1) våben mv., som er omfattet af våbenlovens § 2 a, stk. 1,
2) dolke og knive, som er omfattet af denne bekendtgørelses § 16, stk. 3,
3) jagtrifler og
4) våben mv., der anvendes som konkurrencevåben i skytte- og jagtforeninger.
Vandel
§ 46. Våbentilladelse, samtykke til våbenpåtegning og jagttegn samt andre tilladelser eller godkendelser efter våbenloven og denne bekendtgørelse kan kun gives til personer, om hvis personlige forhold og hidtidige vandel, der ikke foreligger oplysninger, som gør det betænkeligt at imødekomme ansøgningen.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte tilladelser mv. kan endvidere kun gives til juridiske personer, herunder selskaber, foreninger, private museer og lignende, hvis den eller de ansvarlige opfylder kravet i stk. 1.
Gyldighedstid mv.
§ 47. Tilladelse i henhold til våbenlovens § 2, stk. 1, og denne bekendtgørelses § 16, stk. 1, udstedes med en gyldighedstid på 5 år. Vedrører tilladelsen pistoler, er gyldighedstiden dog kun 2 år.
Stk. 2. Tilladelser til våbensamlere og til riflede jagtvåben til jægere udstedes med en gyldighedstid på 10 år. Tilsvarende gælder tilladelser til signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben.
Stk. 3. Samtykke til udstedelsen af jagttegn meddeles for et tidsrum svarende til jagttegnets gyldighedsperiode.
Stk. 4. Nedenstående typer af tilladelser mv. meddeles for 5 år:
1) Tilladelse til indkøb af sortkrudt efter § 3, stk. 1, nr. 2.
2) Tilladelser til genopladning og fremstilling af projektiler efter § 3, stk. 1, nr. 8.
3) Godkendelse af en skytte- eller jagtforening efter § 5, stk. 1, og § 7, stk. 1.
4) Samtykke til meddelelse af våbenpåtegning efter § 6, stk. 1, eller § 8, stk. 1. Dog har samtykke til meddelelse af våbenpåtegning efter våbencirkulærets § 20, stk. 2, en gyldighedstid på 1 år.
5) Samtykke til meddelelse af transporttilladelse efter § 11, stk. 2.
6) Godkendelse af et bestyrelsesmedlem eller et medlem af en skytteforening efter § 12, stk. 2.
7) Godkendelse af en skytteforening efter § 13, stk. 1.
8) Godkendelse af foreningsmedlemmer efter § 20, stk. 2.
9) Tilladelse til erhvervsdrivende og deres ansatte efter §§ 10, 40 eller 41.
§ 48. Udløber eller tilbagekaldes en tilladelse, et samtykke eller en godkendelse efter våbenloven eller denne bekendtgørelse kan politidirektøren meddele tilladelse til, at der inden udløbet af en frist på indtil 4 uger på ny indgives ansøgning om tilladelse, samtykke eller godkendelse eller sker afhændelse. Politidirektøren kan bestemme, at våben og ammunition mv. straks skal deponeres hos politiet eller en anden myndighed.
Stk. 2. Tilbagekaldes eller bortfalder en våbenpåtegning, som er meddelt efter § 6, stk. 1, eller § 8, stk. 1, fastsætter skytte- eller jagtforeningen en frist på indtil 4 uger til at afhænde våben og ammunition mv. omfattet af våbenpåtegningen. Politidirektøren kan bestemme, at våben og ammunition mv. straks skal deponeres hos politiet eller en anden myndighed.
Våbentilladelser uden antalsmæssig begrænsning
§ 49. En våbentilladelse kan kun omfatte et våben. Tilladelse til følgende våben gives dog uden begrænsning i antal:
1) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm.
2) Blankvåben.
3) Skydevåben med model- eller fremstillingsår senest 1890 samt dansk pistol model 1910 og model 1910/21, marinerevolver model 1891, schouboe-pistol model 1903 og dansk militærgevær model 1867/93, 1867/96 og 1867/97.
4) Paint- og hardballvåben.
5) Aftagelige magasiner.
6) Signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben af særlig teknisk eller historisk interesse.
7) Luft- og fjedervåben med større kaliber end 4,5 mm.
Registrering af glatløbede haglgeværer samt luft- og fjedervåben
§ 50. Personer, der erhverver glatløbede haglgeværer omfattet af våbenlovens § 2 a, stk. 1 og 2, eller luft- og fjedervåben med større kaliber end 4,5 mm omfattet af § 2, stk. 4, skal inden 8 dage fra erhvervelsen foretage anmeldelse herom til politidirektøren.
Stk. 2. Anmeldelsen skal ske på en særlig blanket udformet af politiet. Anmeldelsen skal angive våbnets type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 54, samt indeholde oplysning om, fra hvem våbnet er erhvervet.
Stk. 3. Anmelderen får af politiet udleveret en kvittering for anmeldelsen, der på forlangende skal forevises for politiet.
Registrering af civile statsmyndigheders våben mv.
§ 51. Civile statsmyndigheder, der erhverver skydevåben mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 8, skal inden 8 dage fra erhvervelsen foretage anmeldelse herom til politidirektøren. Anmeldelsen skal angive våbnets type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 54, samt indeholde oplysning om, fra hvem våbnet er erhvervet.
Stk. 2. Registrering efter stk. 1 af våben tilhørende politiet varetages af Rigspolitichefen.
Mærkning af skydevåben og ammunition
§ 52. Ved importør i våbenlovens § 3 a, stk. 2, forstås enhver fysisk eller juridisk person.
Stk. 2. Ved midlertidig indførsel i våbenlovens § 3 a, stk. 2, forstås indførsler i forbindelse med demonstration, reparation, jagt, konkurrenceskydning, transit og andre lignende verificerbare lovlige formål, hvor de indførte skydevåben og genstande omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, er bestemt til efterfølgende genudførsel.
§ 53. Mærkning af skydevåben efter våbenlovens § 3 a, stk. 1-3, skal ske ved, at mærket indhugges eller indgraveres i våbnets låsemekanisme og på våbnets løb eller pibe.
Stk. 2. Mærket efter våbenlovens § 3 a, stk. 1, 1. pkt., skal indeholde oplysninger efter nr. 1 eller nr. 2. Oplysningerne skal påføres våbnet i den oplistede rækkefølge.
1) Oplysning om
a) fabrikantens navn eller en numerisk kode til identifikation af fabrikanten,
b) fremstillingslandets officielle navn eller landekode,
c) våbnets fremstillingsår (firecifret) og
d) våbnets serienummer.
2) Oplysning om fremstillingslandets officielle navn eller landekode.
Stk. 3. Den numeriske kode efter stk. 2, nr. 1, litra a), tildeles efter ansøgning fabrikanter, der er hjemmehørende her i landet. Ansøgningen indgives til Justitsministeriet, der fører et elektronisk register over de tildelte koder.
Stk. 4. Mærket i henhold til våbenlovens § 3 a, stk. 2, 1. pkt., skal i forlængelse af oplysningerne efter stk. 2 indeholde oplysning om
1) importlandets officielle navn eller landekode og
2) importåret (firecifret).
Stk. 5. Mærket i henhold til våbenlovens § 3 a, stk. 3, 1. pkt., skal i forlængelse af oplysningerne efter stk. 2 indeholde oplysning om overdragelseslandets officielle navn eller landekode.
§ 54. Politidirektøren kan pålægge indehavere af skydevåben mv., som er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 8, og som ikke har et fabrikationsnummer, at forsyne disse med et identifikationsnummer efter politidirektørens nærmere bestemmelse.
Deaktivering af skydevåben
§ 55. Skydevåben omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, deaktiveres ved gennemskæring af hele våbnet på langs med undtagelse af skæftet og kolben.
Stk. 2. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan undtagelsesvist godkende, at skydevåben deaktiveres på anden vis end efter stk. 1, hvis våbnet varigt gøres funktionsudygtigt.
Stk. 3. Skydevåben, der er deaktiveret i overensstemmelse med stk. 1 og 2, er ikke omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1.
§ 56. Politidirektøren godkender, om den gennemførte deaktivering er sket i overensstemmelse med § 55, stk. 1 og 2.
Stk. 2. Politidirektøren udsteder på forespørgsel eller som kontrol ved deaktivering udført som vilkår for en meddelt våbentilladelse en attest som bevis for godkendt deaktivering.
Straf
§ 57. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder § 5, stk. 3, § 6, stk. 1, 3 og 4, § 7, stk. 3, § 8, stk. 1, 3 og 5, § 9, stk. 1 og 2, § 11, § 12, stk. 1, 2 og 4, § 13, stk. 1 og 3, § 14, stk. 1, § 15, § 16, stk. 2, § 17, § 18, stk. 1 og 2, § 20, stk. 4-6, § 21, stk. 2, § 22, stk. 1-5, §§ 23-25, § 27, § 28, stk. 2, § 29, stk. 1, § 30, stk. 3-6, § 31, stk. 2-4, § 32, stk. 1, § 33 a, stk. 2-4 og 7, § 36, § 37, § 42, stk. 1 og 3-5, § 43, § 44, stk. 2, § 45, stk. 1, § 50, § 59, stk. 5, og § 60.
Stk. 2. På samme måde straffes den, der overtræder et vilkår for en våbentilladelse, vilkår for en udførselstilladelse eller våbenpåtegning mv., der er udfærdiget i medfør af bekendtgørelsen.
Stk. 3. På samme måde som anført i stk. 1 straffes den, der ikke efterkommer afgørelser truffet i medfør af § 21, stk. 2, § 42, stk. 5 og 7, § 44, stk. 3, § 48 og § 54.
Stk. 4. Overtrædelse af § 16, stk. 1, straffes med bøde. Er den pågældende tidligere mere end en gang straffet for overtrædelse af § 16, stk. 1, er straffen fængsel indtil 2 år, under særligt formildende omstændigheder dog bøde.
Stk. 5. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.
Ikrafttræden
§ 58. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. november 2013.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 997 af 19. oktober 2009 om våben og ammunition mv. ophæves.
§ 59. Personer, der den 31. januar 1988 var i besiddelse af skydevåben som nævnt i § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 530 af 11. december 1985 om våben, har ret til fortsat at besidde disse våben, hvis besiddelsen er anmeldt til politidirektøren senest den 31. januar 1989.
Stk. 2. Personer, der den 1. januar 2000 var i besiddelse af signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben, har ret til fortsat at besidde disse våben, hvis besiddelsen er anmeldt til politidirektøren senest den 1. januar 2001. De nævnte våben kan tillige fortsat bæres og anvendes, hvis den pågældende af politiet har tilladelse til indkøb af ammunition til våbnet efter lov om fyrværkeri, og våbnet anvendes til det i tilladelsen anførte formål.
Stk. 3. Personer, der den 1. januar 2000 var i besiddelse af de af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 8 og 9, nævnte lyddæmpere og optisk elektroniske sigtemidler, har ret til fortsat at besidde, bære og anvende disse genstande, hvis besiddelsen er anmeldt til politidirektøren senest den 1. januar 2001.
Stk. 4. Personer, der den 1. januar 2000 enten havde våbentilladelse eller våbenpåtegning på medlemsbeviset til en skytteforening, har ret til fortsat at erhverve, besidde, bære og anvende aftagelige magasiner til de af tilladelsen eller våbenpåtegningen omfattede våben, så længe tilladelsen eller våbenpåtegningen er gyldig.
Stk. 5. Kvitteringen for anmeldelsen skal opbevares sammen med våbnet mv. og på forlangende forevises for politiet.
§ 60. Personer, der efter § 23, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 438 af 19. juli 1988 eller § 6 i bekendtgørelse nr. 530 af 11. december 1985 om våben har anmeldt besiddelse af våben til politidirektøren, skal opbevare en genpart af anmeldelsen sammen med våbnet mv. Genparten skal på forlangende forevises for politiet.
§ 61. Tilladelser og samtykker mv., der er meddelt før den 10. februar 2000, bevarer deres gyldighed.
§ 62. Ammunition til skydevåben kan uanset § 21, stk. 2, opbevares i andet aflåset gemme end sikringsskab, boksrum mv. indtil den 1. marts 2010.
Stk. 2. Museer og erhvervsdrivende, der den 15. november 2009 i henhold til § 22 i bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 2005 opbevarer ikke udstillede skydevåben og ammunition i lokaler godkendt hertil af politiet, har uanset bestemmelserne i § 21, stk. 2-4, ret til at fortsætte opbevaringen på uændrede vilkår, så længe godkendelsen er gyldig, dog ikke længere end til den 15. november 2014.
§ 63. Personer, der den 1. juni 2012 var i besiddelse af skydevåben som nævnt i § 2, stk. 1, har ret til fortsat at besidde disse våben, hvis besiddelsen er anmeldt til politidirektøren senest den 1. juni 2013.
Stk. 2. Kvitteringen for anmeldelsen skal opbevares sammen med våbnet og på forlangende forevises for politiet.
Justitsministeriet, den 30. oktober 2013
Morten Bødskov
/ Anette Arnsted
Bilag 1
Produkter omfattet af følgende kategorier fra Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr kan udføres til et andet EU- eller EØS-land under iagttagelse af betingelserne i våbenbekendtgørelsens § 33:
"I prefer dangerous freedom over peaceful slavery." - Thomas Jefferson

Brugeravatar
Marius
Admin
Admin
Indlæg: 4007
Tilmeldt: 3. jun 2004, 22:59
Interesser: jagt, skydning, natur
Geografisk sted: København
Has thanked: 380 times
Been thanked: 387 times

Re: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer.

Indlæg af Marius » 13. nov 2013, 17:38

fortsat:

1) Ammunition til (ML3. a):
a) Glatløbede våben med en kaliber på under 20 mm, andre våben og automatiske våben med en kaliber på 12,7 mm (0,50 tommer) eller herunder (ML1),
b) glatløbede våben med en kaliber på 20 mm eller derover, andre våben eller andet forsvarsmateriel med en kaliber på over 12,7 mm (0,50 tommer) samt lavetter (ML2) og
c) våbensystemer med høj kinetisk energi (ML12)
2) Tempereringsanordninger, der er specielt designet til ammunition, der er nævnt i pkt. 1 ovenfor (ML3. b)
3) Andre landkøretøjer og komponenter som følger (ML6. b):
a) Køretøjer med træk på alle hjul, der kan anvendes i terræn, og som er fremstillet eller udstyret med materialer eller komponenter til ballistisk beskyttelse svarende til niveau III (NIJ 0108.01 af september 1985 eller tilsvarende nationale standarder) eller derover.
b) Komponenter, der både:
i) er specielt designet til landkøretøjer, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse (ML6. b. 1), og
ii) yder ballistisk beskyttelse svarende til niveau III (NIJ 0108.01 af september 1985 eller tilsvarende nationale standarder) eller derover.
4) Beskyttelses- og dekontamineringsudstyr, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, komponenter og kemiske blandinger som følger (ML7. f):
a) Udstyr, som er designet eller modificeret til forsvar mod biologiske midler (agents) eller radioaktivt materiale, der er ″modificeret til krigsbrug ″ for at forvolde tab blandt mennesker og dyr, beskadige udstyr eller volde skade på afgrøder eller miljø (ML7. a), kemiske kampmidler (ML7. b) og ″kemikalier til oprørskontrol″, kemiske aktivstoffer og blandinger heraf (ML7. d) samt specielt designede komponenter hertil.
b) Udstyr, som er designet eller modificeret til dekontaminering af genstande, som er kontamineret med materialer, der er nævnt i ML7. a eller ML7. b, samt specielt designede komponenter hertil.
c) Kemiske blandinger, der er specielt udviklet eller formuleret til dekontaminering af genstande, som er kontamineret med materialer, der er nævnt i ML7. a eller ML7. b.
5) Udstyr, som er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, designet eller modificeret til detektering eller identificering af materialer, der er nævnt i ML7. a, ML7. b eller ML7. d, samt specielt designede komponenter hertil (ML7. g).
6) Sprængstoffer (ML8. a)
7) Drivmidler (ML8. b)
8) Pyrotekniske stoffer, brændstoffer og beslægtede stoffer (ML8. c)
9) Iltningsmidler (ML8. d)
10) Bindemidler, blødgørere, monomerer og polymerer (ML8. e)
11) Tilsætningsstoffer (ML8. f)
12) Prækursorer (ML8. g)
13) Komponenter, der er specielt designet til militær anvendelse, til fartøjer (overflade- eller undervandsfartøjer), der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, uanset om de på det pågældende tidspunkt er i en sådan stand, at de kan anvendes i aktioner, og uanset om de er udstyret med våbenfremføringsmidler (ML9. a. 1)
14) Komponenter til andre overfladefartøjer end dem, der er nævnt i pkt. 13 (ML9. a. 1), som har udstyr af følgende typer fastgjort på eller integreret i fartøjet:
a) Automatiske våben med en kaliber på 12,7 mm eller herover, der er nævnt i ML1, eller våben, der er nævnt i ML2, ML4, ML12 eller ML19, eller ′monteringsanordninger′ eller ophængspunkter til sådanne våben
b) Ildkontrolsystemer, der er nævnt i ML5
c) Som har alt følgende udstyr:
i) ′Beskyttelse mod kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare stoffer (CBRN)′ og
ii) ′Iblødsætnings- eller afvaskningssystem′, der er designet til dekontamineringsformål
d) Aktive våbensystemer til modforanstaltninger, der er nævnt i ML4. b, ML5. c eller ML11. a, og som har udstyr af følgende typer:
i) ′Beskyttelse mod CBRN′
ii) Skrog og overbygning, der er specielt designet til at reducere radartværsnittet
iii) Termiske signaturreduktionsanordninger (f.eks. et udstødningsgaskølesystem), bortset fra dem, der er specielt designet til at øge et kraftværks samlede effektivitet eller reducere miljøpåvirkning eller
iv) Et afmagnetiseringssystem, der er designet til at reducere hele fartøjets magnetiske signatur
15) Motorer og fremdriftssystemer som følger, der er specielt designet til militær anvendelse, og komponenter hertil, der er specielt designet til militær anvendelse (ML9. b. 1-3):
a) Dieselmotorer, der er specielt designet til ubåde, og som har alle følgende karakteristika (ML9. b. 1):
i) En effekt på 1,12 MW (1 500 hk) eller derover, og
ii) En omdrejningshastighed på 700 omdrejninger i minuttet eller derover
b) Elektromotorer, der er specielt designet til ubåde, og som har alle følgende karakteristika (ML9. b. 2):
i) En effekt på over 0,75 MW (1 000 hk)
ii) Hurtigt omstyrbar
iii) Væskekølet og
iv) Hermetisk indkapslet
c) Ikke-magnetiske dieselmotorer, som har alle følgende karakteristika (ML9. b. 3):
i) En effekt på 37,3 kW (50 hk) eller derover og
ii) En ikke-magnetisk del på over 75 % af den samlede masse
16) Skibsskrogspenetratorer og konnektorer, der er specielt designet til militær anvendelse, og som muliggør forbindelse med udstyr uden for et skib, og komponenter hertil, der er specielt designet til militær anvendelse (ML9. f)
17) Lydløse lejer med udstyr af følgende typer, komponenter hertil og udstyr, der indeholder sådanne lejer, der er specielt designet til militær anvendelse (ML9. g):
a) Gasophæng eller magnetisk ophæng
b) aktiv signaturkontrol eller
c) vibrationsfjernelseskontrol.
18) Specielt designede komponenter til kamp″fly″, dog ikke skrog og motorer (ML10. a)
19) Specielt designede komponenter til ubemandede luftfartøjer og tilhørende udstyr, som er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse (ML10. c):
a) Tilhørende raketstyr og opsendelsesudstyr.
b) Tilhørende styrings- og kontroludstyr
20) Flymotorer, som er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, og specielt designede komponenter hertil (ML10. d)
21) Luftbåret udstyr, herunder luftbåret brændstofpåfyldningsudstyr, der er specielt designet til anvendelse i forbindelse med de ″fly″, der er nævnt i ML10. a og ML10. b, eller flymotorer, der er nævnt i ML10. d, og specielt designede komponenter hertil (ML10. e)
22) Tankvogne til tryktankning, herunder udstyr til tryktankning, udstyr, som er specielt designet til at muliggøre operationer i afgrænsede områder, og jordbaseret udstyr, som er specielt udviklet til ″fly″, der er nævnt i ML10. a og ML10. b, eller til flymotorer, der er nævnt i ML10. d (ML10. f)
23) Militære styrthjelme og beskyttelsesmasker samt specielt designede komponenter hertil, tryksat åndedrætsudstyr og partielle trykdragter beregnet til anvendelse i ″fly″, anti-G dragter, konvertere til flydende oxygen, der anvendes til ″fly″ eller missiler, og katapulter og patronstartere til evakuering af personel fra ″fly″ (ML10. g)
24) Faldskærme, drageglidere og beslægtet udstyr som følger samt specielt designede komponenter hertil (ML10. h):
a) Faldskærme, der ikke er nævnt andre steder i EU's fælles liste over militært udstyr
b) Drageglidere
c) Udstyr, der er specielt designet til faldskærmsudspring fra stor højde (f.eks. dragter, specielle hjelme, åndedrætsudstyr, navigationsudstyr)
25) Automatiske styresystemer til laster, som kastes ned med faldskærm, udstyr, som er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse i forbindelse med kontrollerede åbningsudspring ved enhver højde, herunder iltanlæg (ML10. i)
26) Panserplader (ML13. a), der er:
a) fremstillet efter militær standard eller specifikation eller
b) egnet til militær anvendelse
27) Konstruktioner af metalliske eller ikke-metalliske materialer eller kombinationer heraf, der er specielt designet til ballistisk beskyttelse af militære systemer, og specielt designede komponenter hertil (ML13. b)
28) Hjelme, der er fremstillet efter militære standarder eller specifikationer eller tilsvarende nationale standarder, og specielt designede komponenter hertil, dvs. hjelmskal, polstring og komfortpuder (ML13. c)
29) Armerede beskyttelsesdragter og beskyttelsesbeklædning, der er fremstillet efter militære standarder eller specifikationer, og specielt designede komponenter hertil (ML13. d)
30) Smedede, støbte eller andre ufærdige produkter, som er specielt designet til genstande, der er nævnt i ML1-ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 eller ML19 (ML16).
31) ″Software″ specielt designet eller modificeret til ″udvikling″, ″produktion″ eller ″brug″ af udstyr, materialer eller ″software″, der er nævnt i pkt. 1-31 ovenfor (ML21. a).
32) ″Software″ specielt designet til militær anvendelse og specielt designet til modellering, simulering eller evaluering af militære våbensystemer (ML21. b. 1)
33) ″Teknologi″ bortset fra den, der er nævnt i ML22. b, som er ″krævet″ til ″udvikling″, ″produktion″ eller ″brug″ af genstande, der er nævnt i pkt. 1-33 ovenfor (ML22. a)

Officielle noter
1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/51/EF af 21. maj 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben, EU-Tidende 2008 nr. L 179, side 5 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet, EU-tidende 2009 nr. L 146, side 1, som ændret ved Kommissionens direktiv 2010/80/EU af 22. november 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF, for så vidt angår listen over forsvarsrelaterede produkter, EU-tidende 2010 nr. L 308, side 11-45, Kommissionens direktiv 2012/10/EU af 22. marts 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF, for så vidt angår listen over forsvarsrelaterede produkter, EU-tidende 2012 nr. L 85, side 3-34, og Kommissionens direktiv 2012/47/EU af 14. december 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF, for så vidt angår listen over forsvarsrelaterede produkter, EU-tidende 2013 nr. L 31, side 43-74. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2013, EU-Tidende 2012, nr. L 94, s. 1-15. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.
"I prefer dangerous freedom over peaceful slavery." - Thomas Jefferson

Besvar